Projekat Rastko Poljska

Autori
Jezik
Folklor
Istorija
Umetnost
O Poljskoj
Prevodi
Bibliografija
 

Projekat Rastko : Poljska : Umetnost

Joana Polak
(Joanna Pollakówna)

Poljsko slikarstvo između ratova
1918-1939

preveo

Jan Novakovski

Naziv originala: Malarstwo polskie między wojnami 1918-1939

Napisala: Joanna Pollakówna

Dijapozitivi: Jan Flajšman (Jan Fleischmann)

Izdavač: Jugoslavijapublik Beograd, Knez Mihailova 10

Generalni direktor: Čedomir Džomba

Recenzent i urednik: Milorad Žeravčić

Programski savet: Čedomir Džomba, Radojko Filipović, Svetislav Ješić, Marko Jovović, Sava Lazarević, Milica Ličina, Kosta Mihajlović, Petar Miljević, Milorad Žeravčić

Tehnički urednik: Aleksandar Ignjatović

Izdanje: Prvo, Beograd, 1982. godine

Tiraž: 3.000 primeraka

Štampa: Gorenjski tisk, Kranj

SADRŽAJ

 

PREDGOVOR

GLAD SAVREMENOSTI

KAPISTI I SLIKARSTVO BOJE

STILIZATORI I SINKRETISTI

ENKLAVA ROMANTIZMA: EKSPRESIONIZAM I SLIKARSTVO »POMERENE STVARNOSTI«

KATALOG SLIKA

PREDGOVOR

Dve decenije između prvog i drugog svetskog rata za poljsko slikarstvo bile su period izuzetne intenzivnosti. Nastalo je i raspalo se nekoliko umetničkih grupa sa različitim programima, rađale se razne, često oprečne, koncepcije: od avangardnih eksperimenata koji su težili očišćenju forme do pokušaja oživljavanja istorijskih stilova; od vrele, šarene emocionalnosti do kolorističkih istraživanja usađenih u okvir doktrine. S obzirom na mnoštvo slikarskih pojava, zadatak istoričara sastojao se u izdvajanju širih tokova, tendencija preovlađujućih u ono vreme koje je, kao ni jedno drugo dotad, doživelo duboku moralnu i intelektualnu krizu. Čitavoj Evropi poznato stanje razdražene svesti, slom aksioma u pogledima na svet, a uz to posebna politička situacija u tek vaskrsloj poljskoj državi, doveli su do silovite, iako nejednorodne, erupcije slikarskih i književnih pojava.

Politički preokret dao je naročiti zamah prvim avangardnim pokretima. Oni su, zauzimajući za ovu epohu karakterističan stav oduševljavanja savremenošću, oštro istupali protiv modernističke formacije koja se povlačila, bunili se protiv koncepcije umetnosti podređene nacionalnoj stvari. Kasnije su nicale i druge grupe koje su manje egzaktno formulisale umetničke zahteve i koje je u većoj meri ujedinjavala nesloga u pogledu određenog tipa slikarstva, nego pozitivan program. Ove alijanse su često imale bitan taktički cilj. Njima je pogodovala politika pokroviteljstva mlade države koja je umetnicima nudila veliku zvaničnu porudžbinu.

I najzad, nastajale su i veoma rasprostranjene grupe ujedinjene prijateljstvom ili drugarstvom iz doba zajedničkog školovanja. Teško se moglo govoriti o jedinstvenom slikarskom stavu u takvim grupama, iako su se — kao što obično biva među ljudima koji se intenzivno druže — u njima kristalisale izvesne sličnosti i pojava manje ili više svesne osmoze. Sve to uvećava teškoće istoričara koji pokušava da nametne red nejedinstvenoj materiji koja izmiče.

Izgleda da valja izbegavati arbitrarne podele i izdvajati obimne grupacije, već prema određenim načinima slikarskog mišljenja. Treba otkrivati demarkacione linije, od kojih se dve ocrtavaju naročito jasno: jednu determiniše pitanje odnosa prema romantizmu koje povremeno iskrsava u poljskom umetničkom životu, a druga razgraničava frakciju slikarstva koja eksploatiše istorijske uzore od frakcije koja traži autonomnu formu a koju zastupaju avangarda i kapizam. [*]

Međutim, najvažnije je da se sa razumevanjem i pažnjom posmatra bogata, puna imaginacije, galerija slika nastalih između dva rata.

_____________________

[*]Kapizam — od grupe likovnih umetnika, članova Pariskog komiteta (Komitet Paryski, skraćeno KP — odatle i naziv kapisti, kapizam) osnovanog 1923. godine u krakovskoj Akademiji likovne umetnosti — ASP.

GLAD SAVREMENOSTI

Prve najave novih istraživanja u poljskom slikarstvu pojavljuju se oko 1911—13. godine. To su izložbe Nezavisnih u Krakovu i Nove umetnosti u Varšavi. Savremene evropske slikarske tendencije nisu još bile šire poznate, mlado poljsko slikarstvo rađalo se u pojmovnoj klimi modernizma i — romantizma.

U stvaralaštvu slikara — potonjih osnivača avangardne grupe Formista, elementi analitičkog kubizma doprinosili su ekspresivnosti i lirizmu, preplićući se često sa formalnim osobinama narodnog slikarstva, naročito gorštačkih živopisa na staklu.

Programske formulacije nastaju posle otvaranja u Krakovu, u novembru 1917. godine I izložbe Poljskih ekspresionista, grupe koja je kasnije preimenovana u Formiste. U najsmelija dela na toj i na sledećim izložbama spadale su »višeslojne slike« Titusa Čiževskog koje su razbijale tradicionalnu »jednoslojnu« formulu. Bile su konstruisane od polihromnog kartona i šperploče, a na njima su bili naslikani u nepravilnim slojevima ekspresivni likovi, oči, neodređeni oblici. Na kasnijim izložbama, Čiževski je prikazivao slike koje su predstavljale transpoziciju narodnog slikarstva (razbojnici, madone), mnogobrojne i svesno naivne u oblikovanju sintetičke mase.

Slike Andžeja Pronaška, pune »emocionalnih signala«, svojom spljoštenošću i intenzivnošću boja podsećale su na vitraže. Formistički radovi njegovog brata Zbignjeva, pomalo »kubizovani«, predstavljali su često travestiju esnafskog slikarstva XVII veka.

Koristeći elemente narodne, esnafske ili pak vizantijske umetnosti, uz istovremeno prisvajanje elemenata kubizma, ekspresionizma i futurizma, Formisti su programski težili stvaranju modernog poljskog stila. Pripadnost poljskoj kulturi nije trebalo da se izrazi značenjem — cilj i smisao postajalo je autonomno slikarsko pitanje: forma, oblikovana moderno, ali na bazi elemenata domaće umetnosti.

U želji da se ograde od romantičarsko-modernističke tradicije, Formisti nisu prekidali istorijski kontinuitet; novo je trebalo da izrasta iz staroga. Tu težnju ka istorijskom redu poremetio je tek rizičan savez sa grupom futurističkih pesnika. Poljski futurizam svakako nije predstavljao neposredni nastavak italijanskog pokreta. U periodu od objavljivanja manifesta Marinetija do nastupa mladih poljskih pesnika (1919—22) isprečile su se ratne godine i zbili takvi događaji kao što su: ponovno uspostavljanje nezavisne Poljske, Oktobarska revolucija u Rusiji, rođenje ruskog futurizma i — što je naročito značajno — pobuna ciriških dadaista.

Istupanje poljskih pesnika — futurista (Anatol Stern, Aleksander Vat, Bruno Jasjenjski, Stanislav Mlodoženjec), koji su se ubrzo pobratimili sa grupom varšavskih slikara, imalo je izrazito dadaističku dramaturgiju. U lecima i pesničkim delima, poljski futuristi su veličali prvobitnost i spontanost. Kasnije su se pojavile parole bliske ruskom futurizmu o podruštvljavanju i demokratizaciji umetnosti, njenom preplitanju sa svakodnevnim životom. Čisto dadaističkog ili futurističkog strujanja u poljskoj likovnoj umetnosti nikada nije ni bilo (jedva bi se mogle uporediti s dadaizmom »višeslojne« slike Čiževskog ili sa futurizmom neke slike Leona Hvisteka. Međutim, futuristička epizoda imala je za poljsko slikarstvo veliki značaj koji se ni u kom slučaju nije svodio na raščišćavanje terena za nove pravce. Neke futurističke parole uskoro će prihvatiti novonastale konstruktivne slikarske i pesničke grupe koje su predstavljale novi poredak.

Između poetičnosti futurističkog stiha, i strukture i vrste kompozicionih elemenata formističkih slika nastala je izvesna suptilna stilistička osmoza: pesničkom sazvučju i onomatopeji odgovarala je ritmička lineatura — uigravanje kontura oblika u formističkim kompozicijama. Aliteracije, razbijanje semantičkog znaka, imaju pandan u varijacijama morfema u formističkim slikama. I, najzad, oblik formističke slike oplođavao je i oblikovao formističko gledanje.

Uloga posrednika između slikarskog i pesničkog mišljenja pripala je, izgleda, slikaru i ujedno i logičaru, jednom od teoretičara formizma Leonu Hvisteku. Njegova teorija oscilacije vizuelnih utisaka i kasnija teorija višestruke stvarnosti, sugestivno su uticale na grupu slikara i pesnika. Oko 1922. godine Hvistek je konstruisao jednu kariku svoje teorije, tzv. strefizam,[**] koji je izvršio uticaj na slikare Krakovske grupe (o njoj će kasnije biti reči).

Dok se Leon Hvistek sa interesovanjem i blagonaklono odnosio prema sablažnjavajućim futurističkim pesnicima, drugi filozof u formističkoj sredini, Stanislav Ignaci Vitkjevič, kategorički je odbijao idejni savez sa futuristima. U Vitkjevičevom shvatanju stvaralačkog čina kao metafizičkog ujedinjenja s kosmosom, magnovenog razumevanja i ponavljanja njegove metafizičke strukture u senzibilnom materijalu umetničkog dela, nije bilo mesta za futurističku proizvoljnost, slučajnost gesta. Osnova slike morala je biti kompozicija. Odnos prema stvarnosti, prema prirodi postajao je apsolutno nebitan. Baš tu je bila zapaljiva tačka sukoba između Vitkjeviča i Hvisteka. Umetnička slika, po Hvistekovom shvatanju, bila je slika reda stvari, ili bolje rečeno — neograničenog broja redova stvari. Umetnička slika, prema Vitkjeviču, trebalo je da bude snimak odnosa između elemenata. Paradoks — Vitkjevič, slikar naizgled razbarušene mašte, kapriciozan pisac, u sukobu sa futurizmom nastupao je kao pobornik reda.

Potreba reda pokazala se kao još veći imperativ za drugog formistu, jednog od osnivača grupe — Zbignjeva Pronaška. On je prvi odbacio formizam i samim tim počeo raspad grupe. Težnja formista ka redu ispoljavala se na razne načine. Pošto je odbacio formizam, Zbignjev Pronaško je prošao kroz period poigravanja slikarskim konvencijama prošlosti, među kojima je najduže ostao veran klasicizmu. Nekolicina bivših formista priključila se grupi oko časopisa »Zvrotnica«, koji je 1922. godine osnovao Tadeuš Pajper. Taj list je zahtevao da se umetnosti nametne logička i egzaktna konstrukcija na osnovi funkcionalne zavisnosti unutrašnjih elemenata pesničkog ili slikarskog dela. »Zvrotnica« je upoznavala poljsku javnost sa purizmom Ozanfana i Korbizjea, slikarstvom Ležea, sa člancima Care, Maleviča i Stšeminjskog. Lansirala je izrazito antiromantičarsku umetnost. Taj antiromantizam, koji se u shvatanju mlade generacije poljskih umetnika povezivao sa poljskim partikularizmom, sa odbacivanjem formalne discipline, odredio je pravac napada poljske avangarde koja se okomila na romantičarski ruralizam, apologiju prirode spontane narodne umetnosti, suprotstavljajući im urbanizam, civilizaciju i spekulativnu umetnost. Savlađivanje samovoljne spontanosti, stavljanje umetničkog stvaralaštva u krut okvir egzaktnog metoda — to su bile pretpostavke koje je — prema slikarima okupljenim u grupi »Blok« (Vladislav Stšeminjski, Mječislav Ščuka, Henrik Staževski, Henrik Barlevi) — trebalo da dovedu do stvaranja nove umetnosti. Osporavan je individualizam umetnika i ponekad je — kako je to činio Ščuka — isticana ideja kolektivnog rada. Uostalom, koncepcije članova grupe međusobno se razlikuju. Najveću specifičnu težinu je nesumnjivo imala teoretska misao Stšeminjskog, najinteresantnijeg slikara u konstruktivističkoj sredini, stvaraoca umetničkih slika ispunjenih rastresitim ritmom istovetnih elemenata.

U dvadesetim godinama pažnju zaslužuje osetljivost na privlačnu snagu predmeta, shvaćenog kao opipljiv konkretum, čulno odrediva materija. Ta fascinacija ispoljava se u raznim obricima. Obuzima koloriste zaljubljene u šarenu supstancu, frapira umetnike bliske nadrealizmu, kao i one koje u ovoj knjizi nazivamo slikarima pomerene stvarnosti. Zainteresovanost predmetom kod konstruktivista povlači i nov tretman umetničkog dela: ono postaje stvar, izrazito materijalna, lišena tradicionalne funkcije iluzije. Plod novog odnosa prema umetničkom delu su, izgleda, fotomontaže Mječislava Ščuke, Tereze Žarnover i Kazimježa Podsadeckog.

Funkciju sličnu onoj kakvu su predmetima svakodnevne upotrebe u svojim delima poveravali puristi, imaju — čini se — i predmeti u mrtvim prirodama Aleksandera Rafalovskog, Marije Lunkjevič-Rogojske, Lucije Marije Nič-Borovjak. Međutim, izgleda da se ta funkcija — funkcija nosilaca neposrednih čulnih utisaka, realizuje nedosledno, poremećena uvođenjem apstraktnih oblika (kod Lunkjevič-Rogojske), lišena tog prikrivenog metafizičkog smisla koji je prožimao misao purizma i neoplasticizma na Zapadu. Izgleda da su Stšeminjski i Staževski bili jedini poljski umetnici konstruktivističkog kruga iz čijeg dela je zračila filozofska refleksija. Na drugi način je nostalgiju za celokupnošću, za slikarskom uopštavajućom formulom bitisanja, izražavao vrlo interesantan slikar Karol Hiler.

Godine 1926. unutrašnja trvenja su razbila prvobitni sastav »Bloka«. Posle priključenja nekolicine arhitekata, deo udruženih umetnika osnovao je grupu »Prezens« koja je isticala program integracije likovne umetnosti. U krugu »Prezensa« nastalo je apstraktno slikarstvo u osnovi podređeno predvoditeljici umetnosti — arhitekturi. Isticana je ideja unutrašnjeg reda, estetike matematske jasnoće struktura. Sa tom grupom bili su povezani, između ostalih: Staževski, Zalevski, koji je naginjao analitičkom kubizmu, Andžej Pronaško, slikar i scenograf, K. Podsadecki, R. K. Vitkovski, Kobro, Stšeminjski, Nič-Borovjakova, Jan Golus i K. Krinjski.

Godine 1929., u Lođu — gradu kojim već dve godine upravljaju socijalisti — osniva se levičarska grupa umetnika pod nazivom »a. r.«. U njoj frapira sadejstvo likovnih umetnika (Vladislav Stšeminjski, Henrik Staževski, Katažina Kobro) i pesnika (Julijan Pšiboš, Jan Bženkovski). Pesništvo i slikarstvo povezuje zajednička atmosfera. U stvaralaštvu pesnika avangarde ima mnogo vidljivih »čestica vizije« savremenog slikarstva. Umetnici obe discipline ističu postulat konstrukcije. I najzad, njih povezuje i zajednička društvena vizija.

Grupa »a. r.«, ne ograničavajući se na tekuću umetničku praksu, osnovala je u Lođu Kolekciju modernog evropskog slikarstva, začetak Muzeja savremene umetnosti koji uspešno deluje do današnjeg dana.

Što više zalazimo u tridesete godine sve oštrije se ocrtavaju razlike u političkim osnovama i umetničkoj tendenciji koja je s njima povezana. U uslovima rastuće opasnosti od fašizma i nacionalističkih šikaniranja, političnost je morala da postane osobina mlade generacije. Za umetnike političke levice postaje bitno koji su načini da umetnost bude društveno korisna. Tri različita odgovora uklapaju se u postojeću umetničku podelu:

1. Konstruktivistička koncepcija koja ponavlja misao Stšeminjskog a prema kojoj je zadatak umetnosti strukturalizacija društvene mašte umesto proizvodnje slika za individualnog potrošača.

2. Koncepcija mlade krakovske i lavovske sredine, koja ističe postulat intelektualno organizovane forme i traži slikarsko mišljenje čija je revolucionarnost u partnerskom odnosu prema revolucionarnosti političke misli, ali istovremeno vatreno brani koncepciju slike.

3. Postulat opšte pristupačnosti umetnosti koja odgovara »realističnoj« stvarnosti.

Leon Hvistek vodio je 1935. godine interesantnu diskusiju sa Stšeminjskim koji je želeo da koncepcionu umetnost rezerviše za umetničku i intelektualnu elitu, a da umetnost prenetu u upotrebne arhitektonske oblike nameni službi narodu. U ime društvenih ciljeva on je pristao da odustane od umetnosti koja predstavlja »individualni produkt«; intersubjektivna vrednost nove umetnosti trebalo je da se postigne zahvaljujući inspiraciji umetnošću deteta, spontanim narodnim stvaralaštvom. Unizmu Stšeminjskog Hvistek je suprotstavio intenzifikovanu formu tzv. strefizma koji je ranije bio pronašao: kompoziciju sa veoma izdiferenciranim zonama koje primoravaju gledaoca da radoznalo luta pogledom po slici. Hvistek je nalazio pristalice među slikarskom omladinom Lavova i Krakova.

U Lavovu je 1929. godine osnovana grupa Artes. Njeni članovi upuštali su se u razne slikarske avanture: Marek Vlodarski je, posle šagalovske faze, doživeo period jakog upliva Ležera (zajedno sa Otom Hanom i Margitom Rajher-Sjelskom studirao je kod Ležea i Ozanfana u Akademi Modern – Acadйmie Moderne). Bliska pesništvu nadrealizma bila su platna Janiša, Tadeuša Vojćehovskog, Mječislava Visockog, Romana Sjelskog, Margite Sjelske. Međutim, pesništvo nadrealizma služi artesovcima pre svega kao instrument za postizanje lirskih sadržaja — oni nikada nisu usvojili Bretonov metod automatizma, nisu podražavali iluzionističke efekte zapadnoevropskih nadrealista. Situacija se menja posle 1931. godine. S obzirom na slabljenje pritiska avangardnih tendencija u Evropi, s obzirom na sve vreliju političku situaciju, gorući problem postaje izbor načina za učešće u političko-društvenom procesu. U časopisima izbijaju sporovi oko političke kvalifikacije slikarstva. Pojavljuju se mnogobrojni pobornici slikarstva koje prikazuje stvarnost. Na inicijativu Komunističke partije Poljske, u Varšavi je 1934. godine osnovana grupa levičarskih likovnih umetnika »Frigijska kapa«, koja je proklamovala tematsku umetnost, zahtevala podređivanje likovne tehnike tematici, prikazivanje stvarnosti sa gledišta radnog naroda.

Nasuprot tome, artesovci se pozivaju na izvesna konstruktivistička iskustva, fotomontažu, agitacione likovne umetnosti, film. Neke njihove kompozicije podsećaju na ekspresionizam.

U Krakovu, septembra 1933. godine, izlaže grupa mladih levičarskih slikara koji formalna istraživanja povezuju sa strašću društvene borbe. Obilato i slobodno koriste iskustva slikarskih pravaca dvadesetog veka. U oblikovanju slika, u hermetički gustom popunjavanju kadra na platnima se izrazito dinamičkom orijentacijom, očituje postkubistički jezik i dinamika futurizma. Uprkos tome, eklektizam u radovima ove grupe nije suviše upadljiv. Uostalom, oni se međusobno veoma razlikuju. Radove Saše Blondera odlikuju sanjalaštvo i ekspresija. U ranijim radovima približava se Šagalu, a u kasnijim izrazita ekspresivnost stvara utisak povezanosti sa drugom fazom ekspresionizma Ekol D'Pari (Йcole de Paris), naročito sa Sutinom. Ova asocijacija nije bez osnova i u odnosu na ostale pripadnike grupe, iako je njihovo stvaralaštvo disciplinovanije nego slikarstvo njihovih pariskih vršnjaka i programski je povezano sa dostignućima konstruktivizma. To se odnosi naročito na Jonaša Šterna. U mnogim slikama Blondera, Osostoviča, Levickog, ravan slike pulsira od pokretljivih elemenata koji se utapaju jedan u drugi. U omiljenoj temi demonstracija, mitinga, uličnih nereda, to su obrisi glava, šešira, štapova. Tu uzavrelu masu potresaju nepravilni ritmovi. U slikama Blondera i Osostoviča, pod uticajem Hvisteka, pojavljuju se zonske podele, koje su u kasnijim godinama ustupile mesto više geometrizovanim, mirnije postavljanim formama. To je slikarstvo koje ostentativno ignoriše prostornu iluziju.

Puno napetosti i prikrivenog ritma tretiranje prostora uočljivo je u grafičkim kompozicijama vajara Henrika Vićinskog. Slični čvrsti spojevi tela i oblika pojavljuju se i u ondašnjem vajarskom stvaralaštvu Marije Jareme, kasnije poznate slikarke. Bez obzira na svu različitost umetničkih načina, pripadnike Krakovske grupe povezivali su zajednički etičko-estetski pogledi. Spajajući umetničku delatnost sa revolucionarnom akcijom, oni se nikada nisu odrekli autonomije umetnosti, nisu prihvatili u tolikoj meri pragmatsko shvatanje služenja društvu kao slikari iz »Frigijske kape«. U raspravi sa Stšeminjskim dosledno staju na stranu slike, skulpture, umetničkog dela, dok se s druge strane suprotstavljaju naslađivačkim sklonostima kolorista.

Izgleda da su baš pripadnici Krakovske grupe dali najuverljiviji odgovor na pitanje o društvenom smislu postojanja umetnosti. To potvrđuje i kasnija njihova sudbina i nastavak odabrane linije. Mladi, koji su se u godinama II svetskog rata okupili oko konspirativnog pozorišta Tadeuša Kantora, nastavili su delatnost kolega starijih za jednu generaciju. Njihovo je stvaralaštvo pokazalo da slikarska formula koja povezuje intelektualne zahteve sa emocionalnošću, sa značenjem, potpuno odgovara svom vremenu.

_____________________

[**] Strefizam— od strefa (nem. Streifen); pojas, zona.

KAPISTI I SLIKARSTVO BOJE

Boja u poljskom slikarstvu dvadesetih godina kao da je promenila funkciju — od potčinjene u preovlađujuću. Slikarstvo prihvata boju kao materijal u kome stvara sopstvenu strukturu sveta. Ta nova pozicija boje proističe, s jedne strane, iz istorijskog položaja evropskog slikarstva koje u tridesetim godinama odustaje od avangardnih eksperimenata, a s druge strane, naročito u poljskom slikarstvu, predstavlja jedan od puteva za bekstvo od spleta nacionalnih i umetničkih ubeđenja koji smo nazvali romantizmom; u njoj se naročito očituje uporna borba za autonomiju i čistotu slikarskih sredstava i ciljeva.

Grupa koja je stvorila najkompaktniji i najdosledniji koloristički front okupila se u Akademiji likovne umetnosti, u ateljeu Juzefa Pankjeviča. Činili su je: Jan Cibis, Zigmunt Vališevski, Artur Naht-Samborski, Jan Boračok, Hana Rudzka-Cibis, Juzef Čapski, Juzef Jarema, Tadeuš Pjotr Potvorovski, Eva Stšalecka, Jan Stšalecki, Marijan Ščirbula, Severin Boračok. Godine 1923. mladi osnivaju tzv. Pariski komitet (Komitet paryski) i naredne godine odlaze u Pariz, gde studiraju evropsko slikarstvo, naročito slikarstvo impresionista i Sezana. Predmet njihovog interesovanja i napora je boja koja reprodukuje svetlosne odnose i oblikuje telo i prostor.

I u zemlji ima sve više slikara koji se bave pitanjem boje kao elementa koji organizuje sliku. Načela kolorističkog kontrasta, uzajamna igra šarenih mrlja, zanimali su već izvesno vreme krakovske slikare. Sa tim pravcem može da se poveže stvaralaštvo Mježejevskog a takođe Rerutkjeviča. Izrazito kolorističko slikarstvo među vršnjacima kapista predstavljali su Ježi Fedkovič, Eugenjuš Ejbiš, Česlav Žepinjski, Julijuš Studnicki. U krakovskim grupama, Jednorogu (1925) i Zvorniku (1928), okupila se čitava plejada slikara koji su tradiciju likovne solidnosti povezivali sa izrazito kolorističkom težnjom, iako neshvaćenom u duhu kapizma. Samo, možda nisu uvek jasno videli cilj. Boja, gustirana i znalački postavljana, služila je opisu onog što je umetnik video a na platnu se samo retko ostvarivala koloristička metafora vidljivog.

Među velikim pojedincima treba istaći Zbignjeva Pronaška u njegovom kolorističkom periodu, Ježija Volfa, autora asketskih slika za koje je koristio nijanse hladnog zelenila, a takođe i stvaraoca zgusnutih i stihijskih slika Emila Šinagla. Dela Emila Krhe, ispunjena zlatnom sumaglicom, odlikovao je pesnički, metaforičan karakter opisa.

U krugu učenika Felicijana Ščensnog Kovarskog u Varšavi, osnovana je grupa »Prizma«. Među njenim pripadnicima našla se nekolicina talentovanih kolorista: Lucijan Adventovič, slikar boje i trena, Karol Lariš, autor donekle stilizovanih piknika koji su belinom probijali tamu zelenih stena i izvanrednih mrtvih priroda sa zadivljujućom sadržinom svetlucavih boja iz kojih su se pomaljali fantomi predmeta, Vaclav Tarančevski, slikar grabežljiviji i intelektualno radoznaliji. Naročito se izdvajao Titus Čiževski; posle formističkog i kasnijeg perioda u kome je ritmički konstruisao slike zasićene bojom, u tridesetim godinama počeo je da stvara slikarstvo začuđujuće harmonije, da prenosi elemente svetlosti u sveobuhvatnu kolorističku metaforu. Sarađivao je sa mlađima od sebe kapistima koji su mu se divili.

Otvarajući 1931. godine svoju prvu izložbu u Poljskoj kapisti su kao cilj svog stvaralaštva isticali dočaravanje na platnu »igre likovnih odnosa i radnji, na čiju koncepciju (...) navodi priroda«. Boja nije trebalo da podražava prirodnu, već da se stvara putem kontrasta u odnosu na druge boje. Stvaralaštvo Sezana postalo je za kapiste uzor građenja slikarskog prostora; pitanje od prvorazredne važnosti bilo je »beleženje« predmeta isključivo bojom, »crtanje« bojom. Međutim, bili su manje pažljivi prema elementu Sezanovog oblikovanja koji je postao polazna tačka kubizma: prema geometrizmu i klasičnoj arbitrarnosti strukture.

Sezanov uticaj na kapiste prelazio je okvire lekcije metoda; to je bio uticaj etičke prirode, učenje slikarskoj solidnosti. U stavu kapista — izgleda — najvrednija je bila od Sezana preuzeta težnja ka slikarskoj istini, ka pronicanju u strukturu stvarnosti, da bi se ona mogla reprodukovati u kolorističkoj strukturi prema utvrđenim pravilima.

Duhovni vođ kapista bio je Jan Cibis. Ima nešto duboko dramatično u njegovom neumornom rvanju sa materijom boje. U mladosti se povezao sa ekspresionizmom. Kasnije ga se okanio, ali je u njemu ostala potreba emocionalnog opštenja sa predmetom, koja je naročito dolazila do izražaja u njegovim kasnijim delima. U najboljim kapističkim slikama Juzefa Čapskog dominiraju teške i prezasićene kolorističke mase; njihova struktura dočarava prostor, a između njih pomalja se mučka napetost. Svetlost se sliva gustim mlazom svojim kolotečinama, da bi se ponekad integralnije ulila u boju.

Među kapistima je, slično kao i Juzef Čapski, od samog početka drukčiji bio i Artur Naht-Samborski. Nikada nije raskinuo sa valerom. U njegovim slikama ima nečeg potcenjivačkog a možda i pomalo aestetizma. Međutim, one se odlikuju izvanrednom intelektualnom igrom boje i oblika.

Slikar posebnog kova, pun zanosne draži, bio je Zigmunt Vališevski. U večitom traganju, zadivljavao je sposobnošću umetničke mimikrije. Bez obzira kojim bi se jezikom služio, uvek je govorio sopstvenim malo parodistički obojenim glasom. U svojim zrelim delima, u Pirovima i Toaleti Venere, služi se sitnim svetlosnim mrljama koje odišu osvežavajućom bojom. Kod njega, što je neobično za kapistu, boja živi u savezu sa temom, priča, igra, sadejstvuje sa crtežom.

Paradoksalno je da se najuspelija dela kapizma stvaraju tamo gde su popustile stege doktrine, iako se i u redovima ortodoksnih slikara, kao na primer Hane Rudzke Cibis, mogu naći veoma dobre slike. Bilo kako bilo, u slikarskoj proizvodnji kapizma bilo je mnogo površnog naslađivanja lepotom boje. Takvo traganje za lepotom materije loše je, izgleda, uticalo na inače veoma umešno slikarstvo Pjotra Potvorovskog.

Među kapistima, slikarski nivo bio je visok. Oni su u svom radu težili utemeljivanju principa dobrog slikarskog rada, osposobljavanju društva za gledanje slika i za raspravljanje o slikarstvu diskurzivnim jezikom. Kapisti su, kao ni jedna druga slikarska grupa u ondašnjoj Poljskoj, na savremen način prilazili pitanjima kulture i tradicije. Oslobođeni nacionalnih kočnica, shvatali su istoriju slikarstva kao jedinstvenu celinu koja podleže kriterijumima savremenog ocenjivanja. Prvi u Poljskoj su se odlučili na reviziju odnosa prema slikarstvu XIX veka. Istorijska tačnost kapizma sastojala se u poistovećivanju elementa oblika sa tematskim elementom. Nije bilo slučajno što su konstruktivisti, dakle umetnici krajnje različite orijentacije, često bivali saveznici kapista. I za jedne, i za druge, oblik nije bio prenosilac značenja — već je sadržavao i značenje, i cilj slike. I jedni, i drugi, programski su se ograđivali od emocionalnog nasledstva poljskog romantizma — od patriotskih obaveza umetnosti.

STILIZATORI I SINKRETISTI

Najširim prostorom slikarstva u Poljskoj između dva rata, vlada duh stilizacije. Tome je doprinosila sveopšta dispozicija evropske kulture XX veka: svest o istorijskom umetničkom nasleđu i lakoća manipulisanja njegovim elementima. Ta stilizacija (pod tim podrazumevamo površni snimak vizuelnog načinjen metodima oblikovanja koji se pozivaju na određeni uzor ili su uzeti iz odabranog istorijskog perioda) dobila je razne oblike. Jedan od motiva nekih stilizatorskih grupa bilo je stvaranje nacionalnog poljskog stila. Drugi, pak, stvaranje monumentalnog poljskog stila u kome bi se preporodile vrednosti evropskog slikarstva.

Takvi napori našeg veka bili su unapred osuđeni na površnost, jer su bili povezani sa neizbežnim anahronizmom. Pojam stila odnosno »manifestacije kulture kao celine« (Majer Šapiro) prestao je da postoji u XIX veku. U XX veku više nije moglo biti ni govora o zajedničkom jeziku oblika, makar oni izražavali istovetne sadržaje. Sem toga, bila je utopijska i nada da će se stil ustanovljavati apriorističkom odlukom. Čini se da je zbog toga za slikarsku oblast o kojoj je reč u ovom poglavlju, pojam načina bio korisniji od pojma stila. Taj način odnosno proizvoljno odabrani oblici već zaokruženih stilova nisu mogli da vode ničem drugom sem čisto spoljašnjem ujednačavanju jezika slikarske radionice. Ritam se zasnivao na uzorima narodnog slikarstva, ali i renesansnog, i sui generis klasicističkog. Vilnjuska škola vaskrsavala je klasicističko slikarstvo, Bratstvo sv. Luke — holandsko slikarstvo XII veka i slikarstvo karavađonista, grupa Rogato srce upražnjavala je alegorično-stilizujući formalni volapik.

Narodne osobenosti kao način unosila je u likovni jezik već Mlada Poljska.[***] Repertoar domaćih folklorističkih motiva brižljivo su negovale grupe umetnika koji su se bavili umetničkim zanatstvom: Poljska primenjena umetnost (1901.) i Krakovske radionice (1912.). U dve međuratne decenije, ove težnje uživaju podršku jer se u domaćim motivima vidi šansa za umetničku autonomiju poljske umetnosti. U literarnoj oblasti, tu tendenciju, između ostalih, zastupa grupa »Čvartak«. Izgleda da se mogu naći izvesne sličnosti između pesničkog izraza njenih pripadnika — pesnika, naročito osnivača grupe Emila Zegadloviča, i likovnog stvaralaštva, recimo, Eve Strijenjske. Za izuzetno plodno stvaralaštvo te slikarke bilo je karakteristično vešto u svojoj dekorativnosti uređivanje ravni, kao i oblici izraziti, ritmični, podvučeni živom bojom. Ipak se u slikama Strijenjske izuzetno jasno ispoljavaju slabosti praktičkog likovnog jezika, oblikovanog po narodnom načinu: značenjski oblik se podređuje dekorativnosti, što približava slikarstvo dekorativnoj umetnosti, a ravan unificira. Ikonografsku stranu tog stvaralaštva karakterisalo je kreiranje mita vekovnog slovenstva narodnog, povezanog sa svetom antičke kulture, što je nasleđeno od Vispjanjskog. Ta apoteoza Pjastove Poljske uskoro je postala plastična formula nacionalističke i velikodržavne ideje.

Kod umetnika udruženih u grupe Ritam i Vilnjuska škola, stilizacija se prostirala u više pravaca. Vaclav Borovski i Eugenjuš Zak dočaravali su bajne svetove u oblicima kvatročenta i klasicizma. Sa ostalim umetnicima tog vremena povezivao ih je ritam, veoma naglašavan u kompozicijama. Ritam karakteriše ne samo dela umetnika koji su ga priznavali i prihvatali kao parolu i poziv. Ritam kao uređivačko načelo kompozicije odlikuje dela mnogih slikara iz drugih sredina. Ritam je bio amblem savremenosti, veza sa modernom muzikom, džezom i plesom. Ritam je bio i neodvojivi element narodne umetnosti. Već samo njegovo postojanje nezavisno od načina oblikovanja, činilo je kompoziciju modernim delom, davalo joj donekle narodni karakter.

Mnogi slikari iz sredine o kojoj je reč upražnjavali su slikarstvo »caractire de grâce« veoma različito u pogledu umetničkog kvaliteta. Timon Njesjolovski, pošto je raskinuo sa formizmom, utapa se u melodičnost linije; meka kantilena obrisa u njegovim pejzažima podudara se sa postsezanovskim načinom oblikovanja. Obline tela oblikovanih načinom »chiaroscuro« podsećaju na klasični modus, omiljen u krugu pripadnika Vilnjuskog društva likovnih umetnika. Njesjolovskog sa Vilnjuskom školom povezuje i romantičarski dah dubokog, monumentalnog pejzaža.

I Vaclav Vonsovič, koji je ranije bio povezan sa formizmom, u svojim kompozicijama iz »ritmovskog« perioda pomalo kubistički sugeriše trodimenzionalnost nešto uopštenih dela. U to vreme, on je bio fasciniran huculskim[****] folklorom, stvarao šarene slike, senzualne, ritmički oblikovane, bliske stvarnoj vizuelnosti. Još bukvalnija u prikazivanju bila su platna Romana Kramštika.

Najsudbonosnija za stvaralaštvo sredina Ritma i Vilnjuskog društva likovnih umetnika, a u izvesnoj meri i Bratstva sv. Luke, pored ideje narodnog stila baziranog na narodnim uzorima, bila je težnja ka oživotvorenju modernog klasicizma. Vilnjuska sredina pokušala je da da sopstvenu formulu tog pravca. Nažalost, efekat tih napora, čiji je cilj bilo stvaranje slikarstva, u kome se kao u vatrostalnom sudu pretapaju najplemenitiji metali starih stilova, često je bivao eklektizam.

U delima mnogih pripadnika Vilnjuske sredine vidljiva je svojevrsna težnja ka perfekcionizmu a istovremeno i neko ograničavanje, zatvaranje u okvir izabrane formule. Takvo je bilo slikarstvo Ludomira Sleđinskog. Reč je, pre svega, o perfekciji u reprodukciji ljudskog lika, uz pridržavanje najčešće renesansnog kanona. Iznenađuje što se u slikama tog umetnika istovremeno mogu naći takvi fragmenti, kao što su, na primer, »kubizovana« pozadina sa izlomljenom neujednačenom perspektivom. Kosa perspektiva pojavljuje se ponekad i u ranijim radovima Sleđinskog koji podsećaju na simbolističko slikarstvo Petrova-Vodkina.

Karakteristična je sklonost Sleđinskog, a isto tako i nekih drugih pripadnika Vilnjuske škole, ka izvesnoj fakturnoj bukvalnosti: reljefnoj ispupčenosti drveta, zlatnim i srebrnim bojama. U tom slikarstvu nagoni na razmišljanje konglomerat pijeteta prema tradiciji i opčinjenosti savremenom umetnošću, a istovremeno i uznemirenost slikarske mašte, naginjanje demonskoj i osporavanoj stvarnosti. To je izrazito, naročito u slikama Mihala Roube, iz kojih, pored formističkih reminiscencija, izbija neodređena atmosfera osobenosti. Na nekim platnima tog slikara, pored klasicističke, ispoljava se i tendencija vilnjuske sredine — patetičan ton romantizma.

Obe ove orijentacije: jedna koja se pozivala na klasičan način, i druga koja se pozivala na romantičarski, postojale su i u varšavskom slikarstvu.

Bratstvo sv. Luke, koje su osnovali učenici Tadeuša Pruškovskog, negovalo je tradicije holandskog slikarstva XVII veka i karavađonista, sa njihovim dramatičnim »chiaroscurom« i izgrađenom polimorfnom kompozicijom. Oni su cenili ispravnost crteža i tehničku virtuoznost. Naročitu pažnju su poklanjali osobenostima profesionalnog ponašanja: solidarnosti slikarske konfraterije, preimućstvu kolektivnog čina u odnosu na savremeni individualizam. Zanimljivo je da je ono što je u stvaralaštvu pripadnika Bratstva sv. Luke bilo u stvari sinkretizam i stilizacija, tokom vremena dobilo novi kvalitet koji se očitavao u mnogim njihovim slikama: čudesnu slikarsku vitalnost, kao i onu osobinu koja stvaralaštvo učenika Pruškovskog višestruko približava savremenim evropskim pojavama, kao što su — magični realizam i novi realizam: pomeranje konkretnog u oblast magičnog opštenja, izvesno aludiranje na tuđu neistraženu stvarnost. Stvaralaštvo pripadnika Bratstva sv. Luke, sa tog gledišta, bilo je protivpredlog programu autonomne boje koji je lansirao kapizam. Njegovaslaba strana bilo je nepoznavanje sopstvenih mogućnosti i težnji.

Dimenzije i vitalnost lukasovaca (pripadnika Bratstva sv. Luke), vanvremenost i univerzalizam njihovog slikarstva, predodređivali su ih za ulogu zvaničnih slikara (prethodno su to bili ritmovci), izvođača velikih državnih porudžbina, kao na primer sedam istorijskih slika namenjenih izložbi u Njujorku, koje su prikazivale slavne epizode istorije Poljske.

Značajna individualnost bio je Boleslav Cibis; njegov »realizam« izrazito je naginjao strujanjima koja su stvorila Neue Sachlichkeit odnosno magični realizam. Međutim, ni jedan od lukasovaca nije prekoračio prag koji je delio poznatu stvarnost od demonske stvarnosti tako odlučno kao Jan Gotard. Njegove slike koje su se misaono približavale holandskom slikarstvu, slike modelirane reflektorskom svetlošću, predstavljale su viziju materijalnog života u stanju propadanja i moralnog pada. Manje hotimičnosti ima u uznemirujućoj atmosferi slika Jana Zamojskog. Ipak, njegovi portreti u našim očima zrače nekim košmarnim nadrealizmom. Postavlja se pitanje — u kom trenutku anahronična stilizacija lukasovaca postaje svesno demonizovanje viđenog? To su bile godine u tolikoj meri superiorne vladavine nadrealizma i srodnih pravaca, da se njihov duh pojavljivao gde god mu se prohtelo. Međutim, izgleda da se aspiracije lukasovaca, sem možda Boleslava Cibisa i Jana Gotarda, retko kada prevazilazile među istorijske stilizacije povezane sa izoštrenim realizmom. I tek je istorijska perspektiva omogućila da se njihove transpozicije holandskog slikarstva spoje sa takvim pojavama zapadnoevropskog slikarstva kao što su bile kompozicije Alberta Erebea (Aereboe) koji se u svom stvaralaštvu ugledao na dela nemačkih slikara XV veka. Međutim, to prividno arbitrarno postavljanje istorijskih struktura na rasute istorijske činjenice ima opravdanje; svesne filozofske i umetničke pretpostavke jednih sredina mogu za druge da postanu došaptavanja kojima se podleže polusvesno. Izgleda da baš takva iskušenja čine pozadinu slika Jana Vidre i Antonija Mihalaka.

Nešto drukčiji bio je tip stilizacije grupa koje su osnovala mlađa godišta učenika Pruškovskog: Varšavske škole i Slobodnozidarske lože. Bile su to mahom naratorske kompozicije koje su sadržavale nešto iz dečije ilustracije, kompozicije sa naročitom perspektivom, visoko uzdignutim horizontom, kao na primer kod Česlava Vdoviševskog, Aleksandera Jendžejevskog, Terese Roškovske, Stefana Plužanjskog. Naročito odbojan tip stilizacije primenjivala je grupa slikara oko Stanislava Šukalskog, okupljenih u »Plemenu Rogato srce«. Ona je propagirala koncepciju narodne umetnosti na bazi »posebnih rasnih odlika«, umetnosti koja se okretala paganskoj Poljskoj. Rečje o idejama upadljivo nalik na nacističke parole preporoda starogermanske religije i naroda. U umetničkoj proizvodnji, učenici Šukalskog ispoljavali su predilekciju uglavnom prema trivijalnoj alegoriji.

Deo slikarstva dvadesetogodišnjeg perioda između dva rata, o kome je reč u ovom poglavlju, uz sva raslojavanja i različitosti, predstavljao je misaonu celinu: stotine slika koje su bile plod tog vremena, bez obzira na njihovu različitost, bile su uvek povezane sa određenom tradicijom, izvesnim slikarskim uzorom. Avangarda s jedne strane, a kapisti s druge, razmatrali su novu koncepciju forme, pokušavajući da stvore sopstvenu transpoziciju vizuelnosti u slikarski oblik, ali je manevarsko polje za pravce o kojima je reč bila pre svega istorijska slikarska stvarnost, čije su elemente pretvarali ili selekcionisali, povezujući ih u nove sastave.

_____________________

[***]Mlada Poljska — naziv za period od 1890. do 1918. u istoriji poljske književnosti i umetničkog stvaralaštva, koji je po svojim osnovnim odlikama sastavni deo opšteevropskog modernizma.

[****]Huculi — gorštaci nastanjeni u Istočnim Karpatima.

ENKLAVA ROMANTIZMA: EKSPRESIONIZAM I SLIKARSTVO »POMERENE STVARNOSTI«

Dve najdelotvornije struje u poljskoj umetnosti između dva rata rođene su iz protesta protiv romantizma: avangarda i kolorizam u svom kapističkom otelovljenju. Međutim, u to vreme i produženi romantizam imao je svoje enklave: epizodu poznanjskog ekspresionizma, i drugu sa manje određenim vremenskim i prostornim granicama, koju ćemo nazvati slikarstvo pomerene stvarnosti.

Prva — period poznanjskog ekspresionizma obuhvata vreme od 1917. do otprilike decembra 1918. godine. Prve sveske »Zdroja«, lista koji je izdavao Ježi Hulevič, predstavljaju u stvari nastavak modernističkih časopisa »Žiće« i »Himera«. Veza između umetničkih generacija bio je Hulevičev prijatelj, Stanislav Pšibiševski. Od mladopoljskih pisaca, u »Zdroju« sarađuju: Zenon Pšesmicki, Berent, Orkan, Kasprovič. Mladi saradnici »Zdroja« su Stanislav Kubicki, pesnik i grafičar, Vitold Hulevič, muzičar i književnik, slikar i pisac, Artur M. Svinarski. Misaona podloga grupe poznanjskih umetnika bile su Hulevičeve koncepcije oplođene romantičarskom mističkom mišlju i indijskom filozofijom, a s druge strane — zaključci Pšibiševskog povezani sa Lajbnicovom monadologijom i Bergsonovim intuicionizmom. Iz kasnijih pisama Slovackog, poljski ekspresionizam crpeo je koncepciju evolucije materijalnih egzistencija ka sve savršenijim oblicima izražavanja samoga sebe. Umetnicima je namenjena uloga glasnika duhovne istine i vodiča čovečanstva na putu ka apsolutu. Umetnost se lišavala svojih estetskih težnji, prihvatajući društvenu misiju obnove čovečanstva, ustanovljavanja vlasti duha. Taj postulat antiestetizma, koji je suprotstavljao ekspresioniste mladopoljskim prethodnicima sa njihovom parolom »umetnost radi umetnosti« šire je ođeknuo tek u drugoj fazi postojanja »Zdroja«, uz jačanje ekspresionističke grupe Bunt. Činili su je Ježi Hulevič, Stanislav Kubicki, Vladislav Skotarek, Jan Vronjecki, Malgožata Kubicka. Poznanjski ekspresionisti održavali su veze s nemačkim umetničkim sredinama, naročito sa levici naklonjenom grupom »Die Aktion«. To je uticalo na sličnost programa poljske grupe i teorije Kadinskog. Usvajajući izvesne elemente te teorije, Poljaci, međutim, nisu prihvatili apstraktne oblike. Usvojili su samo pravo na formalnu slobodu, antiestetizam, patetično izjašnjavanje. Mističke težnje ka duhovnoj umetnosti stopili su sa poljskom romantičarskom filozofijom. Pitanje društvene misije umetnosti ovladalo je nastavkom romantičarske misli tek u kasnijem periodu.

Likovno stvaralaštvo buntovaca, u kome je preovlađivala grafika, bilo je nejedinstveno i podložno raznim uticajima, naročito nemačkog i belgijskog ekspresionizma.

Izgleda da glavni cilj »Zdroja« i »Bunta« nije bio toliko da se podstiču likovna dostignuća, već pre svega da se slikarska svest oslobodi kočnica, da se otvara prema intuitivnim vrednostima. Misticizam »Zdroja«, svojevrstan filozofski konglomerat koji su stvorili njegovi osnivači, predstavljao je plodno misaono tle za oslobađanje mašte. Takva previranja i potresi bili su nužni da bi na površinu izbilo pitanje umetnosti pomerene stvarnosti koje se protezalo kroz sve godine između dva rata. Njen domet ne ograničavaju umetnički pravci, jer ona nije toliko pravac koliko likovni simptom određenog prilaza svetu, kojem su naginjali mnogi pripadnici generacije sazrele posle I svetskog rata. Ta generacija bila je svedok sloma dotad neoborivih aksioma, bila je svedok otkrića fizike koja su protivurečila jednorodnosti i jednoznačnosti sveta. U naglom rascepu pitome slike stvarnosti utemeljene scijentizmom XIX veka, prostor, vreme i materija pokazali su svoje nove, tajanstvene aspekte. Ništa više nije bilo sigurno — sve je postalo mogućno. Tomas Man držao je predavanja o okultizmu. Oživelo je interesovanje za spiritizam, za parapsihološke pojave. Osobeni, sumnjivi fenomeni, koji su u vreme veće verodostojnosti racionalističkih aksioma stidljivo bitisali na periferiji, sada su smelo zakoračili u oblast stvari udostojenih pečatom, reklo bi se, naučne empirije.

Sumnjiva je postajala i sama priroda — nejednoznačna, podmukla pokazivala se materija. Dovoljno je da se pomenu one stranice iz dela Tomasa Mana »Doktor Faustus«, gde je reč o opitima Leverkina-oca, kao i, osobeni, ponekad podudarni sa njima momenti iz »Rasprave o manekenima« Bruna Šulca.

Činilo se da je materija prožeta ironičnom duhovnošću; ono što je bilo duhovno, kapriciozno i neodgovorno, dobijalo je materijalne ili pseudomaterijalne oblike. Od simbolizma je poteklo nemirno i sumnjičavo osmatranje prirode, lovljenje njenog skrivenog, demonskog smisla. Iz takvih izvora rodila se fantastična proza Stefana Grabinjskog, čiji je stalno ponavljani motiv bio animaciono pretvaranje materije, opsednutost čoveka upletenog u svet koji pod pokožicom svakidašnjice odiše užasom.

Ista sklonost na filozofski perfektan i suptilan način ostvarivala se u poeziji i esejima Boleslava Lesmjana.

Takvo gledanje na prirodu, zamagljeno nepoverenjem a prodorno oštro, budilo je slikarske asocijacije. Takvu baš posebnu supstancu koja ujedinjuje oblike i vazduh, koloidni rastvor boje i svetlosti, nalazimo u slikama Jana Spihalskog. Njihova šarena maglovitost čini da ostavljaju utisak sekvenci iz polusna i polujave. Njihovom autoru bi se teško mogao naći slikarski srodnik. Ovo poglavlje je, međutim, posvećeno posebnim slikarima, stvaraocima usamljenih ostrva mašte. Svako od njih otkriva sopstveni tip pesničke metafore. Jedan od njih bio je Tadeuš Makovski. Njegov slikarski svet sastavljen je od uprošćenih, masivnih oblika — bilo da je reč o dečijim prilikama nalik na lutkice, bilo o životinjama prijateljski naklonjenim čoveku. Zlatno-sivi, tihi kolorit evocira uspomene na flamanske majstore. Održavaju se magične dečije svetkovine marionetskog naroda, javljaju se tihe strasti. Značenja nisu potpuno zaokružena, a smisao lebdi. Posebnost slikarstva Makovskog je kreiranje ekspresivnog, lirskog sveta od oblika izgrađenih na kubistički način. Taj nesumnjivo originalni sistem ikonskih znakova ne bi mogao nastati bez poznavanja načela kubizma.

Poljsko kolorističko slikarstvo uvek je težilo ekspresiji. To dokazuje stvaralaštvo Vališevskog, Ejbiša, i u izvesnom smislu, Naht-Samborskog. U decenijama između dva rata, pored kapizma egzistirala je i kategorija slikara čija je dela puna ekspresije, odlikovala zgusnuta boja koja je odisala sopstvenim životom. To su bili: Aberdam, Apenceler, Menkes, Eleškjevič, Jal, Gotlib, Adler, Kanelba. Ovoj su kategoriji na neki način pripadali i slikari koji su spadali u određene slikarske grupe, kao, na primer, veoma suptilni koloristi braća Zaidenbotel, pripadnici Varšavske škole.

U krugu slikarstva pomerene stvarnosti živeo je i veoma karakterističan za atmosferu između dva rata, svet uznemirene svakidašnjice, svet detalja izoštrenih budnim, sumnjičavim pogledom. Ta svakidašnjost bila je prividno bukolička, njen demonizam prekrivale su navike i varljiva lepota. Nešto od toga sadrže pejzaži Rafala Malčevskog, začarani svešću o tom nečem, što je skriveno u materijalnosti. To prenošenje detalja u drugu stvarnost, promena optike koja neprimetno preinačuje prirodni red, ne može se povezivati sa nadrealizmom. Bliže nadrealizmu plasiraju se artesovci ili na primer Bronislav Linke. Slikarski svet koji opisujemo u ovom poglavlju leži u drugoj klimatskoj zoni. U njemu mesto nalaze i mnoga grafička dela, koja izostavljamo u ovoj knjizi. Izuzetak su samo podrugljivi crteži pisca i likovnog umetnika Bruna Šulca.

Ukoliko smo ovde razmatran tok slikarskog mišljenja povezivali sa romantizmom, u grafikama Šulca nalazimo ironičnu povezanost sa romantičarskom temom sadističke ženstvenosti. U grafici Šulca, u fragmentima se ispoljava ista stvarnost koja se prostire i u njegovoj nepojmljivo slikarskoj prozi — višeznačajnoj, ispunjenoj neprekidnom maskaradom egzistencija koje se pretvaraju u sebe, pulsiranjem večite materije.

Ironična nedorečenost, prekidanje reči na registru zloslutnog, otuđenog zvuka u kontekstu prividno bliskom svakidašnjici, javljaju se često u literaturi perioda između dva rata; to poznaje i proza Horomanjskog i mladog Rudnickog.

Pomerena stvarnost ima još jedno lice: iza zavese svakidašnjice viri sakralna dimenzija bitisanja; tako je i u slikarskom stvaralaštvu Leopolda Gotliba.

To mnoštvo slikarskih svetova koji čine konstelaciju osporavane stvarnosti i umetnost nemirne metafore, rađa se slično kao i ekspresionizam i nadrealizam, iz potrebe subjektivnog sintetizovanja agresivne stvarnosti, iz mraka egzistencijalnog nemira. Ipak, ovde razmatrane pojave, nasuprot nadrealizmu i ekspresionizmu, ne predstavljaju kohezivnu struju i ne pokušavaju da poistovete pogled na svet sa umetničkim programom. One su domen prostranih sloboda mašte i misli, težnje ka transcendenciji putem sopstvene borbe sa vizuelnim.

KATALOG SLIKA

MENAŠE ZAJDENBOTEL

(MENASZE SEIDENBEUTEL)

1. (Frontispis) - ŽUTE RUŽE - MRTVA PRIRODA, 1932.

Lođ, Muzej umetnosti, inv. br. 1170

Ulje, platno 83 Č 73+/Sign.: Seidenbeutel 1932

ANDŽEJ PRONAŠKO

(ANDRZEJ PRONASZKO)

2. MRTVA PRIRODA, oko 1925.

Lođ, Muzej umetnosti, inv. br. 69

Ulje, platno, 61 Č 50/Sign.: Andrz.

 

TITUS ČIŽEVSKI

(TYTUS CZYŻEWSKI)

3. MADONA SA ISUSOM, 1909.

Lođ, Muzej umetnosti, inv. br. 166

Ulje, platno, 73 Č 60/Sign.: Tytus/Czyżewski

ANDŽEJ PRONAŠKO

(ANDRZEJ PRONASZKO)

4. PROCESIJA, 1916.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. Rys. W. 944

Akvarel, karton, 50, 5 Č 35,3/Sign.: and Pronaszko 1916

ZBIGNJEV PRONAŠKO

(ZBIGNIEW PRONASZKO)

5. PEJZAŽ IZ STŠIŽOVA, 1921.

Poznanj, Narodni muzej, inv. br. Mp 1637

Ulje, karton, 54 Č 66/Sign.: 1921/Z. Pronaszko

 

VACLAV VONSOVIČ

(WACŁAW WĄSOWICZ)

6. POGLED NA SALVATOR, 1921.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. Rys. Pol. 13784

Akvarel, papir, 18,8 Č 23,1/Sign.: Wacl. Wąsowicz 21

ROMUALD KAMIL VITKOVSKI

(ROMUALD KAMIL WITKOWSKI)

7. PEJZAŽ, 1917.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 184412

Ulje, platno, 82Č76/Sign.: RW1917

 

VACLAV VONSOVIČ

(WACŁAW WĄSOWICZ)

8. MUZIKA, 1919.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 160329

Gvaš, kav., tuš, karton, 58,1 Č42,5/Sign.: Wacl. Wąsowicz 919

TIMON NJESJOLOVSKI

(TYMON NIESIOŁOWSKI)

9. RIBARI, oko 1920.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 231152

Ulje, platno, 64,5 Č 63,5

VLADISLAV ROGUSKI

(WŁADYSŁAW ROGUSKI)

10. DANSING

Poznanj, Narodni muzej, inv. br. Mp 1696

Ulje, platno, 91 Č70

KONRAD VINKLER

(KONRAD WINKLER)

11. PORTRET ŽENE, 1920.

Lođ, Muzej umetnosti, inv. br. 181

Ulje, karton, 49 Č 32/Sign.: K. Winkler 1920

ZBIGNJEV PRONAŠKO

(ZBIGNIEW PRONASZKO)

12. PORTRET ŽENE, 1922.

Krakov, Narodni muzej, inv. br. 301522

Ulje, platno, 150 Č 85/Sign.: Z. Pronaszko

JEŽI HULEVIČ

(JERZY HULEWICZ)

13. LEDA SA LABUDOM, 1928.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 211658

Ulje, platno, 100 Č 90/Sign.: J. Hulewicz 1928

JAN ŽIZNOVSKI

(JAN ŻYZNOWSKI)

14. PIJETA, oko 1920.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 231186

Ulje, platno, 75 Č 55

LEON HVISTEK

(LEON CHWISTEK)

15. LAĐA

Krakov, Narodni muzej, inv. br. 310107

Ulje, karton, 95 Č 70

16. GRAD, oko 1919.

Krakov, Narodni muzej, inv. br. 155283

Ulje, karton, 100 Č 70

17. MODRO STAKLO, 1932.

Vlasništvo: Antoni Leon Dawidowicz u Krakovu

Ulje, daska, 59 Č 46

ZIGMUNT VALIŠEVSKI

(ZYGMUNT WALISZEWSKI)

18. MRTVA KUBISTIČKA PRIRODA, 1915.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. Rys. W. 2237 (80)

Tuš, akv., krejon, papir, 19,6 Č 13,8/Sign.: N. Ziga 915 rok

LEON HVISTEK

(LEON CHWISTEK)

19. GOZBA, oko 1933.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 211938

Ulje, karton, 69 Č 102

STANISLAV IGNACI VITKJEVIČ

(STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ)

20. POLJUBAC MONGOLSKOG PRINCA, 1915-18.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. Rys. W.1523

Pastel, gvaš, akv., papir, 47 Č 85/Sign.: Witkacy 1915-1918

21. FANTASTIČNA KOMPOZICIJA, 1923

Varšava, Narodni muzej, inv. br. Rys. W.1525

Gvaš, tuš, papir, 63,5 Č 49/Sign.: 1923 NP. Witkacy /AQ + G + T

22. FIGURALNA KOMPOZICIJA ISKUŠENJE ADAMOVO

Varšava, Narodni muzej, inv. br. Rys. Pol, 4415

Pastel, papir, 65,5 Č 48,8/Sign.: Witkacy 1920

23. PORTRET ŽENE, 1918

Varšava, Narodni muzej, inv. br. Rys. W.3219

Pastel, papir (sivi), 61 Č 46/Sign.: Witkacy/1918/TC + D

24. PORTRET MIHALA HOROMANJSKOG, 1930

Vroclav, Narodni muzej, inv. br. VIII -813

Pastel, karton, 65 Č 55/Sign.: Witkacy/ T-C- + Her + C-Co + C/1930/IV

 

TITUS ČIŽEVSKI

(TYTUS CZYŻEWSKI)

25. PORTRET MARIJE PROHASKE, 1923

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 231178

Ulje, platno, 55 Č 37/Sign. i natpis: Pani Muszce P/Tytus Czyżewski/Paris/1923

 

LEON DOLŽICKI

(LEON DOŁŻYCKI)

26. OŽALOŠĆENA

Poznanj, Narodni muzej. inv. br. MP 1497

Ulje, platno, 91 Č 75/Sign.: L. Dołżycki 22

VACLAV BOROVSKI

(WACŁAW BOROWSKI)

27. JABUKE I ZAVESA

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 232417

Ulje, platno, 88 Č 59/Sign.: W. Borowski

EUGENJUŠ ZAK

(EUGENIUSZ ZAK)

28. ŽENSKA GLAVA, 1923

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 159328

Ulje, papir, 29 Č 24,2/Sign.: Eug. Zak

VACLAV BOROVSKI

(WACŁAW BOROWSKI)

29. PROLEĆE

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 211651

Ulje, platno, 79,5 Č 114/Sign.: W. Borowski

EUGENJUŠ ZAK

(EUGENIUSZ ZAK)

30. IDILA

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 232118

Ulje, platno, 85,5 Č 115,5/Sign.: Eug. Zak

31. PIERROT, oko 1922.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 129309

Ulje, platno, 115 Č 76/Sign.: Eug. Zak

 

TIMON NJESJOLOVSKI

(TYMON NIESIOŁOWSKI)

32. DEČAK SA ŠILJATOM KAPOM

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 211429

Ulje, karton, 68 Č 50

ZOFJA STRIJENJSKA

(ZOFIA STRYJEŃSKA)

33. USKRŠNJI PONEDELJAK

Iz ciklusa šest sličica za kocke

Varšava, Narodni muzej, inv.br. 159001/5(8°)

Gvaš, papir, karton, 24,5 Č 28,2/Sign.: Z.St

BRONISLAV JAMONT

(BRONISŁAW JAMONTT)

34. PEJZAŽ SA DVE CRVENE KUĆICE, 1929.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 212309

Gvaš, karton, 48 Č 63,5/Sign. (na ramu): Br. Jamontt/z Wilna XXIX

ROMUALD KAMIL VITKOVSKI

(ROMUALD KAMIL WITKOWSKI)

35. HARINGE, 1930.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 129108

Ulje, platno, 73,5 Č 91,5/Sign.: Rom Witkowski/1930

ALEKSANDER RAFALOVSKI

(ALEKSANDER RAFAŁOWSKI)

36. MRTVA PRIRODA SA LUBENICOM. 1927-30.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 231057

Ulje, platno, 65 Č 81/Sign.: A. Rafałowski

MJEČISLAV ŠČUKA

(MIECZYSŁAW SZCZUKA)

37. AUTOPORTRET

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 184988

Ulje, platno, 134,5 Č 91/Sign.: M. Szczuka

ROMUALD KAMIL VITKOVSKI

(ROMUALD KAMIL WITKOWSKI)

38. AUTOPORTRET, 1935.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 184680

Ulje, platno, 81,5 Č 65,5/Sign.: Rom Kamil/Witkowski 1935

VLADISLAV STŠEMINJSKI

(WŁADYSŁAW STRZEMIŃSKI)

39. PLANINSKI PEJZAŽ

Vlasništvo: Bronisława Przybosiowa u Varšavi

Gvaš, papir, 25 Č

40. MORE: MORSKI PEJZAŽ

Lođ, Muzej umetnosti, inv. br. 265 (446)

Tempera, karton, 20 Č 26

41. KOMPOZICIJA – APSTRAKTNA, 1933.

Lođ, Muzej umetnosti, inv. br. 253 (434)

Ulje, Platno, 64 Č 64

42. PEJZAŽ LOĐA, 1931.

Lođ, Muzej umetnosti, inv. br. 260 (441)

Ulje, tempera, 24 Č 20

43. ARHITEKTONSKA KOMPOZICIJA 9 c, 1929.

Lođ, Muzej umetnosti, inv. br. SN/M 170

Ulje, platno, 96 Č 60

44. KOMPOZICIJA 14, 1934.

Lođ, Muzej umetnosti, inv. br. SN/M 149

Ulje, platno, 50 Č 50

STANISLAV VEGNER

(STANISŁAW WEGNER)

45. MORSKI PEJZAŽ

Lođ, Muzej umetnosti, inv. br. 301

Tempera, karton, 24 Č 30/Sign.: S. Wegner

KAZIMJEŽ PODSADECKI

(KAZIMIERZ PODSADECKI)

46. MRTVA PRIRODA S ČAŠICOM, 1937.

Vlasništvo: Jerzy Straszyński u Legionovu

Ulje, tempera, daska, 31,5 Č 24/Sign.: Podsadecki — 937

JEŽI RIŠARD KRAUZE

(JERZY RYSZARD KRAUZE)

47. PEJZAŽ I, oko 1933.

Lođ, Muzej umetnosti, inv. br. 1564

Ulje, platno, 50 Č 70/Sign.: Jerzy R. Krause

SAMUEL ŠČEKAČ

(SAMUEL SZCZEKACZ)

48. KUBISTIČKA KOMPOZICIJA

Lođ, Muzej umetnosti, inv. br. 560

Ulje, šperploča, 66 Č 75/ Sign.: S. Szczekacz

HENRIK BERLEVI

(HENRYK BERLEWI)

49. MEHANOFAKTURA BLANC-ROUGE-NOIRE, 1924.

Lođ, Muzej umetnosti, inv. br. 1209

Gvaš, papir, 98 Č 81/Sign.: M. F./H. Berlewi

MJEČISLAV ŠČUKA

(MIECZYSŁAW SZCZUKA)

50. STUDIJA PLAKATA, 1925.

Lođ, Muzej umetnosti, inv. br. SN/Rys./42

Akvarel, tuš, papir, 100 Č 70/Sign.: M. Szczuka 1925

HENRIK STAŽEVSKI

(HENRYK STAŻEWSKI)

51. KOMPOZICIJA, oko 1929.

Lođ, Muzej umetnosti, inv. br. 370

Ulje, platno, 70 Č 54

52. KOMPOZICIJA 1, 1930.

Lođ, Muzej umetnosti, inv. br. MS/SN/M/45

Ulje, platno, 60 Č 73

KAROL HILER

(KAROL HILLER)

53. VALJCI, oko 1938.

Lođ, Muzej umetnosti, inv. broj. 1119

Ulje, karton, 50 Č 69

MARIJA EVA LUNKJEVIČ-ROGOJSKA

(MARIA EWA LUNKIEWICZ-ROGOYSKA)

54. MRTVA PRIRODA S LONCIMA, 1929.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 1825/Tc/71

Ulje, platno, 62,5 Č 78,5/Sign.: M. Lunkiewicz, 1929

KAROL HILER

(KAROL HILLER)

55. KOMPOZICIJA »O«, 1928.

Lođ, Muzej umetnosti, inv. br. 206

Ulje, zlato, daska, 120Č47/Sign.: K. Hiller/28

56. KIŠA, 1934.

Lođ, Muzej umetnosti, inv. br. 205

Ulje, platno, 86 Č 64/Sign.: K. Hiller/34

 

MARIJA LUCIJA NIČ-BOROVJAKOVA

(MARIA LUCJA NICZ-BOROWIAKOWA)

57. MRTVA PRIRODA — RIBE, oko 1928.

Lođ, Muzej umetnosti, inv. br. 326

Ulje, daska, 39 Č 51

STANISLAV ZALEVSKI

(STANISŁAW ZALEWSKI)

58. MRTVA PRIRODA SA CRVENOM POZADINOM, 1930.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 231820

Ulje, platno, 46 Č 58/Sign.: Zalewski/1930

MAREK VLODARSKI

(MAREK WŁODARSKI)

59. FRIZER, 1925.

Lođ, Muzej umetnosti, inv. br. SN/454

Ulje, platno, 97,5 Č 88/Datum 1925

SAŠA BLONDER

(SASZA BLONDER)

60. KOMPOZICIJA - U KAMENOLOMU

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 136/Tc/70

Ulje, platno, 119 Č 106

MAREK VLODARSKI

(MAREK WŁODARSKI)

61. SLIKAREVA PORODICA, 1936.

Lođ, Muzej umetnosti, inv. broj. 1660

Ulje, platno, 81 Č 100/Dat.: 1936

TADEUŠ VOJĆEHOVSKI

(TADEUSZ WOJCIECHOWSKI)

62. ŠAPUTANJA, oko 1933-34.

Lođ, Muzej umetnosti, inv. br. KZ/451

Ulje, platno, 83 Č 111

ROMAN SJELSKI

(ROMAN SIELSKI)

63. MORSKI PEJZAŽ – LUKA SA BRODOM, 1931.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 232356

Ulje, platno, 73 Č 91/Sign.: R. S.

MAREK VLODARSKI

(MAREK WŁODARSKI)

64. MELANHOLIČAN PEJZAŽ, 1931.

Varšava, Narodni muzej. inv. br. Rys. Pol. 92

Ulje, akvarel, gvaš, krejon, papir, 24,1 Č31,7/Sign.: Włodarski/1931

BOLESLAV CIBIS

(BOLESŁAW CYBIS)

65. SUSRET, 1931.

Varšava. Narodni muzej. inv. br. 130765

Kombinovana tehnika, daska 58 Č 73.

JEŽI JANIŠ

(JERZY JANISCH)

66. MONA LIZA U SLIPINGU, 1939.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. Rys. W. 190

Gvaš, papir (na ploči vlaknatici), 93,5 Č 149/ Sign.:Janisch 1939

 

LUDOMIR SLEĐINJSKI

(LUDOMIR ŚLEDZIŃSKI)

67. PORTRET ŽENE IRENE, 1925.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 211087

Ulje, karton, 195 Č92/Sign.: LS

JEŽI JANIŠ

(JERZY JANISCH)

68. AUTOPORTRET U OGLEDALU

Vroclav, Narodni muzej. inv. br. VIII—369

Ulje, platno, 82 Č 57

STANISLAV OSOTOVIČ

(STANISŁAW OSOTOWICZ)

69. NA TRGU

Varšava, Narodni muzej, inv. br. Rys. W. 2033

Voštani krejoni, papir, 44,3 Č 48,2

70. ULIČNI NEREDI, II, 1932-33.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. Rys. W. 1858 (4°)

Ulje, akvarel, papir, 19 Č 53,9

KONSTANTI MACKJEVIČ

(KONSTANTY MACKIEWICZ)

71. MRTVA PRIRODA

Varšava, Narodni muzej, inv. br, 126700

Ulje, platno, 73,5 Č 50/Sign.: K. Mackiewicz 1930-32

ADAM MARČINJSKI

(ADAM MARCZYŃSKI)

72. VOĆE NA STOLU, 1937.

Krakov, Narodni muzej, inv. br. 308306

Ulje, platno, 65 Č 50/Sign.: Marczyński

LEOPOLD LEVICKI

(LEOPOLD LEWICKI)

73. FIGURALNA KOMPOZICIJA – ČOVEK SA CILINDROM

Krakov, Narodni muzej, inv. br. ND 5603 (dep) Vlasništvo: Felicja, Maria i Bohdan Kędziorek u Krakovu

Ulje, karton, 35,5 Č 36,5/Sign.: L. Lewicki

SAŠA BLONDER

(SASZA BLONDER)

74. KOMPOZICIJA SA LIKOVIMA

Krakov, Narodni muzej, inv. br. 5672

Ulje i tutkalske boje, platno, 125 Č 100

JONAŠ ŠTERN

(JONASZ SZTERN)

75. AKT, 1935.

Krakov, Narodni muzej, inv. br. 308982

Ulje, platno, 106Č72

MARIJA JAREMA

(MARIA JAREMA)

76. GARDEROBER, 1942.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. Rys. W. 2142 (49)

Gvaš, papir, 19 Č 15,3/Sign.: 42/Maria Jarema

77. KOMPOZICIJA, 1943.

Vlasništvo: Bronisława Przybosiowa u Varšavi

Gvaš, papir, 28 Č 22/Sign.: Maria Jarema/1943

78. KONJIĆI, oko 1946.

Vlasništvo: Kornel Filipowicz u Krakovu

Tempera, karton, 49,5 Č 69

 

BRONISLAV VOJĆEH LINKE

(BRONISŁAW WOJCIECH LINKE)

79. BESPOSLICA, 1932—34.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. Rys. W.2459

Olovka, krejon, tuš, gvaš, papir, 28,4 Č 22,7

SAŠA BLONDER

(SASZA BLONDER)

80. KOMPOZICIJA SA GAS-LAMPOM, 1935-37.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 145/Tc/70/I (dep. IS PAN)

Tuš, akvarel, papir, 20 Č 16/Sign.: Blond

MARIJAN ŠČIRBULA

(MARIAN SZCZYRBULA)

81. KUĆE, 1922.

Krakov, Narodni muzej, inv. br. 310625

Ulje, karton, 55 Č 35,5/Sign.: M. Szczyrbula/10/3 1922

82. AUTOPORTRET, 1921.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 297/TC/70

Ulje, karton, 69,5 Č 52/Sign.: M. Szczyrbula / 10. II. 1921

JACEK MJEŽEJEVSKI

(JACEK MIERZEJEWSKI)

83. VAVEL

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 128720

Ulje, platno, 91 Č 120

 

TITUS ČIŽEVSKI

(TYTUS CZYŻEWSKI)

84. PEJZAŽ IZ CAGNES

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 211947

Ulje, platno, 54 Č 74,5/Sign.: Tytus/Czyżewski

MIHAL ROUBA

(MICHAŁ ROUBA)

85. FIJAKERIST IZ VILNJUSA, 1934. Varšava, Narodni muzej, inv. br. 232142

Ulje, platno, 60,5 Č 74,5/Sign.: M. Rouba 1934 Wilno

FELICIJAN ŠČENSNI KOVARSKI

(FELICJAN SZCZĘSNY KOWARSKI)

86. ITALIJANSKI PEJZAŽ

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 233311

Ulje, karton, 15,3 Č 23,2/Sign.: F. Kowarski/1928

87. VANDROKAŠI, 1930.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 185818

Ulje, platno. 190 Č 230/Sign.: F. S. Kowar 1930

88. BENDKOVSKA DOLINA, oko 1927.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 231802

Ulje, platno, 98,5 Č 136

VLADISLAV LAM

(WŁADYSŁAW LAM)

89. GRAĐEVINA OD KOCKI

Vroclav, Narodni muzej, inv. br. VIII-1113

Ulje, platno, 85 Č 90/Sign.: W/LAM

LUDOMIR SLEĐINJSKI

(LUDOMIR ŚLEDZIŃSKI)

90. IGRA DUGMADIMA, 1928.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 164407

Ulje, platno, 134 Č 134

JAN HRINKOVSKI

(JAN HRYNKOWSKI)

91. GOSPOĐA SA CIGARETOM, 1927.

Vroclav, Narodni muzej, inv. br. VIII-1624

Ulje, platno, 85 Č 69/Sign.: J. Hrynkowski 927

VACLAV ZAVADOVSKI

(WACŁAW ZAWADOWSKI)

92. PORTRET GOSPOĐE PROHASKE, 1929-35.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 231858

Ulje, platno, 91 Č 72,5/Sign.: Zawado

 

MARIJAN JAEŠKE

(MARIAN JAESCZKE)

93. PEJZAŽ SA KUĆICOM

Varšava, Narodni muzej, inv.br. 210747

Ulje, platno, 60 Č 72

 

LUCIJAN ADVENTOVIČ

(LUCJAN ADWENTOWICZ)

94. KONJSKI TRAMVAJ

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 130403

Ulje, platno, 59 Č 69,5

HENRIK GOTLIB

(HENRYK GOTLIB)

95. TRENING JEDANAESTORICE, 1928–29.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 184394

Ulje, platno, 73,5 Č 92/Sign.: GOTLIB

FRANĆIŠEK BARTOŠEK

(FRANCISZEK BARTOSZEK)

96. RINGIŠPIL U PARKU, 1938.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 184891

Ulje, platno, 28 Č 40/Sign.: F. Bartoszek 38

 

ČESLAV ŽEPINJSKI

(CZESŁAW RZEPIŃSKI)

97. KOMPOZICIJA. KONCERT PORED RIBNJAKA

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 184313

Ulje, platno, 80,5 Č 100/Sign.: Rzepiński

LEONARD PENKALSKI

(LEONARD PĘKALSKI)

98. PEJZAŽ IZ KRASIČINA

Vlasništvo: Andrzej Olszewski u Varšavi

Ulje, platno, 37 Č 45,5/Sign.: Leonard Pękalski

ZBIGNJEV PRONAŠKO

(ZBIGNIEW PRONASZKO)

99. PORTRET ŽENE S PAJACOM, oko 1923.

Lođ, Muzej umetnosti, inv. br. 1023

Ulje, karton, 40 Č 50/Sign.: Z. Pronaszko

KAROL LARIŠ

(KAROL LARISCH)

100. DORUČAK U BAŠTI

Varšava, Narodni muzej, inv. br. Rys. 1512 (4°)

Akvarel, papir, 24,7 Č 37,5

ZIGMUNT VALIŠEVSKI

(ZYGMUNT WALISZEWSKI)

101. SLIKAR I MODEL, 1930.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 212360

Ulje, daska, 46 Č 37,5

ANDŽEJ PRONAŠKO

(ANDRZEJ PRONASZKO)

102. TRGOVAC MUZIČKIM INSTRUMENTIMA

Vlasništvo: Irena Pronaszkowa u Varšavi

Ulje, platno

ZIGMUNT VALIŠEVSKI

(ZYGMUNT WALISZEWSKI)

103. OSTRVO LJUBAVI, 1935.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 129370

Ulje, platno, 90 Č 127,5/Sign.: 1935 r./Z. Waliszewski

104. SPOMENIK GENERALU CHAMPIONET, 1926.

Krakov, Narodni muzej, inv. br. 313463

Ulje, platno, 54 Č 73/Sign.: Z. Waliszewski 926 Valence

ZBIGNJEV PRONAŠKO

(ZBIGNIEW PRONASZKO)

105. MRTVA PRIRODA SA ŠIŠAMA, oko 1930.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 185820

Ulje, platno, 60 Č 75/Sign.: Z. Pronaszko

 

KAROL LARIŠ

(KAROL LARISCH)

106. MRTVA PRIRODA

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 129226

Ulje, platno, 87 Č 141

EUGENJUŠ EJBIŠ

(EUGENIUSZ EIBISCH)

107. ŽENE SA MRTVOM PRIRODOM

Vlasništvo: Jerzy Straszyński u Legjonovu

Ulje, platno, 96Č118

VACLAV TARANČEVSKI

(WACŁAW TARANCZEWSKI)

108. VOĆE I CVEĆE NA STOLU, 1932.

Poznanj, Narodni muzej, inv. br. 1649

Ulje, platno, 85Č115/Sign.: Wacław/Taranczewski/ Poznań1032

EUGENJUŠ EJBIŠ

(EUGENIUSZ EIBISCH)

109. KORPA GROŽĐA, oko 1938.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 232375

Ulje, platno,41 Č51/Sign.: Ebische

110. MRTVA PRIRODA SA RIBOM, oko 1938.

Poznanj, Narodni muzej, inv. broj Mp 1325

Ulje, platno, 50,5 Č 60,5/Sign.: Ebische

 

JAN CIBIS

(JAN CYBIS)

111. AKT NA ZELENOJ POSTELJI, 1936.

Lođ, Muzej umetnosti, inv. br. SN/M/321

Ulje, platno 72 Č 54/Sign.: Jan Cybis 1936

TITUS ČIŽEVSKI

(TYTUS CZYŻEWSKI)

112. PORTRET MAGDALENE POTVOROVSKE, 1935.

Krakov, Narodni muzej, inv. br. 312528

Ulje, platno, 82 Č 64/Sign.: Tytus/Czyżewski

JEŽI VOLF

(JERZY WOLFF)

113. PEJZAŽ VOLE

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 212606

Ulje, platno, 46,5Č61

 

JAN CIBIS

(JAN CYBIS)

114. BRANA, 1932.

Vlasništvo: Hanna Rudzka-Cybisowa u Krakovu

Ulje, platno, 52 Č 67/Sign.: Jan Cybis 1932

ZIGMUNT VALIŠEVSKI

(ZYGMUNT WALISZEWSKI)

115. CVEĆE, 1929.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 233207

Ulje, platno, 61,5 Č 50,5/Sign.: Z. Waliszewski 29

 

JAN CIBIS

(JAN CYBIS)

116. CVEĆE U ČAŠI, 1936.

Privatno vlasništvo

Ulje, platno, 64 Č 50/Sign.: Jan Cybis

JUZEF ČAPSKI

(JUZEF CZAPSKI)

117. PRIZOR U PARKU, oko 1937.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 181157

Ulje, platno, 80,5 Č 64,5

118. ŠUMSKA OPERA U SOPOTU, 1937.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 181153

Ulje, platno, 73 Č 54,5/Sign.: J. Czapski 37.

ARTUR STEFAN NAHT-SAMBORSKI

(ARTUR STEFAN NACHT-SAMBORSKI)

119. AKT SA LICEM U SENCI, oko 1923.

Poznanj, Narodni muzej, inv. br. Mp 1534

Ulje, platno, 46 Č 55/Sign.: Nacht

 

JAN CIBIS

(JAN CYBIS)

120. ŽENA ZA STOLOM, 1932.

Lođ, Muzej umetnosti, inv. br. SN/M/322

ARTUR STEFAN NAHT-SAMBORSKI

(ARTUR STEFAN NACHT-SAMBORSKI)

121. PEJZAŽ IZ ŠPANIJE

Poznanj, Narodni muzej, inv. br. Mp 1342

Ulje, platno, 73 Č 59,5/Sign.: Nacht Samborski

122. CRNI CVET, oko 1923.

Poznanj, Narodni muzej, inv. br. Mp 1526

Ulje, karton, 54 Č 43,5

TADEUŠ PJOTR POTVOROVSKI

(TADEUSZ PIOTR POTWOROWSKI)

123. PRED OGLEDALOM, 1932.

Poznanj, Narodni muzej, inv. br. Mp 1786

Ulje, platno, 96,5 Č 64

ARTUR STEFAN NAHT-SAMBORSKI

(ARTUR STEFAN NACHT-SAMBORSKI)

124. PORTRET MLADE ŽENE U ZELENOJ HALJINI, pre 1924.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. MPW 61

Ulje, platno, 60 Č 45/Sign.: Nacht

VACLAV TARANČEVSKI

(WACŁAW TARANCZEWSKI)

125. MRTVA PRIRODA SA VIOLINOM NA ZELENOJ POZADINI, 1933-34.

Vlasništvo umetnika u Krakovu

Ulje, platno, 73 Č 97/Sign.: WT

TADEUŠ PJOTR POTVOROVSKI

(TADEUSZ PIOTR POTWOROWSKI)

126. MRTVA PRIRODA, oko 1930.

Lođ, Muzej umetnosti, inv. br. 31

Ulje, platno, 50 Č 64

VACLAV TARANČEVSKI

(WACŁAW TARANCZEWSKI)

127. MRTVA PRIRODA SA ŠTAPOM, 1934.

Krakov, Narodni muzej, inv. br. 302029

Ulje, platno 60 Č 73/Sign.: W. T.

128. MRTVA PRIRODA SA ZELENIM KRČAGOM, 1954.

Vlasništvo: Bronisława Przybosiowa u Varšavi

Ulje, platno, 42 Č 72/Sign.: WT

 

EMIL KRHA

(EMIL KRCHA)

129. RIBARSKA LUKA NA POLUOSTRVU HEL

Lođ, Muzej umetnosti, inv. br. 30

Ulje, platno, 74 Č 59/Sign.: E. K.

130. PEJZAŽ SA PRIMORJA

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 183227

Ulje, platno, 72 Č 60/Sign.: E. Krcha

ZIGMUNT VALIŠEVSKI

(ZYGMUNT WALISZEWSKI)

131. DEČAK SA ŠAPKOM – JENDRUŠ, 1932.

Krakov, Narodni muzej, inv. br. 311779

Ulje, platno, 137 Č 79/Sign.: Z. Waliszewski 1932 / »Jędruś«

TITUS ČIŽEVSKI

(TYTUS CZYŻEWSKI)

132. ARAPIN NA KONJU

Vlasništvo: Z. Frąckowiak u Poznanju

Ulje, platno, 98 Č 79/Sign.: Tytus/Czyżewski

JULIJUŠ STUDNICKI

(JULIUSZ STUDNICKI)

133. ZOMBKOVICE, oko 1931.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 129568

Ulje, platno, 59,5 Č 88,5/Sign.: Studnicki

ZENON KONONOVIČ

(ZENON KONONOWICZ)

134. PEJZAŽ ŽULOVA, 1933.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 184515

Ulje, karton, 31,5 Č 47

JEŽI FEDKOVIČ

(JERZY FEDKOWICZ)

135. BAŠTA, 1935-36.

Krakov, Narodni muzej, inv. br. 301620

Ulje, platno, 61 Č 63/Sign.: J. Fedkowicz

HANA RUCKA-CIBIS

(HANNA RUDZKA CYBISOWA)

136. MARIJACKA CRKVA

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 211703

Ulje, platno, 72 Č 56/Sign.: M. Rudzka C.

MELA MUTER

(MELA MUTER)

137. GRADSKI PEJZAŽ

Varšava, Narodni muzej, 322716

Ulje, platno, 80 Č 90/Sign.: Muter

HANA RUCKA-CIBIS

(HANNA RUDZKA CYBISOWA)

138. KLEPAŽ. PIJACA

Vlasništvo: Bronisława Przybosiowa u Varšavi

Ulje, platno, 35,5 Č 65,5/Sign.: M. Rudzka C.

VLADISLAV KŠIŽANOVSKI

(WŁADYSŁAW KRZYŻANOWSKI)

139. PEJZAŽ SA VOZOM, 1926.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 322639

Ulje, platno, 15,5 Č 52/Sign.: W. Krzyżanowski 926

EUGENJUŠ EJBIŠ

(EUGENIUSZ EIBISCH)

140. PROVANSALSKI PEJZAŽ

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 232776

Ulje, platno, 55,5 Č46/Sign.: Ebich

LEONARD PENKALSKI

(LEONARD PĘKALSKI)

141. MRTVA PRIRODA, 1936.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 128697

Ulje, platno, 70 Č 90/Sign.: Leonard Pękalski 1936

DOROTA SAJDENMAN

(DOROTA SEYDENMANN)

142. MRTVA PRIRODA, 1937.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 184630

Ulje, platno, 60 Č 80/Sign.: D. Seydenmann/37

STANISLAV APENCELER

(STANISŁAW APPENZELLER)

143. MRTVA PRIRODA

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 191708

Ulje, platno, 82 Č 66

ZBIGNJEV PRONAŠKO

(ZBIGNIEW PRONASZKO)

144. DEČACI SA KORPOM I VOĆEM

Vlasništvo: Paweł Wojno u Zjelonki

Ulje, Platno, 100 Č 73/Sign.: Z. Pronaszko

TADEUŠ VOJĆEHOVSKI

(TADEUSZ WOJCIECHOWSKI)

145. MUZIKANT

Lođ, Muzej umetnosti, inv.br. 1903

Ulje, karton, 65 Č 53,5/Sign.: T. W.

 

JEŽI FEDKOVIČ

(JERZY FEDKOWICZ)

146. AUTOPORTRET, 1932-33.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 231176

Ulje, karton, 62 Č 53/Sign.: Fedkowicz

147. MRTVA PRIRODA SA RUŽIČASTIM ČINIJAMA, 1936.

Vlasništvo: Karol Zolich u Krakovu

Ulje, platno, 65 Č 54,5/Sign.: J. Fedkowicz

 

EMIL KRHA

(EMIL KRCHA)

148. MRTVA PRIRODA SA PATKOM, 1937.

Krakov, Narodni muzej, inv. br. 314142

Ulje, platno, 73 Č 60/Sign.: E. Krcha

KAROL LARIŠ

(KAROL LARISCH)

149. MRTVA PRIRODA SA HLEBOM, 1932.

Krakov, Narodni muzej, inv. br. 155402

Ulje, šperploča, 41 Č 45,5

VACLAV VONSOVIČ

(WACŁAW WĄSOWICZ)

150. MRTVA PRIRODA. LONCI, oko 1931-32.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 233420

Ulje, platno, 33,5 Č 41,8

FRANĆIŠEK RERUTKJEVIČ

(FRANCISZEK RERUTKIEWICZ)

151. MLIN, oko 1912.

Krakov, Narodni muzej, inv. br. 302300

Ulje, platno, 80 Č 100/Sign.: F. Rerutkiewicz

VLADISLAV JAHL

(WŁADYSŁAW JAHL)

152. PRIZOR U PARKU

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 212849

Ulje, daska, 11,8 Č 11,8/Sign.: Jahl

FRANĆIŠEK RERUTKJEVIČ

(FRANCISZEK RERUTKIEWICZ)

153. ARKADIJA

Krakov, Narodni muzej, inv. br. 302006

Ulje, platno, 66 Č 95

MIHAL ROUBA

(MICHAŁ ROUBA)

154. ROMANTIČAN PEJZAŽ, 1938.

Varšava, Narodni muzej, inv. bt. 232666

Ulje, platno, 90 Č 115

JEŽI VIDRA

(JERZY WYDRA)

155. PEJZAŽ IZ KAZIMJEŽA

Lublin, Okružni muzej, inv. br. S/M/682/ML

Ulje, platno, 49,3 Č 49,5

 

MARTA PODOSKA-KOH

(MARTA PODOSKA-KOCH)

156. PEJZAŽ IZ JUGOSLAVIJE, 1936.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 184718

Ulje, platno, 65 Č 80/Sign.: M. Podoska /1936

ROMAN KRAMŠTIK

(ROMAN KRAMSZTYK)

157. ŠPANSKI PEJZAŽ, oko 1926.

Lođ, Muzej umetnosti, inv. br. 1556

Ulje, platno, 54 Č 65/Sign.,: Kramsztyk

ALEKSANDER JENDŽEJEVSKI

(ALEKSANDER JĘDRZEJEWSKI)

158. PEJZAŽ IZ JUŽNE FRANCUSKE, 1930.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 184386

Ulje, šperploča, 33 Č 40/Sign.: i natpis: Cagnes A. Jędrzejewski 1930

ADAM HENITKJEVIČ

(ADAM HENNYTKIEWICZ)

159. MRTVA PRIRODA SA JABUKAMA I FLAŠOM SA POZADINOM OD RUŽIČASTE DRAPERIJE, 1918.

Poznanj, Narodni muzej, inv. br. Mp 1965

Ulje, platno, 56 Č 63/Sign.: Hennytkiewicz 18

PAVEL DADLEZ

(PAWEL DADLEZ)

160. U KUJNI

Krakov, Narodni muzej, inv. br. 77405

Ulje, platno, 110 Č 120/Sign.: Dadlez

 

TADEUŠ PRUŠKOVSKI

(TADEUSZ PRUSZKOWSKI)

161. MELANHOLIJA, 1925

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 180767

Ulje, platno, 80,5 Č 62/Sign.: Tadeusz Pruszkowski 1925

JANUŠ PODOSKI

(JANUSZ PODOSKI)

162. DEVOJKA U BUNDI, 1929.

Varšava, Narodni muzej. inv. br. 182318

Ulje, platno, 88 Č 64

ROMAN KRAMŠTIK

(ROMAN KRAMSZTYK)

163. PORTRET GLUMICE MARIJE STRONJSKE, oko 1920.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 233177

Ulje, platno, 84 Č 69/Sign.: R. Kramsztyk

 

LEOKADIJA BJELSKA-TVORKOVSKA

(LEOKADIA BIELSKA-TWORKOWSKA)

164. PORTRET ADAMA VAŽIKA, 1932.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 191138

Ulje, platno, 86 Č 80,5/Sign.: L. Bielska/1932

 

ANTONI MIHALAK

(ANTONI MICHALAK)

165. PORTRET GOSPOĐE SA KUČENCETOM (GOSPOĐE LOEWENSTEIN), 1931.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 130438

Ulje, platno, 75 Č 66/Sign.: Antoni Michalak/1931

166. POTRET VANDE HOFMAN, 1936.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 190361

Ulje, platno, 129 Č 81,5/Sign.: Antoni Michalak /1936

EUGENJUŠ ARCT

(EUGENIUSZ ARCT)

167. DEČAK SA RIBAMA, 1928.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 232152

Ulje, platno, 87 Č 92/Sign.: E. Arct/1928

JAN ZAMOJSKI

(JAN ZAMOYSKI)

168. ČOVEK SA RIBOM, 1929.

Bitom, Gornjošleski muzej, inv. br. 514

Ulje, platno, 78,5 Č 62,5/Sign.: Jan Zamoyski/1929

ANTONI MIHALAK

(ANTONI MICHALAK)

169. BAJKA O SREĆNOM ČOVEKU, 1925.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 157802

Ulje, platno, 245 Č 270

JAN VIDRA

(JAN WYDRA)

170. ALEGORIJA, 1929.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 127739

Ulje, platno, 196 Č 160/Sign.: Jan Wydra/1929

BERNARD FRIDRISJAK

(BERNARD FRYDRYSIAK)

171. BAKA S AVANOM, 1935.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 184939

Ulje, platno, 91 Č 110/Sign.: 1935/ B. Frydrysiak

JAN GOTARD

(JAN GOTARD)

172. PIJANICA, 1929.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 129596

Ulje, daska, 75 Č 90

JEŽI JELOVICKI

(JERZY JEŁOWICKI)

173. OSVAJANJE SANDOMJEŽA

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 184314

Ulje, platno na šperploči, 121 Č 140/Sign.: Jerzy Jełowicki

174. PRIZOR IZ BORBE

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 211789

Ulje, platno, 107 Č 137/Sign.: Jerzy Jełowicki

MJEČISLAV ŠIMANJSKI

(MIECZYSŁAW SZYMAŃSKI)

175. DAN

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 184328

Ulje, daska, 56 Č 59

EDVARD KOKOŠKO

(EDWARD KOKOSZKO)

176. SNEG I DRVEĆE

Varšava, Narodni muzej, inv. broj 995060

Ulje, karton 34 Č 27/Sign.: Edward Kokoszko

JEREMI KUBICKI

(JEREMI KUBICKI)

177. PEJZAŽ SA ČAMCIMA

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 211324

Ulje, platno, 100,5 Č 119,5

178. BICIKLISTI, 1935.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 183232

Ulje, šperploča, 121 Č 148/Sign.: 19 JK 35

KAZIMJEŽ ZJELENKJEVIČ

(KAZIMIERZ ZIELENKIEWICZ)

179. KOMPOZICIJA, 1935.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 231085

Ulje, platno, 155 Č 125/Sign.: Zielenkiewicz/35

ELIJAŠ KANAREK

(ELIASZ KANAREK)

180. IDILA, 1932

ŻIH, Jevrejski muzej, inv. br. 1

Ulje, platno, kolaž, 100 Č 78/Sign.: E. Kanarek

 

ČESLAV VDOVIŠEVSKI

(CZESŁAW WDOWISZEWSKI)

181. POGREB, 1937.

Torunj, Okružni muzej, inv. br. MT/M/754/N

Ulje, daska, 177 Č 117/Sign.: Czesław Wdowiszewski

 

TERESA ROŠKOVSKA

(TERESA ROSZKOWSKA)

182. SOKAK U NAPULJU, 1936.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. MPW 256

Tempera, šperploča, 130 Č 94,7/Sign.: Teresa Roszkowska/1936

JAN ZAMOJSKI

(JAN ZAMOYSKI)

183. PORTRET ŽENE U CRVENOM DŽEMPERU, 1931.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 130478

Tempera, muslin, šperploča, 77,5 Č 68,5/Sign.: Jan Zamoyski

BOLESLAV CIBIS

(BOLESŁAW CYBIS)

184. PRIMAVERA, 1936

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 183723

Tempera, ulje, šperploča, 130 Č 87/Sign.: B.Cybis/W-wa/1936

BRUNO ŠULC

(BRUNO SCHULZ)

185. EVNUSI I AJGIRI, oko 1922

Iz "Knjige idolopoklonstva"

Varšava, Narodni muzej, inv. br. Gr. Pol. 18212/11

Fluoroforta, papir, 15,7 Č 23,5/Sign.: B. Schulz

JAN GOTARD

(JAN GOTARD)

186. BAJKA O PEPELJUGI, 1937.

ŻIH, Jevrejski muzej, inv. br. 168

Ulje, šperploča, 120 Č 200

RAFAL MALČEVSKI

(RAFAŁ MALCZEWSKI)

187. CIRKUSKA ŠATRA

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 231285

Ulje, platno, 89 Č 114,5/Sign.: Rafał Malczewski

188. UGODAN ŽIVOT, 1931.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 128990

Ulje, šperploča, 97 Č 124/Sign.: Rafał Malczewski 1931

STANISLAV ELEŠKJEVIČ

(STANISŁAW ELESZKIEWICZ)

189. U GRADU

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 231015

Ulje, karton, papir, 27 Č 35

EMIL ŠINAGEL

(EMIL SCHINAGEL)

190. ANTVERPENSKI VERGLAŠ

Krakov, Narodni muzej, inv. br. 309760

Ulje, platno, 78 Č 99/Sign.: Szinagel Anvers

191. RADNJA, oko 1935.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 183837

Ulje, platno, 54 Č 65/Sign.: Szinagel

 

ZIGMUNT ŠPINGER

(ZYGMUNT SZPINGIER)

192. PRIZOR U BARU

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 232385

Ulje, platno, 60 Č 73/sign.: Szp.

ZIGMUNT MENKES

(ZYGMUNT MENKES)

193. ECCE HOMO

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 212840

Ulje,platno, 130Č97/Sign.: Menkes

194. OTAC I SIN

Lođ, Muzej umetnosti, inv. br. 310

Ulje, platno, 93 Č 73/Segn.: Menkes

JANKJEL ADLER

(JANKIEL ADLER)

195. MOJI RODITELJI, 1921.

Lođ, Muzej umetnosti, inv. br. 187

Ulje, daska, 136 Č 54/Sign.: Adler 21

196. POSLEDNJI ČAS RABINA, oko 1920.

Lođ, Muzej umetnosti, inv. br. 487

Ulje, karton, 100 Č 70

ALFRED ABERDAM

(ALFRED ABERDAM)

197. DETE, 1930.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 232727

Ulje, platno, 45,8 Č 38/Sign.: 930/Aberdam

RAJMUND KANELBA

(RAJMUND KANELBA)

198. PROSJAKINJA, 1932.

Lođ, Muzej umetnosti, inv. br. 1029

Ulje, platno, 73 Č 60/Sign.: Kanelba

VLADISLAV ZIH

(WŁADYSŁAW ZYCH)

199. BOLEST, 1930.

Lođ, Muzej umetnosti, inv. br. SN/M/75

Ulje, platno, 110 Č 85/Sign.: WZ/30

MAKSIMILIJAN FOJERING

(MAKSYMILIAN FEUERRING)

200. GRAND GUIGNOL – POZORIŠTE LUTAKA, 1927-28.

Lođ, Muzej umetnosti, inv. br. 48

Ulje, platno, 100 Č 81 /Sign.: M. Feuering/Paris

LUCIJAN ADVENTOVIČ

(LUCJAN ADWENTOWICZ)

201. PRED LEKARSKU INTERVENCIJU II, 1936-37.

Iz bolničkog ciklusa

Varšava, Narodni muzej, inv. br. Rys. Pol. 820

Akvarel, papir, 40,6 Č 50,5/Sign.: L. Adwent.

JACEK MJEŽEJEVSKI

(JACEK MIERZEJEWSKI)

202. POGREB, 1918-23.

Vroclav, Narodni muzej, inv. br. VIII-1288

Ulje, platno, 83 Č 97

TADEUŠ MAKOVSKI

(TADEUSZ MAKOWSKI)

203. PROZOR U CVEĆU, oko 1926.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 212006

Ulje, platno, 73,5 Č 50/Sign.: Tadй Makowski

EFRAIM I MENAŠE ZAJDENBOTEL

(EFRAIM I MENASZE SEIDENBEUTEL)

204. PORTRET DEVOJKE SA CVEĆEM

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 158585

Ulje, platno, 87 Č 62,5/Sign.: Seidenbeutel

TADEUŠ MAKOVSKI

(TADEUSZ MAKOWSKI)

205. DEČIJE POZORIŠTE, 1931.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 212170

Ulje, platno, 54 Č 65/Sign.: Tadй/Makowski/31

206. MALI PAJACI, 1930.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 212227

Ulje, platno, 54 Č 65,5/Sign.: Tadй Makowski 1930

207. ŽELEZNIČARI, oko 1930.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 212167

Ulje, platno, 80 Č 99

208. DVORIŠTE U SUNCU, oko 1932.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 212229

Ulje.platno, 65,5 Č 81,5

JAN SPIHALSKI

(JAN SPYCHALSKI)

209. CIRKUS, 1933.

Varšava, Naarodni muzej, inv. br. 231790

Ulje, šperploča, 28 Č 34/Sign.: JS 33

TADEUŠ MAKOVSKI

(TADEUSZ MAKOWSKI)

210. TVRDICA, 1932.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 210507

Ulje, platno, 117,5 Č 89/Sign.: Tadй/Makowski 1932

JAN SPIHALSKI

(JAN SPYCHALSKI)

211. KOD PRUGE ZA STAROLENKLU, 1929.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 212564

Ulje, šperploča, 33 Č 36/Sign.: JS 29

212. STARA UTVRDA, 1936.

Vlasništvo familije u Poznanju

Ulje, daska, 47Č/Sign.:JS

213. DVORIŠTE, 1936.

Vlasništvo familije u Poznanju

Ulje, drvo, 36 Č 32/Sign.: SJ

214. ENTERIJER SA SUNCEM, 1938 [1934?]

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 231791

Ulje, šperploča, 51 Č 43/Sign.: JS

215. VAZA I FLAUTA

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 212687

Ulje, šperploča, 46,5 Č 46,5/Sign.: J/S 32

JACEK MJEŽEJEVSKI

(JACEK MIERZEJEWSKI)

216. MRTVA PRIRODA NA HOKLICI, 1919.

Krakov, Narodni muzej, inv. br. 302099

Ulje, plano, 80 Č 70

EFRAIM I MENAŠE ZAJDENBOTEL

(EFRAIM I MENASZE SEIDENBEUTEL)

217. POGLED SA PROZORA, 1930.

Lođ, Muzej umetnosti, inv. br. MS/SN/M/19

Ulje, platno, 88 Č 76/Sign.: Seidenbeutel

 

EFRAIM SAJDENBOTEL

(EFRAIM SEIDENBEUTEL)

218. MRTVA PRIRODA, oko 1930-33.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 130779

Ulje, platno, 80,5 Č 51/Sign.: Seidenbeutel E.

JACEK MJEŽEJEVSKI

(JACEK MIERZEJEWSKI)

219. PORTRET GOSPOĐE SA KUČENCETOM

Lođ, Muzej umetnosti, inv. br. D/399/dep. MHW, inv. br. 129788

Ulje, platno, 167 Č 97

LEOPOLD GOTLIB

(LEOPOLD GOTTLIEB)

220. PORTRET GOSPOĐE GRUŠČINJSKE

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 129117

Ulje, platno, 58 Č 68/Sign.: L. Gottlieb

221. ROĐENJE DETETA

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 18606

Ulje, karton, 64,5 Č 38,8/Sign.: L. Gottlieb

222. BELE ŽENE

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 128700

Ulje, platno, 116 Č 89/Sign.: L. Gottlieb

 

STANISLAV GRABOVSKI

(STANISŁAW GRABOWSKI)

223. DEVOJKA I MESEC, 1929-30.

Lođ, Muzej umetnosti, inv. br. 337

Ulje, platno, 80 Č 46/Sign.: S. Grabowski

VLADISLAV JAHL

(WŁADYSŁAW JAHL)

224. ČETIRI LOKOMOTIVE, 1931.

Varšava, Narodni muzej, inv. br. 233070

Ulje, platno, 61 Č 50/Sign.: Jahl

MARIJA EVA LUNKJEVIČ-ROGOJSKA

(MARIA EWA LUNKIEWICZ-ROGOYSKA)

225. SAINT MALO, 1930.

Poznanj, Narodni muzej, inv. br. Mp 1927

Ulje, platno, 91 Č 91/Sign.: M. – Ewa Lunkiewicz 1930/Saint Malo