Projekat Rastko Poljska

Autori
Jezik
Folklor
Istorija
Umetnost
O Poljskoj
Prevodi
Bibliografija
 

Projekat Rastko : Poljska

Sto godina
polonistike u Srbiji

Zbornik radova sa jubilarnog naučnog skupa

Katedra za slavistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Slavističko društvo Srbije

Beograd, januar 1996.

Internet izdanje

Izvršni producent i pokrovitelj: Tehnologije, izdavaštvo i agencija Janus

Beograd, septembar 2002

Producent: Zoran Stefanović

Likovno oblikovanje: Marinko Lugonja

Digitalizacija tekstualnog i likovnog materijala: Nenad Petrović

Tehnička obrada: Nenad Petrović, Saša Šekarić, Zoran Stefanović

Korektura: Agnieszka Łasek, Branislava Stojanović

Štampano izdanje

Izdavači: Filološki fakultet, Beograd i Slavističko društvo Srbije, Beograd

Beograd, 1996

Redakcioni odbor: dr Gordana Jovanović, dr Vera Mitrinović, Miroslav Topić, mr Mirjana Kostić-Golubičić, mr Petar Bunjak

Za izdavače: dr Slobodan Grubačić, dr Aleksandar Terzić

Štampa: Čigoja štampa

Tiraž 300

CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd

808.4+840(497.11) (082)

STO godina polonistike u Srbiji : zbornik radova sa jubilarnog naučnog skupa, Beograd, januar 1996. / [redakcioni odbor Gordana Jovanović ... i dr.]. - Beograd : Katedra za slavistiku Filološkog fakulteta Univerziteta : Slavističko društvo Srbije, 1996 (Beograd : Čigoja štampa). - 240 str.; 22 cm

ISBN 86-80-267-18-X

Ha spor. nasl. str.: Sto lat polonistyki w Serbii. - Tekst na srp. i polj. jeziku. Tiraž 300. - Bibliografija uz pojedine radove. - Rezimei na polj. ili srp. jeziku.

a) Polonistika - Srbija - Zbornici ID=49729036

Ovaj Zbornik štampa se zahvaljujući materijalnoj pomoći Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije i Republičkog zavoda za međunarodnu naučnu, prosvetnu, kulturnu i tehničku saradnju.

 

Uvodna reč

Stogodišnji jubilej srpske univerzitetske polonistike obeležen je međunarodnim naučnim skupom pod naslovom STO GODINA POLONISTIKE NA BEOGRADSKOM UNIVERZITETU, održanim 18. i 19. januara 1996. godine u organizaciji Katedre za slavistiku Filološkog fakulteta u Beogradu i Slavističkog društva Srbije. Zbornik radova Sto godina polonistike u Srbiji, koji je sada pred čitaocem, plod je toga skupa.

Imajući u vidu širinu problematike zastupljene na Skupu, koja se odrazila i na raznovrsnost priloga u Zborniku, Redakcija se odlučila da tekstove grupiše u četiri osnovna tematska kruga: I - istorija polonistike u Srbiji; II - srpsko-poljske veze u oblasti jezika; III - srpsko-poljske veze u oblasti književnosti i IV - srpsko-poljske veze u oblasti kulture u širem smislu. Razume se, i ovako profilirani, ovi su okviri u velikoj meri uslovni. Redosled priloga u tako dobijenim celinama načinjen je po tematskom kriterijumu - od širih i sintetičnijih pregleda ka užim problemskim analizama; kad je reč o istorijskom materijalu (naročito I i III krug tema), vodilo se računa o hronologiji proučavanih pojava.

Redakcija nije vršila pravopisno ujednačavanje, već je poštovala sva rešenja koja se ne kose sa srpskom ortografskom normom. Na isti način postupilo se ca citatnim instrumentarijumom: i u njemu su uglavnom poštovana autorska rešenja.

Obaveze oko recenziranja prispelih priloga Redakcija je većim delom raspodelila među svojim članovima, ali posebnu zahvalnost na uloženom trudu oko čitanja i ocenjivanja radova duguje prof. dr Zuzani Topolinjskoj, prof. dr Veri Nikolić, prof. dr Darinki Gortan Premk, prof. dr Vjeslavu Borišu i prof. dr Vesni Polovini.

Naposletku, iskreno zahvaljujemo Ministarstvu za nauku i tehnologiju Republike Srbije i Republičkom zavodu za međunarodnu naučnu, prosvetnu, kulturnu i tehničku saradnju, koji su svojom finansijskom potporom omogućili kako održavanje Skupa tako i publikovanje ovoga Zbornika.

Redakcija

 

Sadržaj

I

Gordana Jovanović, Počeci i razvoj polonistike na Beogradskom univerzitetu

Miroslav Topić, Prva Košutićeva hrestomatija

Bogoljub Stanković, Osnovna Košutićeva polazišta u oblasti metodike nastave inoslovenskih jezika u srpskoj sredini

Miroslav Topić i Petar Bunjak, Profesoru Đorđu Živanoviću u spomen

Miodrag Sibinović, Sećanja na posleratnog doajena srpske polonistike profesora Đorđa Živanovića

Mila Stojnić, Doktorska disertacija profesora Đorđa Živanovića u njegov pristup komparativnim književnim slovenskim studijama

Ljubo Milinković, Lingvističko-metodičke osnove Poljskih primera Đorđa Živanovića

Bogdan Terzić, Predavanja profesora Kirila Taranovskog iz poljskog jezika

Władysław Lubaś, Polonistyka i slawistyka belgradzka w moim wspomnieniu

Teresa Sikorska, Język polski na Uniwersytecie w Nowym Sadzie

II

Vera Mitrinović, Konfrontativni pristup izučavanju poljskog jezika na beogradskoj polonistici - tradicije i perspektive

Zuzanna Topolińska, O pewnej charakterystycznej serbskiej konstrukcji wyrażającej ocenę ilościową i o jej polskich odpowiednikach

Uglješa Radnović, Poljsko-srpskohrvatski rečnik SANU i drugi rečnici ove vrste kod nas i Poljaka (hronološki pregled)

Radmilo Marojević, Slovenska istorijska antroponimija (iz poljskog ugla)

Milana Radić-Dugonjić, Leksičko-semantički problemi pri monocentričnom proučavanju slovenskih jezika

Mirjana Kostić-Golubičić, Međujezički homonimi u nastavi poljskog jezika na beogradskoj polonistici

Marija Magdalena Kosanović, Rečenice sa predikatom na -no, -to u poljskom i srpskom jeziku

Renarda Lebda, Semantičko-pragmatička analiza i interpretacija izabranih reklama na srpskom i poljskom jeziku

III

Mirjana Boškov, O srpskoj recepciji Hronike sveta Martina Beljskog

Milica Jakubjec-Semkovova, Šta su Poljaci pre sto godina znali o srpskoj književnosti

Petar Bunjak, Počeci recepcije Sjenkjevičevog romana Quo vadis? kod Srba

Jadviga Sopčak, Jedan oblik recepcije poljske drame u Srbiji (na materijalu nastavne prakse Akademije umetnosti u Novom Sadu)

Ljubica Rosić, Zarobljeni um Česlava Miloša u srpskoj publicistici

IV

Bogusław Zieliński, Co Poznaniacy i Poznańczycy przed stu laty wiedzieli o Serbii?

Vjeslav Boriš, Serbokroatistika u Krakovu

Simon Dragović, Poljaci-lekari u Srbiji u XIX veku

Maria Teresa Mazur, Zakres i formy wspólpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej RP z instytucjami dydaktycznymi i naukowymi za granicą nauczającymi języka polskiego