Projekat Rastko Poljska

Autori
Jezik
Folklor
Istorija
Umetnost
O Poljskoj
Prevodi
Bibliografija
 

Projekat Rastko : Poljska : Umetnost

Adam Mickjevič

O srpskoj narodnoj poeziji

S poljskog preveo Stojan Subotin

Internet izdanje

Izvršni producent i pokrovitelj: Tehnologije, izdavaštvo i agencija
Janus

Beograd, 12. septembar 2002

Producent: Zoran Stefanović

Korektura: Branislava Stojanović

Likovno oblikovanje: Marinko Lugonja

Digitalizacija tekstualnog i likovnog materijala: Nenad Petrović

Tehnička obrada: Nenad Petrović, Zoran Stefanović

Štampano izdanje

Narodna knjiga

Cetinje, 1955.

Urednik: Božidar Pejović

Štampa i povez:

Štamparsko preduzeće „Obod”, Cetinje

 

 

 

 

SADRŽAJ

Stojan Subotin: Adam Mickjevič i naša narodna poezija

NAPOMENA

Predavanje XV

... Srbi, njihova vlast. — Bela Uroš. — Nemanjići. — Stefan Dušan. — Srpsko carstvo. Utorak, 16 februara 1841

Predavanje XVI

Srbi. — Stefan (Dušan); carstvo Grka i Tribala. — Srpski car Lazar. — Porobljavanje Srba od Turaka. — Ivan Kapistran propoveda krstaški pohod radi oslobođenja Srbije. — Neslaganje u pretstavljanju istorije Srbije između vizantiskih pisaca i srpskih pesnika. — Srpska mitologija. — Poema o ženidbi cara Lazara. — Pesnička legenda o svecima. — Karakter srpske poezije. — Srpski rapsodi. — Vukova književna otkrića. Petak, 19 februara 1841

Predavanje XVII

Srpska poezija. — Legenda o zidanju Ravanice. — Odlomci poeme o boju na Kosovu Polju. — Epopeja paganska i epopeja srpska. — Srpski jezik. — Glagol; njegovo značenje u svim jezicima. — Srpske epohe: junačka, romansna i pesnička. — Kraljević Marko i Kralj Artur. Petak, 26 februar 1841

Predavanje XVIII

Uzroci propasti podunavskih Slovena. — ... Mitološka ličnost (Kraljevića) Marka samo je oličenje istorije Srbije. — Poema o ženidbi Ivanovog sina. — Crna Gora i Crnogorci; njihovi običaji, pravo, brakovi. Utorak, 2 marta 1841

Predavanje XIX

Nekoliko pojedinosti o kućnim običajima Slovena. — Pravi karakter epopeje. — Vrsta odnosa Slovena sa zapadnim i istočnim zemljama. — Šta je Venecija bila za Slovene. — Ivan Crnojević. — Poema „Ženidba Maksima Crnojevića”. Petak, 5 marta 1841

Predavanje XX

Porodična osećanja kod Slovena. — Pobratimstvo. — Srpski pesnički romani. — Basne (slovenske). Utorak, 9 marta 1841

Predavanje XXI

Verenica Kraljevića Marka i venecijanski dužd. — Srpske pesme; kako su nastajale. — Hasanaginica. — Vuk na dvoru kneza Miloša; na koji način je sakupio svoju zbirku. — Još nekoliko reči o Crnoj Gori. Petak, 12 marta 1841

Predavanje XXII

Razna tumačenja srpske poezije. — ... Petak, 19 marta 1841

 

 

Adam Mickjevič i naša narodna poezija

Kada se usled sve većeg značaja i uloge Slovena u svetskoj kulturi i politici u Francuskoj počelo misliti o osnivanju slavističke katedre na Francuskom Koležu u Parizu, ondašnji ministar prosvete, filozof Viktor Kuzen, poslušavši savet svojih i Mickjevičevih zajedničkih prijatelja Pola Fušea i Leona Fošea, ponudio je mesto profesora velikom poljskom pesniku.

Adam Mickjevič se u to vreme nalazio u Lozani gde je imao obezbeđen život i položaj profesora klasičnih književnosti na Lozanskom univerzitetu. U svome pismu od 10 aprila 1840 g. Kuzen mu šalje predlog da se primi dužnosti profesora slovenske književnosti na Francuskom Koležu i zahteva da u slučaju, pristanka sa Katedre govori samo o «nauci i književnosti» ističući pritom da će već samo njegovo prisustvo na tom mestu «biti od velikog političkog značaja». Odgovarajući mu Mickjevič se slaže sa njim da «karakter takve katedre (...) može biti samo čisto literarni». Odlučujući se da primi ponuđenu mu dužnost, Mickjevič se najmanje rukovodio ličnim interesima. U to vreme je u Lozani imao mnogo bolje uslove od onih koji su mu nuđeni u Parizu. Međutim, postojala je opasnost da ta Katedra, ukoliko je Mickjevič odbije, padne u ruke nekom Nemcu ili Rusu, koji nisu bili naklonjeni Poljacima i poljskoj stvari, i to je odlučilo. U svojim pismima Juzefu Bohdanu Zaljeskom, Adamu Čartoriskom i Ignaciju Domejku, Mickjevič to stalno ističe kao glavni razlog što je prihvatio ponudu.

Po struci klasični filolog, a po pozivu pesnik-romantičar, Mickjevič nije imao dovoljno pravog slavističkog obrazovanja. U toj oblasti on je do toga vremena više bio amater. Istina u svom pismu Viktoru Kuzenu od 16 avgusta 1840 g. on piše: «Biće mi milo da se ponovo prihvatim studija, kojima sam posvetio jedan deo svoga života i koje nikada nisu prestajale da me interesuju». Ali njegova predavanja, njegove koncepcije i tumačenja pojedinih problema, kao i nepoznavanje celokupnog književnog stvaralaštva Slovena, govore da to njegovo bavljenje problemima slovenskih književnosti, kulture i istorije nije bilo ni sistematsko ni zasnovano na naučnim osnovama, iako je bilo veliko po obimu.

Pišući kasnije o tim predavanjima Mickjevič i sam priznaje tu činjenicu. U svom predgovoru prvom izdanju svojih predavanja on kaže:

«Lišen uglavnom mogućnosti, da se koristim istoriskim dokumentima, morao sam počinjati sa jedinim sredstvom koje sam imao — sa uspomenama. Što sam osetio i zapazio za vreme svoga boravka u raznim slovenskim zemljama, što sam zapamtio od mojih ranijih radova na njihovoj istoriji i literaturi, a naročito ono, što je u mene ušlo od duha koji sada oživljuje te narode — to sam delio sa svojim slušaocima. Kurs literature na Francuskom Koležu pre ima za cilj objašnjavanje rezultata do kojih je nauka došla nego produbljivanje pojedinosti. Među slušaocima Francuskog Koleža ima i takvih koji pojedinosti znaju isto tako dobro kao i profesor i koje nije moguće učiti kao studente. Moji slušaoci u znatnom broju bili su Sloveni. Sve te činjenice imale su velikog uticaja na spoljašnji oblik mojih predavanja.

Kadgod je trebalo da govorim svojim slušaocima, izlazio sam bez pripremljenog govora, a često čak i bez ikakve napisane beleške. Pokrenuti predmet često me je vodio do toga da sam se udubljivao u samu srž književnih i filozofskih problema u vezi sa njim i improvizujući izlagao sam rezultate svojih ranijih proučavanja, kao i svoja najdublja osećanja.»

Mickjevič nije bio književni istoričar onakvog tipa kakav je bio Šafarik u svojoj poznatoj Istoriji slovenskih jezika i književnosti (objavljenoj 1826 g.) koja je donosila uglavnom bio i bibliografske podatke i pretstavljala samo savesnu kompilaciju već postojećih istorija pojedinih slovenskih književnosti. Međutim, u poređenju sa tom suvoparnom knjigom, Mickjevič stoji mnogo više po svojoj smelosti shvatanja predmeta. Dajući široke slike kulturnog i književnog života slovenskih naroda u pojedinim epohama, ističući stalno vezu između književnosti i društveno-političkog života, trudeći se da protumači bitne osobine «duha» slovenskih naroda, Mickjevič je dao prvi pokušaj uporedne istorije slovenskih naroda i njenu sintezu. Ne ulazimo ovde u to koliko je ta sinteza bila tačna, mnoge od njegovih teza su davno oborene, neke nisu bile tačne ni onda kada ih je on sa katedre popularisao, ali izvesni njegovi sudovi ostali su i do danas. To su pre svega njegove primedbe o «Slovu o Igorevu vojevanju», o Mikolaju Reju, Janu Kohanovskom, Hrizostomu Pasku, Antonjiju Malčevskom, Aleksandru Puškinu, «Nebožanskoj komediji» Zigmunta Krasinjskog i, ono što nas ovde najviše interesuje, o našoj narodnoj poeziji.

Predajući slovenske književnosti Adam Mickjevič je, iako neposredno nije govorio o politici i aktuelnim problemima slovenskog sveta, uvek istupao kao pretstavnik poljskog naroda i naprednog Slovenstva. Na svoju katedru gledao je kao na važnu poziciju u borbi za društveno i političko oslobođenje slovenskih naroda. Od samog početka oštrica njegovih predavanja bila je uperena protiv carskog despotizma i nacionalnog ugnjetavanja slovenskih naroda u čijoj je dalekoj prošlosti tražio tradicije naprednosti i demokratizma. Smisao istorije slovenskih naroda bio je borba za napredak, a nosilac tih težnji bio je narod. Tako je, predajući srpsku narodnu poeziju, Mickjevič isticao da su Srbi sačuvali svoju nacionalnost baš zahvaljujući narodu. Od polovine 1841 g. Mickjevič sve više tone u misticizam, a jedine stranice njegovih predavanja o nama posvećene su Tragediji Obilić Sime Milutinovića-Sarajlije.

Počinjući svoja predavanja, veliki pesnik u jednom pismu svom prijatelju Juzefu Bohdanu Zaljeskom, pisanom 26 decembra 1840 g., kaže: «Svaka lekcija je kao bitka, bog jedini zna kako će uspeti. Stari vojnik Juzef zna možda najbolje moja osećanja u takvim prilikama...» A nekoliko dana po završetku svojih predavanja o našoj narodnoj poeziji Mickjevič, u pismu bratu Franćišeku od 23 marta 1841 g., piše o svojim predavanjima sledeće: «Treba pričati Francuzima o našim književnostima, o kojima oni ništa ne znaju, i truditi se da im ne bude dosadno, jer oni dolaze samo iz radoznalosti [na] Francuski Kolež, u kome držim svoja predavanja, visoka je škola samo za amatersku publiku. Učenika zapravo nema...» Sa svim onim što smo već ranije rekli, ovo je dovoljno da nam da osnovnu pretstavu o razlozima koji su naveli Mickjeviča da baš na onaj način, na koji je to učinio, postavi i razmatra problem naše narodne poezije.

Postoji verovatnoća da se Mickjevič mogao upoznati sa našom narodnom poezijom prilično rano, još u Litvi, ali pouzdani dokazi za to do danas još nisu nađeni. Međutim pravo, ozbiljnije interesovanje velikog pesnika za našu narodnu poeziju datira tek iz vremena njegovog boravka u izgnanstvu u Rusiji. Tamo, u krugu književnika oko Puškina, Mickjevič se prvi put ozbiljnije zainteresovao za naše narodne pesme. U razgovorima o njima nesumnjivo najviše mu je mogao dati veliki ruski pesnik, koji je u to vreme po svom poznavanju naše poezije bio daleko ispred velikog Poljaka. U Rusiji se Mickjevič upoznao i sa Merimeovom mistifikacijom i, ne sumnjajući u autentičnost tih pesama, čak je i preveo jednu od njih (Morlak u Veneciji). Razgovori dva velika slovenska pesnika o našoj narodnoj poeziji verovatno su vođeni u više navrata. Posle tih prvih obaveštenja, sledeća je Mickjevič mogao dobiti na početku svog emigrantskog puta, u Češkoj, Nemačkoj i Francuskoj, zemljama preko kojih je vodio put naše narodne poezije u njegovu zemlju. To je uglavnom sve što se zna o njegovom interesovanju za našu narodnu poeziju do 1840 g. Te godine, primivši katedru na Francuskom Koležu, pesnikovo interesovanje za srpsku narodnu pesmu, što je i sasvim razumljivo, naglo raste. Već krajem 1840 g. Mickjevič počinje da skuplja prevode i originale naših narodnih pesama, kao i rasprave o njima, i ubrzo, u njegovoj biblioteci se nalaze, Vukov rečnik i prva četiri toma narodnih pesama, Grimov prevod Vukove Male gramatike srpskog jezika, prevodi naših narodnih pesama Vojarove, Talfijeve, Bauringa i dr. Može se bez preterivanja reći da je Mickjevič, počinjući svoja predavanja o našoj narodnoj poeziji, uglavnom prilično dobro poznavao najvažniju literaturu o njoj. U svojim predavanjima on se u prvom redu služio originalom, ispomažući se nemačkim, a u manjoj meri i francuskim prevodom. Obraćajući pažnju prvenstveno sadržaju pesama, veliki pesnik je ponekad sam davao ili menjao naslove pesama. Govoreći o njima on je usvojio Vukovu podelu na epske i lirske, odn. junačke i ženske pesme, ali je u sredinu između njih stavio još i, kako ga je on nazvao, romansni ciklus i fantastične pesme.

Počinjući kraćim pregledom srpske istorije, Mickjevič je odmah prešao na Kosovski ciklus. Tom prilikom je prvi u istoriji proučavanja naših narodnih pesama pokušao da, slažući pesme po određenom redu, stvori neku epsku celinu, ističući pritom (nasuprot Fateru i Grimu) da kod Srba ne samo da nije nikad bilo pravog epa, nego da ga nije moglo ni biti. Po tom Mickjevičevom planu pokušali su kasnije da sastave Kosovsku epopeju Medo Pucić (na italijanskom jeziku), Francuz D’Avril (na francuskom) i najzad Stojan Novaković. Govoreći o Kosovskom ciklusu, Mickjevič prvi od svih koji su se bavili našom narodnom poezijom pravi poređenja između Homera i nje. On to ne čini na naučnoj osnovi i u svom pesničkom oduševljenju i zanosu ponekad u našoj narodnoj poeziji vidi u poređenju sa Ilijadom i Odisejom i sličnosti koje stvarno ne postoje. Dajući analizu skoro svih pesama Kosovskog ciklusa, Mickjevič kaže da je posle propasti srpske države u njima ponovo oživela njena istorija. Govoreći o srpskom jeziku, on ga ističe kao «najharmoničniji i najmuzikalniji od svih slovenskih dijalekata». Bila je to u ono vreme značajna podrška Vuku u njegovoj teškoj borbi za naš narodni jezik. Sve ostale junačke pesme Mickjevič stavlja u takozvani «romansni» ciklus, koji opeva junačka dela i doživljaje. Govoreći o Kraljeviću Marku, on ga upoređuje sa Arturom Bretonskim i daje niz veoma interesantnih tumačenja, a kao najvredniju pesmu iz tog ciklusa ističe Ženidbu Maksima Crnojevića. Analizujući je, on daje niz podataka iz istorije političkog i društvenog života Crnogoraca.

Svoja predavanja o našoj narodnoj poeziji veliki pesnik je završio analizom lirskih pesama. Za te pesme on kaže: «Nema ničega privlačnijeg od stila tih pesama, on nadvišava čak i pravilnost i izrazitost epskog stila. To je vrhunac savršenstva koji je mogao da dosegne slovenski stil.»

Na kraju Mickjevič daje svojim slušaocima obaveštenja o Vukovom skupljačkom radu, o teškoćama sa kojima se borio, kao i o prevodima srpske narodne poezije.

Odnos velikog poljskog pesnika prema srpskoj narodnoj poeziji bio je pun razumevanja, simpatije pa čak i entuzijazma. Upoređujući tu poeziju sa ostalim slovenskim, on izriče veru da će ona postati najveća književna slava Slovena.

Niko ko se dotada bavio našom narodnom poezijom nije o njoj izrekao toliko pohvalnih sudova kao ovaj pesnik. Ti sudovi su često puta preterani, često su romantičarski obojeni i netačni, ali ih ima dosta i dubokih i tačnih koji su ostali do danas. U njegovom navođenju činjenica i njegovim koncepcijama ima mnogo netačnosti, ali kad se uzme u obzir da su njegova naučna sredstva bila vrlo ograničena, da je srpski jezik učio tek u toku samih svojih predavanja i da nije imao kome da se obraća za savet i stručnu pomoć, to što je on dao u svojim predavanjima označava značajan doprinos počecima slavistike.

Njegova predavanja slušana su s pažnjom i simpatijama. O njima se mnogo i govorilo i pisalo, prevođena su na nemački, talijanski, ruski i poljski jezik. Mnogi poznati francuski književnici toga vremena posećivali su ta predavanja. Ona su izazvala interes i kod nas, i već 1843 i 1844 g. Podunavka je donela početak njegovih predavanja o našoj narodnoj poeziji. Prevod je načinjen prema nemačkom izdanju, a prevodilac je bio verovatno Lazar Poštić. Taj isti deo preveo je, takođe s nemačkog, i objavio u Bačkoj vili za 1844 i 1845 g. i d-r Petar Jovanović. Godine 1845 preveo je i Todor Pavlović u Srbskom narodnom listu jedan odlomak iz njegovih predavanja, a 1848 g. jedan odlomak objavio je i Aleksandar Andrić u svom Zimzelenu. Veliki poljski pesnik bio je u to vreme i poznat i cenjen naročito među našim omladincima. Kolika je bila njegova popularnost i ugled u Srbiji u to vreme, svedoče pisma političkog agenta kneza Adama Čartoriskog u Srbiji Ludvika Zvjerkovskog-Lenoara. U pismu od 14 oktobra 1842 g. upućenom knezu Čartoriskom on piše: «Neka Ad. Mi nešto rekne (o Srbiji) i njegova javna predavanja takođe», a u pismu od 17 decembra on konkretizuje srpske želje: «Danas ima mnogo stvari da se radi i rade se. Tako sam zamoljen da Mickjevič propiše plan narodnog vaspitanja i što on rekne, to će se slušati i biti prilagođeno potrebama i mogućnostima izvođenja...» Nekoliko dana kasnije, u pismu od 24. XII, Lenoar dalje požuruje: «Tako ti boga, šalji što možeš od Mickjevičevog kursa, jer je to za Srbiju i za nas ovde (...) Plan vaspitanja sastavljen od bilo koga, ali potpisan od — Mickjeviča».

Mickjevičeva predavanja o srpskoj narodnoj poeziji u celini nisu do danas bila prevođena kod nas, a to smo mu dužni više od sto godina. U vreme kada se Vuk, sam i velik, borio da toj, u svojoj otadžbini od školovanih ljudi prezrenoj i preziranoj, poeziji obezbedi mesto koje joj pripada, u jednoj od najkulturnijih zemalja sveta, jedan od najvećih pesnika čovečanstva — Poljak Adam Mickjevič — založio je za tu poeziju i svoj autoritet i slavu i oduševljenje pesnika. Neka ovaj prevod izdat povodom stogodišnjice njegove smrti bude vraćanje jednog malog dela onog ogromnog duga koji mu mi Srbi još ni do danas nismo vratili.

Stojan Subotin

Napomena

Ova predavanja prevedena su sa najnovijeg poljskog prevoda Mickjevičevih predavanja (Wydanie Narodowe Dziel Adama Mickiewicza, tom VIII, Krakuw, 1952) L. Ploševskog, koji je ujedno i najpotpuniji i najbolji tekst, rekonstruisan na osnovu pesnikovih i stenografskih beležaka, kao i ranijih francuskih i poljskih izdanja kursa. U predgovoru su već pomenute izvesne mane i nedostaci Mickjevičevih predavanja, te ih ovde ne ističemo ponovo.

U predavanjima XV, XVII i XVIII izvršili smo minimalna skraćivanja autorovog teksta i to samo na mestima gde on svojim slušaocima izlaže istoriju Južnih Slovena, što za našu čitalačku publiku, smatramo, nije od interesa. Ta mesta u tekstu označena su redom crtica (— — —).

Prilikom prevođenja zadržavali smo u tekstu one izraze i naslove pesama koje je upotrebio sam pesnik, iako su u narodnim pesmama oni ponekad drukčiji. Pesme smo citirali po najnovijem izdanju Vukovih zbirki (Beograd, „Prosveta” 1953—54 g.), a na izvesnim mestima smo, kad se radilo o kraćim citatima, koje je, kako je poznato, Mickjevič navodio po pamćenju, ostavili onako kako je pesnik to rekao. Učinili smo to zato da bi stvorili što pravilniju i što tačniju pretstavu o pesnikovim predavanjima koja, i ovakva kakva su, sa svim svojim manama, imaju veliku vrednost, i da bi ostali verni pesnikovom tekstu.

S. S.

 

Predavanje XV

 

... Srbi, njihova vlast. — Bela Uroš. — Nemanjići. — Stefan Dušan. — Srpsko carstvo.

Utorak, 16 februara 1841

Gospodo!

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Pređimo sada na drugu stranu Karpata i bacimo pogled na književnost Bugara, a pre svega Srba.

Zemlje obuhvaćene rimskom vlašću, pod opštim nazivom provincija Ilirije i Mezije, od pradavnih vremena bile su naseljene Slovenima. Najezda varvara često ih je potiskivala iz ravnice u brda i na mnogim mestima uništavala trag njihovog imena. Ipak, iako su bili pomešani sa došljacima i ugnjeteni od njih, često im je polazilo za rukom da zbace jaram. Tako su prvo između 637 i 640 godine Hrvati pobili svoje ugnjetače Avare, tako su kasnije Srbi izrasli u veliku silu posle pada bugarske moći.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Otprilike u to vreme došli su u podunavske predele Srbi i naselili se između Save i Dunava. Ipak vreme njihovog dolaska nije poznato. Čak je veoma moguće da je nekoliko slovenskih naseobina tamo postojalo od pradavnih vremena. Prvi pomen o Srbima, Slovenima, kao o nezavisnom narodu nalazi se kod istoričara Justinijanovog vremena. Učitelj cara Justinijana, Teofil, koji je napisao istoriju svoga vaspitanika, govori da je i sam car poreklom bio Sloven, što potvrđuje drevnost slovenskih naseobina u Grčkoj. Slavni car Justinijan rodio se u jednom gradu brdovite Makedonije, a otac mu se po Teofilu zvao Istok, hteo po tome piscu znači oriens; i doista, taj izraz i do danas ima to značenje kod Slovena. On sam se nazivao Upravda i svoje ime je preveo na latinski nazivajući se Justinijan. Imena njegove majke i sestre takođe su slovenska. Kasnije su carevi Vasilije i Mihailo takođe bili slovenskog porekla.

Srbi, čim su se smestili između Save i Dunava, došli su u dodir sa Grcima. Njima su upravljale starešine koje su nazivali županima. Grci su ipak uspeli da prošire svoju vlast nad tim županima. Oni su postavljali i velikog župana, kneza, koga su Srbi retko slušali. U 1120 godini (veliki) župan je Uroš koga smatraju za praoca slavne dinastije Nemanjića; posle toga vladara za velikog župana, uz pomoć istočnog cara, proglašen je neki Stevan Nemanja. On je imao tri sina od kojih je najstariji postao njegov naslednik. Mlađi, posvećen manastirskom životu i proslavljen kao apostol, episkop, pisac i širitelj prosvete u toj zemlji, poznat je pod imenom svetoga Save.

Posle ta dva Uroša dinastija se razdvaja na nekoliko grana i dalje sledi istorija borbi, vrlo slična istoriji zemalja slovenskog severa. Kneževi primaju razne religije, latinske ili grčke; ali u njima nema paganskih elemenata kao kod severnih Slovena. Oni traže potporu u Rimu i Carigradu. Ponekad čak kraljevi bivaju miropomazani prvo od pape, a kasnije i od patrijarha, da bi imali oba faktora moći. U toj istoriji vidimo same zločine: eno otac šalje u smrt sina, da bi ostao vladar; eno sin naređuje da se iskopaju oči rođenom ocu; brat ubija brata da bi sam ostao na vlasti. Jednom rečju, oni podržavaju političke običaje Carigrada i ta istorija je u neku ruku odraz istorije istočnog carstva. Takvi su građanski ratovi svaki čas razdirali Srbiju. Najzad u XIV veku Dušan Silni ujedinjuje pod svojim žezlom sve kneževine i postaje pokrovitelj Dubrovnika. On vlada Makedonijom, Ilirijom i Srbijom. Vodi rat sa grčkim carem i neko vreme misli da postane car, čak je bio uzeo naziv cara Grka i Tribala. Ali taj Dušan, oceubica, nije uspeo da obezbedi presto svojoj porodici; posle njegove smrti njegov maloletni sin bio je zbačen, a srpsko carstvo, koje je za kratko vreme zasjalo, uništili su Turci.

Istorija roda Nemanjića — počevši od Uroša, nesumnjivo velikog kralja, veoma nalik na kralja Kruka sa ostrva Rugije, pa sve do smrti poslednjeg potomka roda, maloletnog Uroša — čini poetski ciklus, koji opevaju svi srpski bardi. Zato se treba upoznati sa tom istorijom, a naročito sa srpsko-turskim odnosima i sa borbom Srba i Murata, predmetom srpske poezije.

 

Predavanje XVI

 

Srbi. — Stefan (Dušan); carstvo Grka i Tribala. — Srpski car Lazar. — Porobljavanje Srba od Turaka. — Ivan Kapistran propoveda krstaški pohod radi oslobođenja Srbije. — Neslaganje u pretstavljanju istorije Srbije između vizantiskih pisaca i srpskih pesnika. — Srpska mitologija. — Poema o ženidbi cara Lazara. — Pesnička legenda o svecima. — Karakter srpske poezije. — Srpski rapsodi. — Vukova književna otkrića.

Petak, 19 februara 1841

Gospodo!

Svi najinteresantniji događaji u istoriji podunavskih Slovena povezani su sa istorijom dinastije Nemanjića, jedine dinastije koja je sačuvala nezavisnost u toku XI, XII i XIII, sve do XIV veka. Jer bugarsko kraljevstvo propalo je već u početku HI veka. Mađari su u to vreme sačuvali svoju uralsku narodnost i nisu se pomešali sa Slovenima. Crnogorska plemena kao i primorski gradovi istina zaslužuju da budu posebno pomenuti, ali nisu imali velikog političkog uticaja. U to vreme jedino su srpski carevi pretstavljali Slovene u podunavskim zemljama.

Najmoćniji od tih careva, Stefan (Dušan), oceubica, bio je vaspitan u Carigradu. Njegova je namera bila da organizuje slovensku državu po ugledu na vizantisku. Trudio se da stvori hijerarhiju vlasti a na dvoru da uvede strogu etikeciju. Od zapada je primio neke institucije, naprimer viteške redove; tako je osnovao red svetoga Stefana. Vodio je brigu o trgovini primorskih gradova i dao velike privilegije gradu Dubrovniku. Najzad, uzeo je titulu cara Grka i Tribala i maštao o osvajanju Carigrada, ali nije mogao da ostvari sve svoje namere, jer je umro 1358 godine. Umirući ostavio je maloletnog sina i veliku državu, podeljenu na mnogo provincija, jer je svoje vojvode bio obdario titulama kraljeva. Dao im je pravo da nose skerletnu obuću, što je bio znak udeone vlasti. Vojvode, međutim, čim dobiše to pravo, nisu, kako su govorili, hteli da dozvole da ih izuju. Car nije mogao da ih natera na poslušnost. Najmoćniji od tih vojvoda bili su: gospodar makedonskih zemalja Jug, kralj Vukašin koji je upravljao severnim delom srpskog carstva, i knez Lazar, knez (Sirmijuma), kneževstva sada prisajedinjenog Ugarskom kraljevstvu. Ta tri vladara vodila su među sobom borbe i odrekla poslušnost carici-udovi, koja je živela u Vukašinovim posedima. Najzad Vukašin je ubio svog zakonitog vladara, Stefanovog sina. Na taj način 1366 godine ugasila se dinastija Nemanjića.

Za vreme tih nesuglasica Turci su prvi put stupili na evropsko tle. Vizantiski carevi, nemajući drugog načina da odbrane državu, pozivali su već odavna upomoć druge narode. Najpre su pozvali Srbe, a zatim i Bugare; na kraju su načinili ogromnu grešku pozivajući Turke i otvarajući im luke. Kao vlasnici tada jedine flote koja je postojala u Evropi, mogli su lako odbiti Turke, ali nisu predviđali opasnost, imali su pouzdanja u moć zidova Carigrada. Nije im išlo u glavu da bi varvari mogli osvojiti takav grad. Zar bi se konjaničke horde usudile da jurišaju na ogromni, savršeno utvrđeni grad koji je posedovao mnogobrojno stanovništvo i dobro izvežbanu vojsku. U tom pogubnom pouzdanju grčki carevi su predali Turcima ključeve carstva, a kasnije su morali da pozivaju upomoć Srbe. Srpske vođe, Jug, Lazar i Vukašin, dovele su silnu vojsku, ali Murat, veštiji i imajući bolju armiju, preprečio im je put nedaleko od Tenara i potukao ih skoro do nogu. Jug i Vukašin su poginuli na bojištu. Samo je Lazar ostao živ i kasnije je bio izabran za srpskog kneza, jer su srpski vladari u to vreme ostavili carsku titulu. Međutim, Murat se, uredivši svoje poslove u Aziji, posle osamnaest godina, ponovo iskrcao u Evropi i zatražio harač od Srba.

Car Lazar, razasla na sve strane poslanike s molbom za pomoć. Ugarski kralj, koji je bio u nekom sukobu sa Srbijom, ostao je pasivni posmatrač borbe. Poljska je bila suviše daleko i do toga, vremena nije istupala na pozornicu u tamošnjim krajevima; na njoj će se ona pojaviti tek dvadesetak godina kasnije. Najzad car Lazar, upućen na taj način na sopstvene snage, skupivši odrede Albanaca, Bugara i Srba prihvata boj. Ali među vojvode se beše uvukla nesloga. Dva careva zeta, Miloš i Vuk, najhrabriji i najmoćniji srpski velikaši, uzajamno su se mrzeli, još više podbadani od žena, koje se nisu trpele. Vuk zaslepljen mržnjom tajno se sporazumeo sa Turcima i spremao izdaju. Hteo je da okleveta svoga šotora, junačkog Miloša, optužujući ga da hoće da izda Srbe. Miloš, ogorčen kneževim prekorima, nije uopšte odgovarao, nego je u noći ostavio vojsku, uvukao se u turski logor i kad je bio pušten pred sultana zario je ovome nož u utrobu. Pobio je još mnogo Turaka, ali je najzad i sam bio isečen zajedno sa još dva prijatelja. Međutim njegovo uzvišeno junaštvo nije moglo da spase srpsku vojsku; prvo su se Miloševe čete, ne znajući uopšte njegove namere, poplašene i potištene glasovima o njegovoj tobožnjoj izdaji borile kolebljivo, a onda je Vuk u odlučnom trenutku povukao svoju vojsku. Lazar je, ostavši na taj način sam, posle dugog boja, kada je konj poginuo pod njim, pao u ruke Turcima i bio pogubljen.

Istoričari na razne načine pretstavljaju njegovu smrt; od svih hroničara najviše se u tom pogledu može verovati poljskom hroničaru, poznatom pod imenom Poljaka janičara, koji je kao janičar sigurno bio očevidac tih događaja. On priča da je sultan Bajazit, sin sultana Murata koga su Srbi ubili, naredio da se car Lazar dovede pred trup njegovog oca i brata, koji je takođe poginuo u bici, i zapitao ga groznim glasom: «Kako si smeo da se usudiš na to?» Lazar mu na to odvrati: «A kako ste se tvoj otac i ti smeli usuditi da napadnete na srpsko kraljevstvo.» Lazarev verni sluga, jedan od njegovih vojvoda, zarobljen kao i on, preklinjao ga je da u svojim odgovorima bude umereniji: «Care Lazare», — reče — «zar je tvoja glava kao vrbovo stablo? Zar misliš da će jednom otsečena, ponovo izrasti?» Ali Lazar je ostao nesavitljiv. Rekao je čak Bajazitu da bi ga, kad bi imao kod sebe ono što mu je nedostajalo, položio pored oca i brata. Sultan naredi da mu se otseče glava. Vojvoda kleče, raširi svoju odeću da u nju primi kraljevsku glavu i reče: «Zakleo sam se da će moja glava ležati pored glave moga gospodara.» I sagnuvši se, primi udar jatagana, posle kojega njegova glava pade kraj Lazareve.

Takva je bila smrt poslednjeg srpskog cara. Posle njegove smrti sultan Bajazit dao je u leno komadić srpskog kraljevstva Lazarevom sinu Stefanu, a nekoliko drugih kneževina izdajici Vuku Brankoviću i njegovim sinovima. Borba između dva roda od kojih je jedan stao na stranu Turaka, a drugi, Lazarev rod, pokušavao s vremena na vreme da izvojuje nezavisnost, trajala je još 150 godina. Srbi su sem toga morali da se mešaju u sukobe turskih vladara, a u strašnoj bici Turaka i Tatara kod Angore borili su se na strani onih prvih. Posle poraza turske vojske potpomagali su sultana Sulejmana u borbi protiv pretenzija njegovog brata.

Hrišćanski monarsi, mesto da iskoriste to slabljenje turske države i da joj zadaju odlučni udar, trudili su se samo da svaki za svoje dobro iskoristi političke događaje. Pomagali su čas Sulejmanu, čas Musi, čas drugim pretendentima, ne potrudivši se ni da pomisle na oslobođenje aziskih zemalja iz turskih ruku.

Poslednji pokušaj oslobođenja Srba učinjen je 1456 godine. Papa Silvestar poslao je čuvenog monaha Ivana Kapistrana da objavi krstaški rat protiv Turaka. Taj slavni muž prošao je Nemačku, Ugarsku i slovenske zemlje, preklinjući narode u ime boga da spasu hrišćanstvo. Ali mu je husitska sekta u Češkoj pravila smetnje; češki kralj ga je čak isterao iz svoje zemlje. Ivan Kapistran je skupio uz sebe samo šaku ugarskih, poljskih i čeških seljaka, sa kojima je otišao pod Beograd i odbacio turske čete. Ali to je bio jalov napor, bez ikakvog vidnog rezultata za stvar hršćanstva. Nekoliko godina kasnije Ivan Kapistran je umro; otada za Srbe nije bilo nikakve nade da će im se pomoći. Udovica poslednjeg srpskog despota poslala je poslanstvo papi, nudeći mu, u zamenu za zaštitu, svoju zemlju. Ali se narod, doznavši za tu odluku, podboden pravoslavnim sveštenstvom, pobunio. Ponavljao je reči grčkog patrijarha: «Bolje Turci nego katolici.» Srbi se pokoriše Turcima, Muhamed uđe u srpske zemlje. Uprkos uslovima pod kojima su se pokorili, on je popalio gradove i sela i odveo u Tursku 200.000 Srba, koji su pomrli od gladi i bede. Kraj se bio pretvorio u veliku pustinju; samo je mali deo zadržao naziv Srbije, ostali su dobili druga imena i bili pripojeni raznim turskim državama i posedima.

To je istorija Srba prema vizantiskim izvorima i stranim hroničarima. Ali počev od XIII, pa čak i od kraja XII veka, javlja se rascep i neslaganje između istorije Srbije koju su pisali stranci i istorije koju su pričali sami Srbi. U toj zemlji se u to doba rodila poezija i počela da se razvija; narod, drukčije shvata svoju prošlost i budućnost.

Kraljevi čija smo imena pobrojali, vođe čija dela smo pomenuli, nose različita imena kod Grka i Srba; ponekad je čak nemoguće pomiriti te dve razne priče. Narod hvata samo glavne crte karaktera svojih junaka, uzdiže ih i u njihovim ličnostima idealizuje narodna osećanja. Koja je od te dve slike istinitija, kad ih nije moguće pomiriti? Svaka od njih pretstavlja na svoj način jedan lik istine. Hroničar daje, može se reći, konture, u neku ruku crta istoriju, pesnik međutim daje toj istoriji boju i izrazitost. Strani istoričari, koji su povezivali srpske narodne pokrete sa opštom politikom, gubili su se u toj širokoj slici; suprotno tome, narodni pesnici izdvajajući, izlučujući istoriju toga naroda, sužavaju na neki način vidokrug, da bi ga mogli lakše obuhvatiti svojom maštom. Strani istoričari i hroničari bi se mogli uporediti sa geografom, koji na velikom prostoru zemlje crta tok glavnih reka i planine; a, narodni pesnici sa slikarom, koji slika pejsaže i omogućuje nam da savršeno upoznamo prirodu i vrstu zemlje.

Na taj način je, kada u Srbiji više nije bilo ni careva, ni političkih stranaka, ni knjiga, istorija ponovo oživela u poeziji. Hrišćanska religija počinje da prima mitološke crte. Pesnici uzimaju iz mitologije nekoliko divnih legendi o svecima, nekoliko legendi o čudima, prave neku vrstu pesničkog Olimpa. Istoriske ličnosti su takođe idealizovane; naprimer, poslednji Uroš, oceubica, car Stefan, čovek okrutan i pun pohlepe za vlašću, pretstavljen je u poeziji kao uzor veličine i snage. Ni pomena o njegovim porodičnim zločinima, kao što ni Homer ne spominje zločine Atrida, zločine Atreja i Tiestesa, ostavljajući to budućim piscima tragedija. Kralj Jug, u istoriji malo poznat, pojavljuje se u poeziji kao patrijarh okružen mnogobrojnom porodicom, kao drugi Ajmon, koji je takođe bio otac mnogih slavnih vitezova. Kralj Vukašin je veliki političar i veliki ratnik, neke vrste slovenski Ulis. Car Lazar je najsavršeniji vitez toga vremena, pravi junak. Njegov karakter bio je izraz želje da se do visine ideala podignu tadašnja hrišćanska osećanja. Po čistoti običaja, pobožnosti i snazi, on je nalik na, Gotfrida Bujonskog i Ludvika Svetog. Ali zato ništa manje nije Sloven koji voli gozbe, pesme i raskoš, i po toj sklonosti ka uživanjima pripada svome narodu. Sve je u njegovom životu neobično. Po pesnicima njegovo poreklo je tajanstveno; bio je, kako tvrde, kraljevski sin. Paž je na dvoru cara Stefana. Ženi se Milicom, ćerkom Juga, onog istog slavnog patrijarha, oca mnogih ratnika. Vojvoda mu daje kćer, jer je u knjigama pročitao pretskazanje da će Lazar postati car. Lazara kasnije poštuju kao mučenika za narodnu stvar. Pesnici ne znaju ništa o njegovom zarobljavanju od strane Turaka. I dalje veruju da je pao na bojištu i pričaju čuda o njegovim viteškim podvizima.

Posle tog prvog ciklusa epske poezije počinje ciklus romansne poezije. Tu su dela pojedinaca, ratnika, koji nemaju nikakvih ideala, nikakve nacionalne ideje. To su vitezi poturice, otpadnici, avanturisti, ali još uvek povezani sa Lazarevom dinastijom.

Pročitaću vam poemu koja opisuje zaruke kneza Lazara sa ćerkom slavnog Juga. Stvar se događa na dvoru cara Stefana. Lazar je paž i sluga cara, čije pokroviteljstvo uživa; kasnije se otkriva da on treba da sedne na presto posle Nemanjića. Evo te pesme.

[Ženidba kneza Lazara, Vuk II, 32 - prim. red.]

Vino pije silan car Stjepane
u Prizrenu gradu bijelome,
Vino služi vjeran sluga Lazo,
pa sve caru čašu preslužuje,
a na cara krivo pogleduje
Care pita vjerna slugu Laza:
"Oj Boga ti, vjeran slugo Lazo!
što te pitam, pravo da mi kažeš:
Što ti mene čašu preslužuješ?
Što l' na mene krivo pogleduješ?
Ali ti je konjic ološao,
Ali ti je ruho ost
arilo?
Al' t' je malo golijemna blaga? —
Šta t' je malo u dvoru mojemu?"
Njemu veli vjeran sluga Lazo:
"Voljan budi, care, na besjedi!
Kad me pitaš, pravo da ti kažem:
Nije mene konjic ološao,
niti mi je ruho ostarilo,
nit' je malo golijemna blaga;
svega d
osta u dvoru tvojemu;
voljan budi, care, na besjedi!
Kad me pitaš, pravo da ti kažem.
Koje sluge poslije dođoše,
sve se tebe sluge udvoriše,
sve si sluge, care, iženio,
a ja ti se udvorit' ne mogoh,
mene, care, ne kće oženiti
za mladosti i ljepote moje."
B
esjedi mu silan car Stjepane:
Oj Boga mi, vjeran slugo Lazo!
ja ne mogu tebe oženiti
svinjaricom ni govedaricom,
za te tražim gospođu đevojku,
i za mene dobra prijatelja,
koji će mi sjesti uz koljeno,
sa kojim ću ladno piti vino.
Po ču li me, vjeran slugo
Lazo!
ja sam za te našao đevojku,
i za mene dobra prijatelja,
u onoga stara Jug-Bogdana,
milu seju devet Jugovića,

(Kralj Jug ima devet sinova, koji učestvuju u svim bitkama).

baš Milicu, milu mljezinicu;
no se Jugu pomenut ne smije, —
nije lasno njemu pom
enuti,
jer je Bogdan roda gospodskoga,
neće dati za slugu đevojku;
no ču li me, vjeran slugo
Lazo,
danas petak, a sjutra subota,
preko sjutra svijetla neđelja,
poći ćemo u lov u planinu,
pozvaćemo stara Jug-Bogdana,
s njim će poći devet Jugovića,
ti ne idi u planinu, Lazo,
no ostani kod bijela dvora,
te gotovi gospodsku večeru;
kad dođemo iz lova planine,
ja ću svraćat Juga na večeru,
a ti svraćaj devet Jugovića.
Kad sjedemo za stolove zlatne,
ti navali šećer i rakiju,
pa donesi crveniku vino.

Kad se ladna napijemo vina,
o svačem će Juže besjediti,
kako koji dobar junak jeste,
iznijeće knjige staroslavne,

 

Ne zna se o kakvim knjigama je tu reč. To su sigurno neke neodređene knjige, knjige uopšte. Tamošnji narod dugo je čuvao sujeverna verovanja o knjigama; verovao je da se u njima mogu naći svakojake stvari, da se iz njih može upoznati prošlost, pa čak i predvideti budući događaji.


da kazuje pošljednje vrijeme;
ti kad čuješ, vjerna slugo Lazo,
a ti trči na tananu kulu,
te donesi onu čašu zlatnu,
štono sam je skoro kupovao
u bijelu Varadinu gradu
od đevojke mlade kujundžinke,
za nju dao tovar i po blaga;
nasluži je crvenijem vinom,
pokloni je staru Jug-Bogdanu,
tade će se Bogdan zamisliti,
čim će tebe, Lazo, darivati,
te ću njemu ond
a pomenuti
za Milicu, ćercu mljezinicu".

Tu počinje opis lova. Pesnik sa homerovskom vernošću priča o svim događajima. Vraćaju se iz lova. Car poziva staroga Juga, Lazar mlade Jugoviće, skupljaju se i sedaju za sto. Pesnik ovako priča:


Kad sjedoše za stolove zlatne:
uvrh sovre silan car Stjepane,
a do njega stari Jug Bogdane,
a do Juga devet Jugovića,
njima služi vjeran sluga Lazo;
on navali šećer i rakiju,
pa donese crveniku vino.
Kad se ladna napojiše vina,
o svačemu staše besjediti,
kako k
oji dobar junak jeste;
Jug izvadi knjige staroslavne,
te kazuje pošljednje vrijeme:
"Vidite li, moja braćo krasna,
vidite li kako knjiga kaže:
nastanuće pošljednje vrijeme,
nestanuće ovce i všenice
i u polju čele i cvijeta;
kum će kuma po sudu ćerati,

a brat brata zvati po megdanu!"
Kad to začu vjeran sluga Lazo,
on otrča na tananu kulu,
te donese onu čašu zlatnu,

Tu pesnik opet, na homerovski način, ponavlja priču o tome kako je zadobijena čaša.


nasluži je crvenijem vinom,
pokloni je staru Jug-Bogdanu,
Bogdan primi zlatnu kupu vina,
kupu primi, a piti je neće,
misli Bogdan šta je i kako je,
čime li će darivati Laza.
Jutu veli devet Jugovića:
"O naš babo, stari Jug-Bogdane,
šta ne piješ zlatnu kupu vina,
štono ti je poklonio Lazo?"
Veli nji
ma stari Jug Bogdane:
"Đeco moja, devet Jutovića,
ja ću lasno piti kupu vina,
nego mislim, moja đeco draga,
čime ću ja darivati Laza?"
Jugu veli devet Jugovića:
"Lasno ćeš ga darivati, babo:
u nas dosta konja i sokola,
u nas dosta pera i kalpaka".
Ta
d govori silan car Stjepane:
"Ima Lazo konja i sokola,
Lazo ima pera i kalpaka;
Lazo toga neće nijednoga,
Lazo
hoće Milicu đevojku,
baš Milicu, milu mljezinicu,
milu seju devet Jutovića".
Kad začuše devet Jugovića,
poskočiše na noge lagane,
potegoše mače kovrdine
da pogube cara u stolici.
Moli im se stari Jug Bogdane:
"Nete, sinci, ako boga znate!
Ako danas cara pogubite,
na vama će ostanuti kletva;
dok izvadim knjige staroslavne,
da ja gledam, sinci, u knjigama,
je l' Milica Lazu suđenica".
K
njige uči stari Jug Bogdane,
knjige uči, grozne suze roni:
"Nete, sinci, ako boga znate!
Milica je Lazu suđenica,
na njemu će ostanuti carstvo,
sa njome će carovati Lazo
u Kruševcu kod vode Morave".
Kad to začu silan car Stjepane,
on se maši rukom u
džepove,
te izvadi hiljadu dukata,
i izvadi od zlata jabuku,
u jabuci tri kamena draga,
obilježje Milici đevojci.

Na tome se završava kratka priča, u kojoj se car Lazar prvi put pojavljuje na pozornici poezije. O caru Stefanu postoji vrlo malo pesama. Neke od njih ćemo navesti kasnije. U pesmi koju sam maločas pročitao, u kojoj nema skoro ništa istorijskog, gde je sve ukras i izmišljeno, taj vladar je idealizovan; kasnije se on diže još više.

Veliku promenu u srpskoj poeziji napravilo je mešanje mitologije i hrišćanske religije. Govorio sam o naporima da se suzi sfera religioznih pojmova, da se ovi učine uhvatljivi i opipljivi. Kao primer navodim kratku legendu o savetovanju svetaca. Sveci prema srpskoj poeziji imaju mnogo sličnosti sa grčkim bogovima i ispitivanje ove poezije sa te tačke moglo bi doprineti rasvetljavanju mnogih važnih problema iz pesničke istorije Grka. Naprimer, vladalo je mišljenje da je mitologija počela sa Homerom, da su pesnici stvorili grčku mitologiju. Međutim i u najstarijim grčkim pesmama nalazimo verske pojmove razvijene do najvišeg stepena, vidimo sistem religije izgrađeniji i puniji nego u pesnika Homerove epohe. Ko bi hteo ugledajući se na taj primer da sastavi istoriju hrišćanstva na osnovu srpske poezije? Koliko bi siromašno izgledalo hrišćanstvo, kako su sve pretstave tamo besmislene, a ponekad i smešne! Pa ipak sve te pretstave uzete su iz hrišćanske religije. Samo što je posle uništenja svake civilizacije u Srbiji jedino narod, koji je sačuvao nekoliko nepotpunih predanja, činio napore da ih sjedini, međusobno poveže. Najverovatnije je da su se pesnici Homerove epohe našli u takvom istom položaju prema svojim prethodnicima, pesnicima epohe Orfeja i Muzaja.

Legenda kaju ću vam pročitati, priča o savetovanju između svetaca-zaštitnika o dužnostima koje su im poverene, ili — kako se pesnik izražava — o blagoslovima koje oni imaju da razdaju. Uto im prilazi Bogorodica i priča im o nesrećama koje su se sručile na daleku zemlju, koju pesnik zove Indijom, to znači na veoma daleku zemlju.

[Sveci blago dijele, Vuk II, 1 – prim. red.]

Mili bože, čuda velikoga!
Ili grmi, il' se zemlja trese,
il' udara more u bregove?
Niti grmi, nit' se zemlja trese,
nit' udara more u bregove,
već dijele blago svetitelji:
sveti Petar i sveti Nikola,
sveti Jovan i sveti Ilija,
i sa njima sveti Pantelija.
Njim' dolazi Blažena Marija, —
roni suze niz bijelo lice.
Nju mi pita Gromovnik Ilija:

(Ilija u srpskoj poeziji mnogo liči na Jupitera.)

"Sestro naša, Blažena Marija,
kakva ti je golema nevolja
te ti roniš suze od obraza?"
Al' govori Blažena Marija:
"A moj brate, Gromovnik Ilija,
kako neću suze proljevati,
kad ja idem iz zemlje Inđije,
iz Inđije iz zemlje proklete!
U Inđiji teško bezakonje:
ne poštuje mlađi starijega,
ne slušaju đeca rodit
elja;
roditelji porod pogazili, —
crn im bio obraz na divanu
pred samijem bogom istinijem! —
kum svog kuma na sudove ćera,
i dovede lažljive svjedoke
i bez vjere i bez čiste duše,
i oglobi kuma vjenčanoga,
vjenčanoga ili krštenoga;
a brat brata na m
ejdan zaziva;
đever snasi o sramoti radi,
a brat sestru sestrom ne doziva".
Njoj govori Gromovnik Ilija:
"Sejo naša, Blažena Marija,
utri suze od bijela lica,
dok mi ovđe blago pod'jelimo,
otić' ćemo bogu ka divane,
molićemo boga istinoga,
nek nam d
ade ključe od nebesa,
da zatvorim' sedmera nebesa,
da udarim' pečat na oblake:
da ne padne dažda iz oblaka,
plaha dažda, niti rosa tiha,
niti noću sjajna mjesečina,
da ne padne za tri godinice;
da ne rodi vino ni šenica,
ni za crkvu časna leturđija".

Kad to čula Blažena Marija,
utr' suze od bijela lica.
Kada sveci blago pod'jeliše:
Petar uze vince i šenicu
i ključeve od nebeskog carstva,
a Ilija munje i gromove,
Pantelija velike vrućine,
sveti Jovan kumstvo i bratimstvo
i krstove od časnoga dreva,
a
Nikola vode i brodove.
Pa odoše bogu na divane, —
moliše se tri bijela dana
i tri tavne noći bez prestanka,
moliše se, i umoliše se:
bog im dade od nebesa ključe,
zatvoriše sedmera nebesa,
udariše pečat na oblake.

Najzad, su došle nesreće, suša, zaraza. Indusi su se vratili u krilo vere i dobili oproštaj svetaca i blagoslove. Pesnik završava molitvom bogu, da se te nesreće ne ponove ni u Indiji niti igde drugde.

Ta legenda se po svojoj kompoziciji, po svojoj formi, veoma približava formi koju su bili usvojili pesnici Homerove epohe; ona je naskroz epska. Ako je izgledalo da oda, lirska poezija, gospodari u Skandinavaca, ako je novu lirsku poeziju, ovaj uzlet na nepoznatom, u predele mašte, kako izgleda, stvorilo germansko pleme, nova epska poezija je pre svega slovenska. Ona može da ponikne samo u narodu koji je imao svoju državu, koji odigravši veliku ulogu prestaje da postoji ili kome je ostala samo uspomena, samo priča. Kod srpskih pesnika nalazimo onu uzvišenu nepristrasnost, kojoj se divimo kod Homera, pa čak i neku vrstu verske nepristrasnosti, i pored njihove vernosti narodnim pojmovima.

Interesantna stvar je uporediti sve ono što znamo o načinu na koji je ta poezija postala u narodu, sa tradicijom o pesnicima Homerove epohe. Srpske poeme se uopšte uzevši sastoje od raznih odlomaka, od pričanja o delima, događajima, koji nisu međusobno povezani, ali se tiču jednog glavnog događaja. U tim pričanjima se uvek ponavljaju neki stihovi, neki uobičajeni izrazi, usvojeni od celog naroda, koje svako zna napamet i svuda ih upliće. Ponavljajući ova pričanja narod dodaje još strofe koje je sam izmislio, druge ispušta i na taj način celu tu poeziju stalno menja. Danas, dakle, nije moguće razlikovati šta je u tim pesmama prvobitna tvorevina, a šta je dodato kasnije. Tad neprestani rad je pročišćavao pričanja, odbacivao iz njih ono što je moglo izgledati neprirodno, što je bilo suviše individualno. Ustvari, to je jedna poezija slobodna od manira, od formula. U Grka je poezija pesnika Homerove epohe imala tu osobinu koja se kod savremenih naroda nalazi u srpskoj poeziji. Najveća dela koja su plod individualnog genija, uvek nose na sebi njegov pečat i često se izrođavaju u ono što nazivamo manirom. Srpska poezija, zadržavajući bitni sadržaj pričanja, a menjajući stalno formu, istovremeno je i drevna i mlada, jer ju je pevao ceo narod, recitovali su je rapsodi, i na taj način je živela životom naroda.

Pesnici koji pevaju i sastavljaju te pesme kod Srba su slepci; čudna stvar da i u tom pogledu srpski rapsodi imaju sličnosti sa pesnicima Homerove epohe. Čak i izraz slepac u ravničarskim delovima Srbije označava pevača. To su dva izraza istog značenja. Ti slepi prosjaci idu od sela do sela, zastaju pred svakom kućom i skoro uvek tu otpevaju poneku poemu. Oni su prosjaci kao i Homer. Ali Srbi ne vezuju za reč prosjak današnju pretstavu. Prosjaci kod slovenskih naroda, a naročito kod Srba, nisu ponižavani ili prezirani; oni čitaju molitve i pevaju pesme, i uživaju poštovanje.

Glavno gnezdo pesničkog stvaralaštva Srba bili su brdski krajevi: Crna Gora, Bosna, Hercegovina, Tamo je ponikla junačka poezija, koju su posle ponavljala ravničarska plemena, ponavljajući na svom dijalektu iste strofe i menjajući samo poneke izraze. Ali u ravnicama velika poezija je suzila svoj domen; tamo ređe pevaju junačke rapsodije, više vole ženske pesme, basne, priče o razbojnicima, o duhovima i priviđenjima.

Te pesme su prvi put privukle na sebe pažnju stranaca početkom ovoga veka; skupio ih je i objavio Vuk Karadžić. Vuk sa velikom prostodušnošću priča da se potrudio da skupi ta dela; prosjaci, naime, nisu hteli da pevaju pred čovekom koji se ponašao kao stranac. Taj naučnik priča da oni prosjaci koji imaju lep glas ne vode računa o poetskom sadržaju, i da više vole da se razmeću svojim talentom, ponavljajući, muzikalnije strofe. Ali najbolji pevači su oni koji stihove samo govore, prateći se na guslama, instrumentu oskudna zvuka sa jednom jedinom strunom.

Vuk priča da je za vreme svojih putovanja po planinama sreo jednog neobičnog čoveka, Tešana Podrugovića, koji je znao skoro sve pesme toga kraja i izdiktirao mu najveći deo njegovih zbirki. Taj dostojan poštovanja čovek bio je ranije putujući trgovac. Na nesreću ubio je Turčina. Tada je postao hajduk; dugo vremena je živeo u gori i zahvaljujući tome imao je prilike da nauči razne pesme. Po njegovom kazivanju u pero Vuk je zapisao značajne srpske pesme, kojima ćemo se pozabaviti u daljem toku predavanja.

 

Predavanje XVII

 

Srpska poezija. — Legenda o zidanju Ravanice. — Odlomci poeme o boju na Kosovu Polju. — Epopeja paganska i epopeja srpska. — Srpski jezik. — Glagol; njegovo značenje u svim jezicima. — Srpske epohe: junačka, romansna i pesnička. — Kraljević Marko i Kralj Artur.

Petak, 26 februar 1841

Gospodo!

Ako hoćemo po redu da složimo odlomke srpskih pesama koji čine slovensku epopeju, treba da počnemo od pobožne legende o osnivanju crkve Ravanice. U toj legendi car Lazar, onaj paž koji se oženio kneginjicom i postao srpski car, pokazuje se na vrhuncu slave i moći. On u svom zamku slavi krsno ime, svečani praznik svih Slovena. Oko sebe sakuplja gospodu iz cele zemlje. Na gozbi se pojavljuje njegova žena, carica Milica, najlepša žena svoga vremena, u raskošnoj odeći, koju pesnik podrobno opisuje počevši od krune i završavajući na cipelama. Carica skreće mužu pažnju da su svi njegovi prethodnici, svi preci iz dinastije Nemanjića ostavili u zemlji dostojne spomenike, da su podizali manastire. Ona počinje da priča istoriju svih tih zadužbina. To je važan deo za slovensku istoriju, isto kao i izvesne pojedinosti o osnivanju gradova, koje se nalaze u Ilijadi, a koje su kasnije toliko puta ponavljane od grčkih istoričara. Car Lazar se divi mudrosti te primedbe i u nastupu oduševljenja obećava da će sagraditi crkvu koja će veličinom i raskošju nadvisiti sve slovenske građevine. Temelje će udariti od olova, zidove će sagraditi od srebrnih ploča, a krov će pokriti biserom i dragim kamenjem.

Ali Miloš Obilić, slavni vitez (onaj isti Miloš koji će kasnije ubiti sultana Murata) gleda u carostavne knjige, u one knjige koje u srpskoj poeziji imaju ulogu sličnu onoj koju u grčkoj imaju Kalhas-knjige, u kojima je tražen savet u svim prilikama, uoči svih velikih važnih događaja. I evo, Miloš u knjigama vidi svedočanstvo da dolaze poslednja vremena, da se približava kraj društva, srpskog kraljevstva, da će Turci zavladati zemljom i da u svojoj pohlepnosti najviše traže zlato, srebro i dragulje. Zato je bolje podići crkvu na granitu, sagraditi je od cigala i pokriti crepom; na taj način će ona preživeti tursko gospodstvo. To proročanstvo se ispunilo, jer manastir Ravanica, toliko slavan u srpskoj poeziji, postoji, kažu, i danas.

Posle ovog prvog odlomka koji izražava bolni predosećaj budućnosti, poraza koji dolazi, može se navesti drugi u kome sultan Murat već dolazi u Srbiju sa vojskom i šalje poziv caru Lazaru.

[Komadi od različnijeh Kosovskijeh pjesama, Vuk II, 50 – prim. red.]


Car Murate u Kosovo pade;
kako pade, sitnu knjigu piše,
te je šalje ka Kruševcu gradu,
na koljeno srpskom knez-Lazaru:

Zatim dolazi sadržaj pisma:

"Oj Lazare, od Srbije glavo,
nit' je bilo, niti može biti:
jedna zemlja, a dva gospodara,
jedna raja, dva harača daje;
carovati oba ne možemo,
već mi po
šlji ključe i harače,
zlatne ključe od svijeh gradova,
i harače od sedam godina;
ako li mi to poslati neće
š,
a ti hajde u Polje Kosovo
da sabljama zemlju dijelimo!"

Kad je Lazar pročitao sultanovo pismo, počeo je gorko plakati, zatim je poslao naredbu svojim podanicima da se brzo sakupljaju.

Da je komu poslušati bilo,
kako ljuto kneže proklinja
še:
"K
o ne dođe na boj na Kosovo,
od ruke mu ni
šta ne rodilo:
ni u polju bjelica pšenica,
ni u brdu vinova lozica!"

Čini mi se da sam vam već čitao drugi odlomak kojim počinje tok akcije: o pismu koje je sivi soko doneo od Bogorodice iz Jerusalima. U tom pismu caru Lazaru je dato da bira između pobede i zemaljskog i smrti i nebeskog carstva; car bira nebesko carstvo.

Nigde možda hrišćanska ideja, koja počinje novi niz dela, nije bila izražena tako jasno, tako izrazito kao u ovom slovenskom delu. Poznato je da su kod starih naroda junaci uvek bili srećni ljudi ili ljubimci bogova, dok, naprotiv po Homeru, bogovi mrze nesrećne ljude; nesreća je dokaz da su na sebe navukli njihovu nemilost. To shvatanje čini temelj grčke epopeje. Epopeja se uvek završava tamo gde počinju nesreće junaka. Kod hrišćanskih pesnika, minezengera i trubadura, čija je poezija u moralnom pogledu viša, a u književnom savršenija od slovenskog pesništva, osnovna hrišćanska ideja, rehabilitacija nesreća, ne javlja se tako jasno. Ti pesnici, naročito pesnici-literati, pišu pod uticajem starih, ponekad samih Grka, a često upravljajući se tradicijama koje su sa severa doneli germanski narodi. Ideja potpunog žrtvovanja svojstvena je srpskoj epopeji, koja je u suštini samo istorija velikih nesreća, velikih poraza. Trijumf je na nebesima, a na zemlji pesnik zahteva samo slavu za svoga junaka. Nasuprot tome, kult sile javlja se često kod novijih pesnika, među ljudima koji su podlegli paganstvu. Taj kult uspeha završava njihovu istoriju, kao što je slično tome počinjao istoriju davnih naroda.

Posle poziva dobijenog od sultana, car sa svojim ratnicima, priređuje gozbu; jer gozbom se počinju i završavaju svi događaji. Uopšte sve slovenske poeme sadrže opis gozbe pred bitku. Dva suparnika, Miloš i Vuk Branković već su se posvađali. Vuk priprema izdaju, kleveta svoga rivala, da bi ga upropastio u carevim očima; optužuje ga da priprema izdaju cara. Lazar se drži veoma dostojanstveno; na gozbi prvo napija u zdravlje Miloša, najhrabrijeg ratnika, i daje mu dokaz svoga poverenja. Evo tog dela priče.

Slavu slavi srpski knez Lazare
u Kruš
evcu, mjestu skrovitome.
Svu gospodu za sofru sjedao,
svu gospodu i gospodičiće;
s desne strane starog Jug-Bogdana,
i do njega devet Jugovića;
a s lijeve Vuka Brankovića,
i ostalu
svu gospodu redom;
u zastavu vojvodu Miloša.

(Kraj stola bio je počasno mesto nasuprot caru.)

Car uzima zlatan pehar vina,
pa govori svoj gospodi srpskoj:
"Kome ć' ovu ča
šu nazdraviti?
Ako ću je napit po starje
štvu,
napiću je starom Jug-Bogdanu;
ako ću je napit po gospodstvu,
napiću je Vuku Brankoviću;
ako ću je napit po milosti,
napiću je mojim devet
šura,
devet š
ura, devet Jugovića;
ako ću je napit po ljepoti,
napiću je Kosančić-Ivanu;
ako ću je napit po visini,
napiću je Toplici Milanu;
ako ću je
napit po junaštvu,
napiću je vojvodi Milo
šu. —
Ta nikom je drugom napit neću,
već u zdravlje Milo
š-Obilića!
Zdrav, Milo
šu, vjero i nevjero!
Prva vjero, potonja nevjero!
Sjutra će
š me izdat na Kosovu,
i odbjeći turskom car-Muratu!
Zdrav mi budi, i zdravicu popij,
vino popij, a na čast ti pehar!"

Miloš odgovara na to da će sutradan, na Kosovu Polju, videti dokaz njegove vernosti i da će se moći presuditi između njega i Vuka Brankovića.

U trećem odlomku, taj ratnik, junak Miloš, sa dva druga, od kojih je jedan bio spomenut kao najlepši, a drugi kao najviši i najsnažniji, prilaze turskom taboru. Miloš pita svoje pobratime šta misle o njegovoj nameri da ubije sultana. Srbi, Sloveni uopšte, nazivaju drugove po oružju pobratimima. Postoji čak i institucija viteškog pobratimstva, o kojoj ćemo kasnije govoriti.

"Pobratime, Kosančić-Ivane,
jesi l' tursku uvodio vojsku?
Je li mlogo vojske u Turaka?
Možemo li s Turci bojak biti?
Možemo li Turke pridobiti?"
Veli njemu Kosančić Ivane:
"O moj brate, Milo
š-Obiliću,
ja sam tursku vojsku uvodio,
jeste silna vojska u Turaka:
svi mi da se u so prometnemo,
ne bi Turkom ručka osolili!

Ovde mi pada na um jedno homerovsko poređenje, izraz veoma nalik na ovaj ovde: onaj kada Agamemnon, govoreći grčkim vođama, kaže da bi ih zagrejao za boj, da su Grci tako mnogobrojni da kada bi jedan Trojanac hteo da sipa vino desetorici Grka, za mnoge desetine ne bi bilo peharnika. To je manje više isti način označavanja nebrojene vojske.

Evo puno petnaest danaka
Ja sve hodah po Tursk
oj ordiji,
I ne nađoh kraja ni hesapa:
Od mramora do suva javora,

Ovde počinje da nabraja gradove i sela, daje podrobni opis mesta gde je pao turski tabor. Sve te pojedinosti su veoma dragocene za istoriju. Dalje govori ovako:

sve je turska vojska pritisnula:
konj do konja, junak do junaka,
bojna koplja kao čarna gora,
sve barjaci kao i oblaci,
a čadori kao i snjegovi;
da iz neba plaha ki
ša padne,
niđe ne bi na zemljicu pala,
već na dobre konje i junake.
Murat pao na Mazgit na polje,
uvatio i Lab i Si
tnicu".
Još ga pita Miloš
Obiliću:
"Ja, Ivane, mio pobratime,
đe je čador silnog car-Murata?
Ja sam ti se knezu zatekao
da zakoljem turskog car-Murata,
da mu stanem nogom pod gr'oce".
Al' govori Kosančić Ivane:
"Da lud ti si, mio pobratime!
Đe je čador s
ilnog car-Murata,
usred turskog silna taobora,
da ti imaš krila sokolova,
pak da padneš iz neba vedroga,
perje mesa ne bi iznijelo".

Tada ga Miloš zaklinje, neka ne ponavlja sve to caru, da ga ne bi poplašio, da ne bi oduzeo hrabrost i moral hrišćanskoj vojsci.

Bitka se opisuje i opeva u nekoliko odlomaka, koji se međusobno razlikuju. Ima mnogo raznih priča o smrti Juga i njegovih devet sinova, pa čak i o carevoj smrti. Iz istorije je poznato da je Jug sa svojim sinovima poginuo petnaest godina pre bitke na Kosovu Polju. Ipak, pesma ga pretstavlja kao živog za vreme bitke. Najlepši opis bitke nalazi se u odlomku (Car Lazar i carica Milica). Prvo je opisan odlazak u boj.

[Car Lazar i carica Milica, Vuk II, 45 – prim. red.]

Car Lazare sjede za večeru,
pok
raj njega carica Milica;
veli njemu carica Milica:
"Car-Lazare, srpska kruno zlatna
ti polaziš sjutra u Kosovo,
s' sobom vodiš sluge i vojvode,
a kod dvora nikog ne ostavljaš,
care Lazo, od muš
kijeh glava,
da ti može knjigu odnijeti
u Kosovo i natrag
vratiti;
odvodiš
mi devet mile braće,
devet braće, devet Jutovića:
ostavi mi brata bar jednoga,
jednog brata sestri od zakletve".
Njoj govori srpski knez Lazare:
"Gospo moja, carice Milice,
koga bi ti brata najvoljela
da t' ostavim u bijelu dvoru?" —

"Ostavi mi Boš
ka Jugovića".
Tada reče srpski knez Lazare:
"Gospo moja, carice Milice,
kada sjutra bijel dan osvane,
dan osvane i ograne sunce,
i vrata se otvore na gradu,
ti i
šetaj gradu na kapiju,
tud' će poći vojska na alaje:
sve konjici pod bojni
m kopljima,
pred njima je Boš
ko Jugoviću,
i on nosi krsta
ša barjaka;
kaži njemu od mene blagoslov,
nek da barjak kome njemu drago
pa nek s tobom kod dvora ostane".

Kraljica izvršuje zapovesti; izlazi iz grada i staje kraj kapije. Vidi vojsku koja prolazi u gore opisanom poretku.

al' eto ti vojske na alaje:
sve konjici pod bojnim kopljima,
pred njima je Boš
ko Jugoviću
na alatu, vas u čistom zlatu,
krsta
š ga je barjak poklopio,
pobratime, do konja alata;
na barjaku od zlata jabuka,
iz jabuke od zlata krstovi,
od krstova zlatne kite vise
te kuckaju Boš
ka po plećima;
primače se carica Milica
pa uvati za uzdu alata,
ruke sklopi bratu oko vrata,
pak mu poče tiho govoriti:
"O moj brate, Bo
ško Jugoviću,
car je tebe mene poklonio,
da ne ide
š na boj na Kosovo,
i tebe je blagosov kazao
da daš barjak kome tebe drago,
da ostaneš sa mnom u Kruševcu,
da imadem brata od zakletve".
Al' govori Boš
ko Jugoviću:
"Idi, sestro, na bijelu kulu;
a ja ti se ne bih povratio,
ni iz ruke krsta
š barjak dao,
da mi care pokloni Kruš
evac;
da mi reče družina ostala:
gle stra
šivca Boška Jugovića!
On ne smjede poći u Kosovo
za krst časni krvcu proljevati
i za svoju vjeru umrijeti".

Za Boškom nailazi Jug i njegovi ostali sinovi. Carica redom zadržava svu braću, ali nijedan od njih neće da ostane. Nailazi najzad najmlađi od njih, koji još nije dorastao za boj. On vodi kneževske bojne konje. Ni ovaj isto tako neće da ostane i brzo projahuje kroz kapiju.

Kad to viđe carica Milica,
ona pade na kamen studeni,
ona pade, pak se obeznani.
Al' eto ti slavnoga Lazara,
kada viđe gospođu Milicu,
udari
še mu suze niz obraze;
on s' obzire zdesna nalijevo
te dozivlje slugu Golubana:
"Golubane, moja vjerna slugo,
ti odjaši od konja labuda,
uzmi gospu na bijele ruke
pak je nosi na tana
nu kulu;
od mene ti bogom prosto bilo,
nemoj ići na boj na
Kosovo,
već ostani u bijelu dvoru".

Ali čak i ovaj sluga, pošto je odveo caricu, pojahuje konja i odlazi na bojište, a u zamku ne ostaje ni jedan sluga.

Kad je sjutra jutro osvanulo,
doleće
še dva vrana gavrana
od Kosova, polja širokoga,
i padoše na bijelu kulu,
baš
na kulu slavnoga Lazara,
jedan grakće, drugi progovara:
"Da l' je kula slavnog knez-Lazara?
Il' u kuli nigđe nikog nema?"
To iz kule nitko ne čuja
še,
već to čula carica Milica,
pa izlazi pred bijelu kulu,
ona pita dva vrana gavrana:
"Oj boga vam, dva vrana gavrana,
otkuda ste jutros polećeli?
Nijeste li od Polja Kosova?
Viđeste li dvije silne vojske?
Jesu li se vojske udarile?
Čija li je vojska zadobila?"
Al' govore dva vr
ana gavrana:
"Oj boga nam, carice Milice,
mi smo jutros od Kosova ravna.

Kažu da je malo Turaka ostalo živih na bojištu; ali i da su svi hrišćani izginuli ili zadobili rane.

'al eto ti sluge Milutina,
nosi desnu u lijevoj ruku,
na njemu je rana sedamnaest,
vas mu konjic u krv ogreznuo;

Carica ga pita za vesti. Ali on prvo moli da mu se da hladne vode, da bi umio čelo, i malo vina da se potkrepi, jer pada od umora i oslabio je od gubitka krvi. Carica sama obavlja to. On joj onda priča kako su car, Jug Bogdanović i njegovih devet sinova izginuli na Kosovu Polju.

Mnogo ima sličnosti između tog pričanja i Ilijade. Sećate li se, gospodo, kako posle napada Trojanaca na grčki tabor, Atiloh dolazi isto tako ranjen, a Patroklo se brine da ga umije i okrepi vinom, i tek posle toga ispituje ga o grčkim gubicima? Takve iste sličnosti našle bi se i u karakterima junaka.

Pošto je Homerova poezija svima poznata, suvišno bi bilo raspričati se ovde o običajima i navikama ljudi herojskog doba. To doba je svuda slično. Slovenski su junaci, isto kao i Homerovi, ljudi prosti, lako planu, strasni su, iznad svega cene rat. Junaštvo smatraju za najvišu vrlinu, poštuju religiju, uživaju u obilju i raskoši, lako čine nasilja, ali nisu divlji. Rat za njih nije, kao za američka plemena, lov na ljude. Ti junaci čuvaju izvesna prava naroda. Poštuju zakletvu, drže reč, bore se samo časnim oružjem. Njihov karakter je još više podigao uticaj hrišćanstva. Okrutna osvetoljubivost Grka, nasilja Trojanaca ne susreću se više u srpskoj poeziji, u njoj ima više čovečnosti. Zarobljenici se pošteđuju, nema izrugivanja nad trupom pobeđenog neprijatelja.

U toj herojskoj eposi Slovena žena je još zatvorena u kući. Retko istupa na pozornicu; skoro nikada ne dela u političkoj ulozi, niti kao samostalna, nezavisna osoba. Ima istočnjačke navike i običaje; odatle potiče ona skromnost, bojažljivost žena, koju takođe nalazimo i u pesmama zvanim ženskim. Ali junak okružava ženu poštovanjem, kao drugaricu, kao majku svoju, ili svoje dece; u srpskoj poeziji nema primera prezira prema ženama, kakav često susrećemo u pesničkim delima uglađenijih i pokvarenijih društava. Uopšte, u tom periodu, pod kraj XIV veka, kada u Evropi izumire viteško pesništvo, i počinje roman, žena se javlja samo kao telesna lepota, privlači samo svojim strastima. Međutim, tipovi žena u staroj poeziji su raznolikiji, a više no igde u srpskoj poeziji, gde žena više nije robinja, iako je još ne okružuje ona svetost, koju joj je priznavalo germansko pleme, niti ona sjajna kruna, kojom je katolička poezija najzad ovenčala ideal žene.

Pred kraj poeme o bici na Kosovu Polju javlja se na razbojištu žena, mlada devojka, koja traži telo poznatog ratnika. Taj odlomak daće nam pretstavu na koji način Sloveni pokazuju ženu u svojim pesmama, u svojoj epopeji.

[Kosovka djevojka, Vuk II, 51 – prim. red.]

Uranila Kosovka devojka,
uranila rano u nedelju,
u nedelju prije jarka sunca,

(Bilo je to sutradan posle bitke)

zasukala bijele rukave,
zasukala do beli lakata:
na plećima nosi leba bela,
u rukama dva kondira zlatna,
u jednome lađane vodice,
u drugome rumenoga vina;
ona ide na Kosovo ravno,
pa se
šeće po razboju mlada,
po razboju čestitoga kneza,
te prevrće po krvi junake;
kog junaka u životu nađe,
umiva ga lađanom vodicom,
priče
šćuje vinom crvenijem
i zalaže lebom bijelijem.
Namera je namerila bila
na junaka Orlovića Pavla,
na kneževa mlada barjaktara,
i njega je na
šla u životu, —
desna mu je ruka otsečena
i lijeva noga do kolena;
vita su mu rebra izlomljena:
vide mu se džigerice bele;
izmiče ga iz te mloge krvce,
umiva ga lađanom vodicom,
priče
šćuje vinom crvenijem
i zalaže lebom bijelijem.
Kad junaku srce zaigralo,
progovara Orloviću Pavle:
"Sestro draga, Kosovko devojko,
koja ti je golema nevolja,
te prevrće
š po krvi junake?
Koga traži
š po razboju mlada:
ili brata, ili bratučeda,
al' po greku stara roditelja?"

Devojka na to odgovara po običaju, ponavljajući reči barjaktara da ne traži ni oca, ni brata, ni bratučeda, i na kraju dodaje:

mož' li znati, delijo neznana,
kad knez Laza priče
šćiva vojsku
kod prekrasne Samodreže crkve —
tri nedelje tridest kaluđera —
sva se srpska pričestila vojska,
najposlije tri vojvode bojne:
jedno jeste Milo
šu vojvoda,
a drugo je Kosančić Ivane,
a treće je Toplica Milane;
ja se onde desi na vratima,
ka
d se šeta vojvoda Milošu,
krasan junak na ovome svetu,
sablja mu se po kaldrmi vuče,
svilen kalpak, okovano perje;
na junaku kolasta azdija,
oko vrata svilana marama;
obazre se i pogleda na me,
s' sebe skide kolastu azdiju,
s' sebe skide, pa je meni dade:
"Na, devojko, kolastu azdiju,
po čemu će
š mene spomenuti,
po azdiji, po imenu mome:
evo t' idem poginuti, duš
o,
u taboru čestitoga kneza;
moli boga, draga du
šo moja,
da ti
s' zdravo iz tabora vratim,
a i tebe dobra sreća nađe:
uzeću te za Milana moga
,
za Milana bogom pobratima.

«I otišao je, a ja ga sada tražim na bojištu.» Drugi vojvoda joj je dao kopču, a treći prsten, obećavajući joj da će je uzeti za ženu ako se vrati iz rata. Devojka traži ta tri ratnika. Vitez joj umirući govori:

"Sestro draga, Kosovko devojko,
vidiš, dušo, ona koplja bojna
ponajviša a i ponajguš
ća,
onde j' pala krvca od junaka
ta dobrome konju do stremena,
do stremena i do uzenđije,
a junaku do svilena pasa, —
onde su ti sva tri poginula!
Već ti idi dvoru bijelome,
ne
krvavi skuta i rukava".
Kad devojka sasluš
ala reči,
proli suze niz bijelo lice,
ona ode svom bijelu dvoru
kukajući iz bijela grla:

Ta kratka pesma završava u neku ruku junački ciklus koji se sastoji od nekoliko odlomaka. Ritam tih poema je veoma prost: svaki stih se sastoji od pet troheja, od pet dvosložnih stopa, cezura pada iza druge stope. Ta prostota čini delo te vrste vrlo lakim; možda je to baš ona pogodovala njihovom stvaranju u Srbiji, dok u drugim slovenskim plemenima, gde je metar veoma težak, narod više voli da priča u prozi. Ali ta prostota istovremeno je smetala usavršavanju poezije: jer ako je metar bio suviše podređen muzici, stih je padao u jednoličnost, nije bilo uslova za stvaranje većeg dela, nije bilo elemenata koji bi ga učinili raznovrsnijim.

Proučavajući grčki heksametar vidimo da se on takođe sastoji iz dva stiha podeljena cezurom, koji su se kasnije složili u heksametar; ta promena se verovatno izvršila u vreme kad poezija još nije bila pevana uz pratnju muzike, kada su je počeli recitovati. U slovenskih naroda, naprotiv, poezija se do današnjeg dana nalazi pod vlašću muzike, odatle neke lirske formule, kao što je ponavljanje istih izraza, započinjanje strofa na isti način; sve to oduzimalo je slobodu srpskom ritmu.

Srpski dijalekat je od svih slovenskih dijalekata najharmoničniji, najmuzikalniji. On blaži, umekšava suglasnike, on je kao neki italijanski jezik Slovena.

Zapaženo je — i sami smo to zapazili — da suglasnici čine skelet, telo govora, samoglasnici njegov duh. Svi slovenski dijalekti nalik su jedan na drugi u pogledu suglasnika, svi izrazi sastoje se iz istih suglasnika u raznim kombinacijama. U srpskom dijalektu je veoma razvijen suglasnički sistem, dok je samoglasnički siromašan. Samoglasnički je u poređenju sa drugim slovenskim narodima savršeniji u poljskom i češkom jeziku, koji imaju veliki broj samoglasnika, a sem toga nosne samoglasnike.

Pa kako se to dešava da i pored svih tih osobina, to znači pored ljubavi naroda prema poeziji i skoro urođenog talenta za pevanje, i pored velike narodne tradicije, i pored veoma lepog i veoma poetičnog jezika, nije nikome uspelo da stvori potpunu srpsku epopeju? Zašto do danas nisu složeni ti delovi i nije od njih napravljena organska celina?

Neki naučnici se nadaju da će se to desiti, pa čak i naučnici stranci, kao Fater i Grim, očekuju slovensku epsku poemu. Međutim, razmislivši o istoriji pismenosti toga kraja, može se s razlogom posumnjati da se takvo delo ikada može pojaviti. Narod dotada nije uspeo da ga stvori, učenici pesnici verovatno neće biti srećniji u tome.

Već smo govorili da toj poeziji pre svega nedostaje mitologije, koje kod Slovena nikada nije ni bilo. Kasnije su ti narodi primili hrišćanstvo i od njegovih nepovezanih pretstava stvorili nešto kao neku mitologiju, pomalo nalik na grčku. Ali ta mitologija nije mogla da se razvije. Kod Grka, u Homerovo vreme, stara religija je bila zatvorena u hramove, sa sveštenicima, a narod je javno ispovedao paganstvo. Paganstvo je čak bilo spoljna strana religije. Učeni ljudi, umetnici, radili su na formiranju mitoloških pretstava u narodu, na naučnom i umetničkom razvitku sistema. Pa ni pevači Homerovih pesama u najlepšoj, Pizistratovoj eposi, kada su se počeli skupljati ujedno odlomci epopeje, nisu više bili prosjaci, to su bili umetnici, ljudi više vrednosti, duhovni i umetnički predvodnici društva.

Takvi ljudi se nisu mogli roditi među Srbima. Hrišćanska mitologija, koju su Srbi uveli mesto grčkog Olimpa, mogla je biti primljena samo u narodu. Jer s jedne strane hrišćanska religija koja je vladala među susednim narodima koji su je razvijali putem nauke i umetnosti, nije mogla da se pomiri sa grubim pojmovima srpskih pesnika, a s druge strane uticaj islama uništavao je tu poeziju, a pretstave prostog naroda postajale su sve prostačkije. Na tad način mitologija, natprirodnost — osnova, koren svake epske poeme — bila je u samom početku uništena kod Slovena.

I sam srpski jezik doživeo je mnoge promene primivši u sebe mnogo turskih izraza. Susedstvo uralskih naroda odavna je već unelo nered u slovenski jezik. Zapaženo je ipak da taj jezik prima samo imenice, ako pozajmljuje strane izraze, nikada ne uzima slovesa, glagole. To ,je veoma važno zapažanje, jer davni, puni jezik vodi poreklo od glagola; to je osnovni, može se reći, božanski deo jezika. Imenice, međutim, čine njegovu osnovu, njegov materijalni deo. Postoje jezici koji preuzimaju strane glagole i gube se. Takav je, naprimer, bio bretonski jezik na britanskim ostrvima, koji je primio duhovni deo jezika normanskog naroda i postajući sve kristalniji, izgubio duhovni elemenat, elemenat koji se može nazvati božjim.

Slična stvar je bila i sa mnogim keltskim jezicima. Na takvom jeziku nije moguće izraziti mnogo pojmova, mnogo uzvišenih osećanja, kao što je nemoguće dletom istaći boju i osvetljena i osenčena mesta. Zato na keltske jezike nikada neće biti moguće prevesti neke odlomke istočne poezije, pa čak ni mnogobrojna germanska dela. Slovenski jezik, iako je iz stranih jezika uzeo mnogo imenica, ostavlja ih nepromenjene, ne prima ih u svoju unutrašnju strukturu, i nikada od njih ne pravi glagole, tako da zadržava neiskvaren svoj osnovni elemenat: glagol, koji čini njegovu osnovu.

Sa svim tim Sloveni, kao ni svi drugi narodi, verovatno neće biti kadri da stvore drugu Ilijadu ili Odiseju. Pesme o kojima smo maločas govorili slične su odlomcima koji kod Grka prethode Homerovoj eposi. I one su postale na isti način: njihovo ispitivanje daje nam mnogo, čak i za objašnjenje istorije grčke literature. Ipak ne treba se zavaravati mišlju da se te poeme mogu porediti sa ogromnim i divnim grčkim delima ili da se od njih može sastaviti isto tako velika celina.

Posle propasti srpske nezavisnosti i pred kraj junačkog ciklusa, počinje drugi ciklus, koji se može nazvati romansnim. Narodni događaji nisu više glavni predmet poeme, narodni ideali vezuju se uz neku ličnost koja na taj način postaje pretstavnica epohe. Između ličnosti junačkog ciklusa izabran je neki Marko, srpski kraljević, i njemu su pripisana sva sjajna dela srpskih ratnika. On je junak svih borbi, pretstavlja ceo srpski narod; po tome je nalik na bretonskog kralja Artura, koji je takođe predmet ciklusa viteške poezije, i koji po narodnom verovanju i danas živi i dela. Tako je i Marko, sin kralja Vukašina, prema narodnoj poeziji, u izvesnoj meri bio besmrtan. Živeo je duge vekove, vojevao je po celoj Evropi, u Srbiji i u zemljama Latina, to jest na zapadu; verovano je da nije umro, da je otišao u brda očajan zbog pronalaska baruta i vatrenog oružja, koji su učinili kraj nekadašnjem junaštvu.

Poeme koje opevaju sjajna dela Kraljevića Marka čine romansni ciklus; posle njega sledi pesnički ciklus u kome se priča o doživljajima pojedinaca, događajima iz domaćeg života.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

 

Predavanje XVIII

 

Uzroci propasti podunavskih Slovena. — ... Mitološka ličnost (Kraljevića) Marka samo je oličenje istorije Srbije. — Poema o ženidbi Ivanovog sina. — Crna Gora i Crnogorci; njihovi običaji, pravo, brakovi.

Utorak, 2 marta 1841

Gospodo!

Dali smo sliku života i poezije Srba sve do bitke na Kosovu Polju, koja je konačno rešila sudbinu slovenskih zemalja u Podunavlju. Uzrok propasti podunavskih Slovena poezija vidi čas u izdaji nekih vođa, čas u lukavosti i velikoj nadmoći Turaka. Ali pravi uzroci poraza i ropstva Slovena još uvek su duboko sakriveni u prošlosti. Do političkog uništavanja njihove države doveo je upravo naročiti društveni poredak tih naroda, nedostatak jedinstva i geografski položaj između Turske, Grčke i zapadnih država. Ta istina sada počinje da izlazi na videlo.

Još u istoriji srednjeg veka i istočnog carstva nailazi se na mnoga tamna pitanja; postoje pokušaji da se ona rasvetle uz pomoć slovenskih spomenika. Štaviše, istorija Turske može se razumeti samo na taj način. U poslednje vreme, kad je istočno pitanje pokrenulo duhove, pisci raznih zemalja i mnogobrojni francuski pisci trudili su se da pažnju Evrope obrate na istoriju Slovena, dokazujući da istočno pitanje nije tursko ili arapsko pitanje, već hrišćansko, a pre svega slovensko, i da je nemoguće ta reći o budućnosti muslimanskih zemalja, ne upoznavši se prvo sa prošlošću Slovena.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Takvo stanje stvari, takav položaj Slovena, koji gaje mržnju prema Grcima, strah od Latina, a nalaze se pod turskim jarmom, pokazano je i prikazano u istoriji legendarne ličnosti Marka, sina kralja Vukašina, o kome smo nedavno govorili.

Po istoriji taj Marko se poturčio, stvarno je prišao Turcima i poginuo u borbi protiv hrišćana. Dakle on je i junak Slovena muslimana: to je istorija poturčenih slovenskih krajeva. Marko ne trpi Turke isto tako kao što danas Albanci, Bosanci, turski Sloveni, koji iako ispovedaju Koran, mrze Turke i zbog najmanjeg povoda bune se protiv sultana.

Marko je drzak, izaziva sultana, ubija vezira. To je istovremeno i istorija janičara. Pesma priča kako je jednom prilikom, loveći zajedno sa Turcima, video da je vezir udario njegovog sokola i zaplakao zbog svoje usamljenosti među neprijateljima; počeo je da jadikuje nad sudbinom Srba, a onda je mašivši se oružja ubio vezira. Sultan, mesto da se naljuti, dade mu pregršt novca i reče:

[Lov Markov s Turcima, Vuk II, 70 – prim. red.]

Svako Ture može vezir biti,
A junaka nema
kao Marko.

Bila je to uobičajena politika sultana prema janičarima; izbegavali su njihovo nezadovoljstvo i dozvoljavali im da nekažnjeno ubijaju vođe, vezire. Marko je putovao i po istočnim zemljama, vojevao u Egiptu. To je opet istorija mameluka, među kojima je bilo mnogo Slovena, to je istorija slovenskih vojski slatih u Malu Aziju.

Kraj tog junaka je neprirodan, pesnički; ali u njemu se mogao sagledati odnos prema istoriji: on objašnjava položaj i budućnost slovenskih naroda. Prema poeziji Marko je živeo tri stotine godina. Znači umro je otprilike negde na početku XVIII veka, baš u vreme kada su podunavski narodi bili izgubili poslednje ostatke nezavisnosti, kada je čak i titula srpskog despota bila ukinuta.

Prema poeziji toga junaka nisu ubili Turci. Udarac mu je zadala ruka boga, koga Srbi nazivaju «starim ubicom ratnika». Jahao je, kako pesnik priča, kroz goru, i odjednom je natprirodno biće, čarobnica, rusalka, vila, viknula sa vrha planine da je došao čas da se rastane od konja. Marko razljućen prebacuje vili da laže: projahao je kroz toliko zemalja i preko toliko reka na svom konju i ne misli da se rastaje s njim. Vila mu odgovara da pogleda u reku i da se ogleda u vodi, pa će saznati svoju sudbinu. Marko se približava izvoru i vidi u vodi svoju budućnost, spoznaje da mu je vreme da umre. Ubija konja da ne bi pao u ruke Turcima, sablju lomi na paramparčad, a topuz baca u more i piše testament. Od tri kese zlata, koje je uvek sa sobom nosio, jednu zapisuje onome ko ga sahrani, drugu crkvi i popovima, treću slepcima-pesnicima; onim srpskim rapsodima, što idu po selima i opevaju dela predaka. Marko im poručuje da nikad ne zaborave na njega. Napisavši testament leže i umire u brdima.

Neka predanja govore da Marko i danas živi i da će se jednoga dana pojaviti. Srpski narod se skoro na takav isti način ugasio, ili tačnije, sklonio u brda. Kada je srpska država propala u ravnicama, nezavisna plemena Crnogoraca i nekoliko okruga kraj mora jedini su sačuvali istoriske i pesničke tradicije slovenskog naroda. Druga poezija, sasvim različita od ove o kojoj smo govorili, počinje posle epohe ratova koje su Sloveni vodili protiv Turaka; to su romani, priče o doživljajima nekoliko slavnijih osoba, o njihovim delima, ljubavima, o njihovom junaštvu. Najlepša poema koja postoji u srpskom jeziku, pripada toj vrsti književnih plodova; ona je ujedno i najduža. Sastoji se od 1200 ili 1300 stihova, koje slepci pevaju napamet, ne izostavljajući ni jedne strofe. Dakle ima obim jednog pevanja Ilijade. Pošto u delu te vrste nije bila potrebna natprirodnost kao u epopeji, talent nije morao primeniti svu količinu svojih sredstava, jer tamo nije bio pretstavljen ceo svet kao u epopeji, već samo njegov deo. Zato su Srbi u toj vrsti postigli puno savršenstvo. Sigurno ni u jednoj književnosti se ne može naći kratka poema tako obrađena, tako dobro složena u svim pojedinostima i dovršena, kao poema o ženidbi Maksima Crnojevića.

Bosanski vođ Ivan, koji je po ženskoj liniji vodio poreklo od srpskih careva, potisnut od Turaka sklonio se u crnogorska brda. Poema opeva ženidbu Ivanovog sina i vojni sukob koji je odatle potekao.

Da bi se ipak razumele sve pojedinosti poeme, iz koje ću vam sa vašom dozvolom, gospodo, pročitati neke odlomke, moram reći nekoliko reči o domaćim običajima stanovnika Crne Gore, jer je poema iz tog kraja, a Crna Gora i Crnogorci su kasnije u slovenskoj politici i literaturi zauzeli Srbijino mesto.

Taj kraj, po svom položaju tako blizak (prosvećenoj) Evropi, veoma malo je poznat, bar širem krugu ljudi. Svi podunavski Sloveni su tako malo poznati, da je de Prat, član diplomatskog tela, u delu o Grčkoj i Turskoj grčku granicu pomakao čak do Dunava, zaboravljajući da između Dunava i Grčke živi slovensko stanovništvo, mnogo brojnije nego svi Grci uzeti zajedno. Jedan drugi pisac, koji je putovao po Crnoj Gori, francuski pukovnik Vijala, koji je pre dvadesetak godina objavio delo Živopisno putovanje po Crnoj Gori, priča da Crnogorci govore grčkim dijalektom; a što je još čudnije, tvrdi da je sam odlično vladao tim jezikom.

Crna Gora leži između Dubrovnika, Kotora i Bosne koja je odvaja od turskih provincija. To je gorska zemlja; dopire skoro do mora, od koga je ograđena samo uskim pojasom zemlje, austriskom Albanijom. Zemlja je neplodna i stenovita. Crnogorci pričaju da je gospod bog stvorivši svet išao po njemu sa vrećom kamenja i podizao planine, a kada je došao u Crnu Goru, vreća mu se pocepala i sve kamenje tamo ispalo. Tako objašnjavaju geološko formiranje svoje zemlje. Veličina zemlje nije dovoljno poznata, nijedan geograf još nije stigao tamo. Kako misle, ona obuhvata pedeset kvadratnih milja površine. Isto tako se ne slažu ni mišljenja o broju stanovništva. Neke statistike ga označavaju sa jedva 50.000 stanovnika, Crnogorci sami računaju da imaju 20.000 pušaka, to jest 20.000 naoružanih ljudi. Ta zemljica oduprla se Turcima, Austrijancima, a u poslednje vreme čak i francuskom podjarmljivanju. Sačuvala je uvek svoju nezavisnost zahvaljujući položaju i junaštvu stanovništva.

Istorija Crne Gore je veoma zanimljiva za Slovene, naročito njeno društveno uređenje, najsavršenija slika slovenskog društva. To je potpuna vladavina slobode. To je možda jedina slobodna zemlja koja postoji na svetu, zemlja slobode i ravnopravnosti. Crnogorci uglavnom ne priznaju nikakvu društvenu prednost, ni prednost rođenja, ni imetka, ne priznaju čak ni prednost hijerarhije, tako da je to zemlja bez ikakve vlasti. U četiri okruga su nastanjena dvadeset i četiri plemena ili roda; u svakom rodu je nasledan starešina, koji međutim ne vrši nikakvu vlast. Postoji takođe nasledni barjaktar, čija je obaveza da ide u rat sa velikim barjakom, što mu osigurava nešto autoriteta; ali on ne zapoveda, nema nikakve vojničke vlasti. Posle izumiranja dinastije koja je nekada vladala u toj zemlji, srpske dinastije, mesto kneza zauzela je najuglednija ličnost u zemlji, vladika. I sada se on smatra poglavarom zemlje, iako je njegova vlast veoma mala. Vladika poziva narod pod oružje kad Turci napadaju zemlju. Ponekad pretsedava savetu, ali se njegova vlast ograničava samo na upravljanje sveštenstvom. Slovenstvo je tu upilo u sebe čak i samu religiju, ukinulo hrišćansku organizaciju. Popovi su postali Sloveni, Crnogorci, idu naoružani puškama i sabljama, nose brkove, briju glave. Ponekad se nailazi na popa krčmara, koji krčmi vino i peva pesme uz gusle; on se ni u čemu ne razlikuje od crnogorskog seljaka, ni običajima i navikama, pa čak ni odećom.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Naročiti položaj tog gorskog kraja, običaji naroda, inače dobrog, blagog i gostoljubivog, obezbeđivali su mu dosada nezavisnost, ali nikad nije mogao da pokuša da stekne izvestan ugled spolja. Svi slovenski narodi živeli bi i dalje u takvom stanju da ih čuvaju brda kao Crnu Goru, a sem toga ponekad i uzajamna zavist suseda: Venecijanaca, Austrijanaca, Turaka, koji brane nezavisnost Crne Gore, videći u njoj zaštitu sopstvenih granica.

U tom gorskom kraju, sva poezija kreće se oko problema domaćeg života, oko dvoboja sa Turcima, jer svako pleme je nezavisno, ima pravo da vodi rat i da zaključuje mir, ne pitajući druge za mišljenje. Poezija takođe opisuje obrede domaćeg života, dakle svečanosti, a naročito svadbe. To je najvažniji obred u životu Srba, dugo se opisuje u svim pesmama, iz kojih ću vam kasnije pročitati neke odlomke. Žena kod Srba nema baš nikakve samostalnosti. Dužna je da radi ne samo u kući, nego i u polju, dok se muškarac naročito bavi samo vojnim poslovima. Mladići ženeći se ne biraju sami svoje žene; brigu o tome vode starešine porodica, koji udešavaju brakove često na dvadeset godina pre njihovog ostvarenja. Posle dogovora o braku mladoženja je dužan da sazove sve svoje prijatelje i rođake i da od njih sastavi sjajnu svitu, koja će izazvati divljenje kod ljudi. Takve svadbe se ponekad pamte stotinama godina, opisuju se kao nešto neobično. Najbliži rođak verenika vodi mladu; njemu je ona poverena kao sveto blago i on je dužan da je preda u ruke mužu. Postoje i drugi svati sa raznim dužnostima, oni imaju razne nazive i nose različitu odeću. Postoji čak i svatovska šaljivčina, čiji je zadatak da peva šaljive pesmice i pravi nestašluke. Svaka svadba potseća na vojnu svečanost. Svi učesnici su naoružani, kao uostalom svi Crnogorci; kako na poslu tako i u polju, pa čak i sedeći u kući, oni se nikada ne rastaju od puške i sablje.

Takvi su običaji Crnogoraca.

 

Predavanje XIX

 

Nekoliko pojedinosti o kućnim običajima Slovena. — Pravi karakter epopeje. — Vrsta odnosa Slovena sa zapadnim i istočnim zemljama. — Šta je Venecija bila za Slovene. — Ivan Crnojević. — Poema „Ženidba Maksima Crnojevića”.

Petak, 5 marta 1841

Gospodo!

Da bih vas bolje upoznao sa slovenskim običajima, moram vam pročitati odlomak iz epske pesme o ženidbi Ivanovog sina. Ta poema će dopuniti sliku glavnim crtama slovenskog karaktera, kao i događajima koji su tamo tačno prikazani.

Slična je stvar i sa Homerovom epopejom i uopšte sa epopejom: ne postoji ništa manje izmišljeno, manje proizvoljno od epopeje. Čak i natprirodnost, koju tamo vidimo, samo je razlaganje, ponekad parodija starodavne religiozne tradicije; to nije pesnikova izmišljotina. Predmet je uzet iz istorije, pa čak i plan poeme nalazi se u samom predmetu. Dosta je setiti se Ilijade: onaj kontrast između opsednutog grada, koji brani svoju nezavisnost, i neprijateljskog logora, oslonjenog na brodove; dve različite vlasti, dva cilja, dva razna načina dejstvovanja. Sve to je uzeto iz istorije; pesnik je samo slikao stvarnost i zato njegovi opisi nose na sebi osobine istine. To isto je glavna osobina kompozicije i naše epopeje, koja je verna slika položaja Srbije i ratničkog raspoloženja njenih stanovnika.

Govorili smo već o političkim odnosima tih naroda sa Istokom i Zapadom. Poezija ih drukčije shvata: za srpske pesnike ne postoji Grčka, oni znaju samo cara, koga poštuju kao osobu dostojanstvenu, mudru. Ništa ih se ne tiču grčki ratnici, već samo grčka religija; Grčka, kao Crkva, često izlazi na pozornicu. Planina Atos, planina koja se nalazi u granicama Turske, za njih je sveto mesto. To su kao neki slovenski Delfi ili Lezbos. Ta planina je, kao što je poznato, puna manastira; nastanjena je isključivo monasima, kojih broje na 6.000. Srpski vladari o svom trošku dižu u toj svetoj gori crkve i smatraju se za njene starešine i pokrovitelje. Ruski carevi su posle srpskih vladara preuzeli tu čast i proširili svoj verski protektorat na sve zemlje zavisne od jonske crkve. Nekadašnji srpski carevi su često u nesreći postajali monasi i sklanjali se na to tajanstveno mesto. Pesma priča da je slavni Marko sahranjen u jednoj od tih crkava, ali nisu hteli da mu podignu grobnicu, iz straha da je Turci ne oskrnave.

Nasuprot tome, zemlje Latina Srbi smatraju za zemlje romantičnih doživljaja, za zemlje viteštva. Što je u srpskoj istoriji junačko, potiče od uticaja Zapada. Borba tih naroda sa Turcima bila je proizvod duha krstaških pohoda. Njihova zemlja je ležala na putu krstaša. Prvi krstaški pohod prošao je kroz Srbiju, mnogi nemački vođi predvodili su Slovene u borbama protiv Turaka. Sloveni su primali krstaše prijateljski, i pored pojedenih sukoba brđana sa njihovim neposlušnim grupama.

Ali u vreme o kome govorimo, krstaši se već ne pojavljuju u tim krajevima i pretstave Srba o Zapadu sasvim su se promenile. Do toga vremena Zapad im se pretstavljao u osobama cara Franaka i cara Nemaca, vladara ogromnih zemalja. Sada znaju samo Veneciju. Zapad prestaje da bude kraj junaštva, Sloveni ga smatraju krajem umetnosti i bogatstva. Za Slovene je najveća ličnost Zapada dužd. Njegovi sinovi, stričevi, rođaci, to su najmoćnije osobe Venecije. Dužd je uvek neizmerno bogat, zapoveda flotom, ima pod svojom zapovešću najamničku vojsku, često slovenske čete.

Kao što je car Lazar bio poslednji vladar Srbije, tako je Ivan Crnojević poslednji gospodar Crnogoraca, odnosno Slovena nastanjenih u brdima. Prestonica mu je u gradu Žabljaku, iznad Skadarskog jezera. Naša poema počinje opisom Ivanovih priprema za put u Veneciju, da dobije duždevu kćer za svoga sina Maksima.

[Ženidba Maksima Crnojevića, Vuk II, 89 – prim. red.]

Podiže se Crnojević Ivo,
te otide preko mora sinja,
i ponese tri tovara blaga
da on prosi lijepu đevojku
za
Maksima, za sina svojega,
milu š
ćercu dužda od Mletaka.
Ivo prosi, dužde se ponosi;
no se Ivo okaniti neće,
snahu prosi tri pune godine,
snahu prosi, a prosiplje blago.
Ja kad Ivan blago poharčio,
Latini mu dado
še đevojku,
đevojački prsten prifati
še.

Ovde sledi opis svečanosti koje propraćaju odlazak slovenskog kneza. Ali u trenutku odlaska Ivan se istrčao. On je razuman, pa ipak je u nastupu radosti i ponosa rekao lude reči.

"Prijatelju, dužde od Mletaka,
čekaj mene s hiljadu svatova,
od hiljade manje biti neće,
čini mi se hoće biti vi
še;
kad prijeđem more u to polje,
ti isturi hiljadu Latina,
nek mi sretu u polju svatove:
neće biti ljep
šega junaka
u mojijeh hiljadu svatova
ni u tvojih hiljadu Latina
od Maksima, od mojega sina,
sina moga, mila zeta tvoga!"
A to sluš
a dužde od Mletaka,
dva sokola, dva duždeva sina,
i slu
šaše stotina Latina.
Milo bilo duždu od Mletaka,
ruke
širi, te g' u lice ljubi:
"Fala, prijo, na besjedi takoj!
Kad ja stekoh mila zeta svoga,
kom ljepote u hiljadi nema,
volj
eću ga nego oko jedno,
voljeću ga neg' jednoga sina;
ja ću njemu dare pripravljati,
pripravljati konje i sokole,
i kovati čekrkli čelenke,
i rezati kolaste azdije,
neka nosi, neka se ponosi;
ako l' tako to ne bude, prijo,
hoće
š doći, al' ćeš grdno proći".

Vredno je pažnje da se u narodnoj poeziji dužd izražava tako uzdržljivo, preti, ali obazrivo, nejasnim rečima; kaže da kneza, ako ne održi reč može zadesiti neka neprijatnost. Svi kritičari koji su analizirali tu poemu, nalaze složno u njoj naročitu crtu spokojstva, umerenosti i razuma, čak i tamo gde ličnosti govore uzbuđeno. Reči su ponekad grube, ali u svakom govoru vlada neki red, neka logika.

Nasuprot tome, u savremenoj poeziji vlada strasnost; čak i kad se ona izražava mirno, može se ispod hladnih rečenica videti unutrašnji nered u pojmovima. Ta crta ozbiljnosti, mira, svojstvena slovenskoj poeziji, proizilazi takođe iz karaktera naroda. Putnik primećuje da Srbi, a naročito nezavisni brđani, održavaju na svojim savetovanjima onu nepokolebljivost, onu ozbiljnost kojom se odlikuju divlji Kuperovi junaci. Govornici uzalud pokušavaju da pokrenu strasti slušalaca, ponekad namerno izazivaju protivnike da bi osporili istinitost njihovih dokaza, čak ih vređaju, ali ih niko ne prekida. Samo ponekad po većim oblacima dima, koje slušaoci ispuštaju paleći lule, mogu se odgonetnuti njihova osećanja prema govorniku; ali uvek saslušaju do kraja. Svaki učesnik savetovanja primoran je da se sam brani, ima uvek uz sebe oružje i pazeći pomno na drugove, uvek je na oprezu.

Ivan dobivši obećanje od dužda vraća se u svoju zemlju.

Nitko prvi njega ne ugleda,
ugleda ga vijerna ljubovca
s bile kule na srčali pendžer;
— — — — — — — —
No Ivanu sluge pohitale,
te u polju sreto
š' gospodara,
a Ivanu ljuba potrčala,
cjeliva ga u skut i u ruku,
otpasa mu svijetlo oruže,
— — — — — — — —
al' eto ti dijete-Maksima,
srebrn stolak nosi u naruče,
u sto sjede Crnojević Ivo,
da s' odmori, da mu čizme skinu.
Kako sjede u srebrna stola,
oči mu se odmah otima
še,
te Maksima pogleduje sina.
Ta da vidiš
jada iznenada!
Davno Ivan dvore ostavio
prosit snahu tri godine dana,
iza njega bolest udarila
u Žabljaka, u postojbinu mu,
mučna bolest, one kraste velje,
na Maksima kraste napanule,
te mu b'jelo lice nagrdile,
bijelo mu lice na
šarale,
iza krasta lice pocrnjelo,
pocrnjelo i odrpavilo;
kunem ti se, kako tamo kažu,
grdnijega u hiljadi nema
od Maksima sina Ivanova.
Pade na um Crnojević-Ivu,
ja kakvu je riječ ostavio
kod njegova nova prijatelja:
da odvede hiljadu junaka,
da ljepšega od Maksima nema;
jutros, brate, nema grdnijega!
Te se Ivo bio raskario:
mrke brke nisko objesio,
mrki brci pali na ramena,
u obraz se ljuto namrdio,
ni s kim Ivo riječ ne besjedi,
veće gleda u zemljicu crnu:
koliko se junak razdertio,
viđe ljuba, pa
se dosjetila,
podvi skute i podbi rukave,
cjeliva mu ruku i koljeno:
"Gospodaru, ja se molim tebe,
š
to s' u obraz sjetno neveselo?
Al' nijesi snahu isprosio?
Al' ti nije po ćudi đevojka?
Ali žali
š tri tovara blaga?"

Tada im Ivan opširno objašnjava celu stvar, priznaje da je dao ponosno obećanje; ne zna kako da se izvuče iz te nevolje. Predviđa duždev gnev i seća se pretnje; boji se da ne dođe do sukoba, između Srba i Venecijanaca. Saslušavši sve to žena mu kaže:

"Gospodare, da od boga nađeš!
Kud te sila
slomi preko mora
na daleko četr'est konaka,
preko mora — da ne vidi
š doma,
ni bez jada dovedeš
đevojku! —
a kod tvoje zemlje državine,
zemlje tvoje, Bara i Ulćina,
Crne Gore i Bjelopavlića,
lomna Kuča i Bratonožića,
i lijepe varo
š-Podgorice,
i Žabljaka tvoje postojbine,
i Žabljaka i oko Žabljaka;
da oženi
š jedinoga sina,
i da nađe
š za sina đevojku,
proću sebe glavna prijatelja;
no te sila slomi preko mora?!"
Kad to začu Crnojević Ivo,
planu Ivo kako oganj živi:
"Nisam bio, nisam je prosio:
ko mi dođe da mi je čestita,
žive ću mu oči izvaditi!"

— — — — — — — —
Tako stade od godine jedne,
od godine za devet punijeh
ne pominje nitko za đevojku;
u desetoj mezil knjiga stiže
od njegova nova prijatelja,
prijatelja dužda od Mletaka,
nov je bio, p
ak je postario,
davno j' bilo to devet godina!

Dužd prebacuje Ivanu da nije održao reč; poziva ga ili da pošalje zaručnika, ili da ga oslobodi obećanja.

Ja kad viđe Crnojević Ivo,
knjigu uči, a ljuto se muči.
Kod njega se nitko ne pridesi,
ne pridesi m
udroga junaka,
kom bi svoje derte iskazao,
no od derta pogleduje ljubu:

— — — — — — — —
Ženska strana mudro progovara:
"Gospodaru, Crnojević-Ivo,
kog su ljube posle sjetovale,
koga dosle, koga li ć' otsele,
s dugom kosom, a pameću kratkom?
Al' ti hoću riječ progovorit:
od boga je velika griota,
a od ljudi zazor i sramota,
đevojačku sreću zatomiti
i u njenu rodu uzaptiti.
Poslu
šaj me, dragi gospodaru!
Od šta si se danas prepanuo?
Ako su ga kraste ištetile,
ako bidnu glavni prijatelji,
za to ri
ječ progovorit neće:
svak se boji muke i nevolje.
Gospodaru, jo
š besjedim tebe:
ako s' kavge preko mora bojiš,
imaš danas punu kulu blaga,
u podrume troljetnoga vina,
u ambare bijele všenice:
imaš na što svate pokupiti.
Rekao si hiljadu svatova,
danas ku
pi i hiljade dvije,
po izboru konje i junake.
Ja kad vide tamo u Latina,
pregledaju silu i svatove,
da je Maksim slijepo dijete,
ne smiju ti kavgu zametnuti.
Kupi svate te vodi đevojku,
gospodare, vi
še ne premišljaj!
Grohotom se Ivan nasmijao,
knjigu piš
e, dade tatarinu,
te je prati duždu od Mletaka:

sa vešću da će ubrzo doći; zatim doziva svoje pisare, uzima veliki papir, seče ga na nekoliko komada, na kojima pisari pišu njegove naredbe, šalje svoj gospodi podrobna uputstva kako treba da se naoružaju i odenu svoje ljude, da bi se u Veneciji pojavili; u punom sjaju. Zatim piše Milošu, vođi susednog plemena, i Jovanu kapetanu, vođi Crnogoraca; poziva ga da bude dever. Šalje mu dugi opis satova. Posle svih tih pojedinosti pesnik kliče:

Ja da možeš okom pogledati
i ušima jeku poslušati,
kad se sitne knjige rasturiš
e
od tog mora do zelena Lima,
te pođo
še srpske poglavice
i vojvode, š
to su za svatove,
i delije sve glavni junaci!
Kad viđe
še starci i težaci,
poturi
še rala i volove,
sve se na jad slomi u svatove
u š
iroko polje pod Žabljaka;
a čobani stada ostavi
še,
devet stada osta na jednome,
svo se slomi u š
iroko polje
gospodaru jutros na veselje;
od Žabljaka do vode Cetinje
sve
široko polje pritiskoše:
konj do konja, junak do junaka,
bojna koplja
kako čarna gora,
a barjaci kako i oblaci,
razape se čador do čadora,
pod čadore krasne poglavice;
dan dani
še pak i zanoćiše.

Teško je možda, zadržati osmeh, čitajući takva dela. HVIII vek, koji je smatrao da je veoma poetičan — a naročito Volter — ismejavao je opise bogatstva Trojanaca, koje Homer daje u Ilijadi, bogatstava po mišljenju toga veka veoma jadnih. Nesumnjivo da su bogatstva današnjih kapitalista i građana mnogo veća nego blaga kralja Prijama. Ali poezija se ne može čitati sa tako uskim pretstavama. Danas je to jasna stvar — da bi osetili lepotu poezije datoga mesta i date epohe, treba se u mašti preneti u zemlju i vek koji su ih stvorili. Ne ceni se količina kapitala, ne moć, nego osećanja. Ta moć izaziva u narodu osećanja divljenja, veličine, koja je pesnik sačuvao i u svom delu pokazao, i koja nas i danas uzbuđuju pri čitanju.

Srpski vođ je tada ugledao svoju svitu u svoj veličini i sjaju i osetio je takav ponos kakav može da ima najmoćniji vladar Evrope kad ugleda svoju armiju.

No da vidiš jutru na uranku:
prije danka i jasnoga sunca
podranila jedna poglavica,
što je jednoj zemlji starješina,
po imenu Jovan kapetane,
što bijaš
e đever uz đevojku,
podranio, polje ostavio,
i u polje kićene svatove,
a do
šao gradu na bedeme,
niko njime ni
je polazio,
s gospodarom cigle dvije sluge,
dvije sluge idu nazorice,
a gospodar s njima ne besjedi,
no je čelo grdno namrdio,
a ponisko brke objesio,
mrki brci pali na ramena;
on mi
šeta gradu po bedenu,
pregleduje na gradu topove,
pregleduje svoju gospoštinu,
pregleduje, brate, carevinu,
najviš
e se oči otimahu
na kićene u polju svatove:
nije
šala, nije šurkulija,
od Žabljaka do Cetinje vode
udaren je čador do čadora,
konj do konja, junak do junaka,
bojna koplja kako gora čarna,
a barjaci kako i oblaci.

Tako Jovan bješe uranio,
te on š
eta gradu po bedenu,
a viđe ga Crnojević Ivo,
pa Ivanu vrlo mučno bilo,
na jutru mu nazva dobro jutro:
"Dobro jutro, Jovan-kapetane!
Što s' sestriću, jutros uranio?
Što s' u polju čador ostavio,
i u polju kićene svatove?
Što li si se, sine, namrdio?
u obraz si sjetno neveselo:
kaž' ujaku jutros na uranku!"

Jovan kapetan ga prvo moli da se ostavi svojih namera; skreće mu pažnju da Turci mogu da iskoriste njegov odlazak i napadnu na Srbiju; a kad starac neće da posluša njegove opomene, kapetan dodaje:

Moj ujače, Crnojević-Ivo,
da ja tebe jedne jade kažem
sinoć polju legoh pod čadorom,
dopado
še dvije moje sluge,
na pero me ćurkom pokriva
še
i gospodsko lice zavijaš
e;
oči sklopih, grdan sanak viđeh,
grdan sanak, da ga bog ubije!
đe u sanu gledam na nebesa,
na nebu se, ujo, naoblači,
pa se oblak nebom okreta
še,
oblak dođe ba
š više Žabljaka,
vi
še tvoga ponosita grada,
od oblaka pukoš
e gromovi,
grom udari tebe u Žabljaka,
ba
š u tvoju krasnu kraljevinu,
u dvorove t
voju postojbinu;
Žabljaka ti oganj oborio
i najdonji kamen rasturio;
što bijaše jedan ćošak bijel,
ćo
šak pade na Maksima tvoga,
pod ćo
škom mu ništa ne bijaše,
ispod ćo
ška zdravo izišao. —
Moj ujače, Crnojević-Ivo,
ne smijem ti sanak iskazati,
tek ako je sanu vjerovati,
vjerovati sanu i biljezi,
ja ti, ujo, hoću poginuti,
porinuti u tvoje svatove,
jal' poginut, jali rana dopast.
Moj ujače, da od boga nađe
š!
Ako mene š
togođ bide tamo,
kakva muka u veselju tvome,
jal' poginem, jal' dopadnem rana,
čekaj, ujo, onda jade grdne!
El' ja vodim đece pod barjake
porodice ljuta Crnogorca,
pod barjake đece pet stotina:
đe jaoknem, svi će jaoknuti,
đe poginem, svi će poginuti.

Ivan odgovara da ne može da ostavi tu stvar; izložio bi se potsmehu cele zemlje; imao je suviše velikih izdataka, otputovaće u Veneciju, pa ma tamo poginuo. Dodaje da se ne može ostavljati sirota devojka, zatvorena kod roditelja, u stalnom očekivanju zaručnika.

"Zao sanak, sestriću Jovane!
Bog godio i bag dogodio,
na tebe se taki sanak zbio!
Kad ga viđe, ra
šta opoviđe,
spoviđe jutros na podranku,
kad svatovi misle da polaze? —
Moj sestriću Jovan-kapetane,
san je laža, a bog je istina;
ružno si se glavom naslonio,
a mučno si ne
što pomislio. —
Znaš
, sestriću, ne znali te ljudi?
Dosta mi je i muke i ruge:
nasmija se sva gospoda naša,
a š
apatom zbori sirotinja,
đe mi sjedi snaha ispro
šena
i kod baba i kod stare majke,
a đe sjedi za devet godina. —
Zna
š, sestriću, ne znali te ljudi,
da ću tamo junak poginuti,
neću moju snah
u ostaviti
ni veselje jutros rasturiti!
No kako si mene starješina
i poš
ao đever uz đevojku,
nu nabrekni na kamenu gradu,
nu nabrekni, prizovi tobdžije,
neka tope pune i napune,
nek napune trideset topova;
pa prizovi starca Nedijeljka,
što mu b'jela prošla pojas brada,
koji čuva tope baljemeze,
čuva tope Krnja i Zelenka,
a kojijeh u svoj zemlji nije
u vla
škijeh sedam kraljevina,
u turskoga Otmanović-cara;

Ti topovi su slavni u svim slovenskim pesmama. I do dan danas slovenski narod smatra topove za čudne mašine, kojima pripisuje neko natprirodno dejstvo. Ruski narod još i danas razgleda veliki top izložen pred arsenalom u Moskvi; kruže vesti o uništavanju, koje je on sejao po francuskim redovima, iako ustvari nikada nije bio upotrebljavan. Ivan opisuje te topove kao toliko ogromne i tako velikog kalibra, da se kad je iz njih pucalo u Albaniji (jer tvrđava Žabljak leži na albanskoj teritoriji), njihova grmljavina čula u Veneciji.

nu prizovi starca Nedijeljka,
neka tope puni pa prepuni,
neka prida praha i olova,
nek podigne nebu pod oblake,
neka puknu stari baljemezi;
haber podaj polju u svatove,
nek se naš
a braća oslobode,
nek odmaknu konje od obale
od studene od vode Cetinje,
e se mogu konji pokidati,
u Cetinju vodu poskakati,
braću na
šu kićene svatove
izubaha vatiti groznica:

Kapetan izvršuje Ivanove naredbe, viče gromkim glasom koji se razleže po celom logoru, naređuje da se ispale ovi moćni topovi i svita kreće na put. Sledi divan opis pohoda. Poigravaju konje, džilitaju se, zabavljaju svakojakim vojničkim igrama. Najzad stižu pred Veneciju. Još pre ulaska u grad Ivan govori svojoj okolini.

Milošu, najlepšem junaku, odaje nameru da ga pretstavi kao svoga sina, jer se boji da pokaže unakaženost sina, kad je pre toga govorio o njegovoj lepoti. Vojvode, iako ogorčeni zbog te misli, ne smiju ni da pisnu, da ne bi uvredili Maksima, koji je poznat po svojoj naglosti i po majci je poreklom, kako se to govorilo, od krvničkog kolena. Ali se Miloš ne dvoumi da li da primi predlog:

"O Ivane, naša poglavice,
što dozivlješ
i braću sazivlješ?
No mi pruži desnu tvoju ruku,
i zadaj mi božu vjeru tvrdu
za Maksima, za tvojega sina,
da Maksimu žao ne učini
š,
na veselju đe ga sad potura
š,
od mene ti boža vjera tvrda:
preve
šću ti snahu preko mora
i bez kavge i bez muke kakve;
tek, Ivane, neću tevećeli:
što god bude dara zetovskoga,
da mi dara nitko ne dijeli".

To je takođe karakteristična crta junačke poezije. Pohlepnost na darove, koju vidimo kod srpskih junaka, nalazi se i u Ilijadi; znamo da kod Homera spor Agamemnona sa Ahilom počinje zbog podele plena.

Srpski vođa se smeje Miloševom planu. Govori mu da ima kulu punu zlata, da će mu ostaviti ne samo sve darove, nego da će mu još dati dve čizme dukata. (To je obična mera kod Slovena). Pogodba je sklopljena; stižu u Veneciju. Dužd ih prima raskošno. Oduševljen je Miloševom lepotom, koji igra ulogu sina, i prinosi mu darove. Najpre mu duždev sin daje konja koji se savija pod teretom zlata i srebra na leđima. Zatim mu daje zlatnu sablju, za koju — kako kaže pesnik — možeš kupiti ceo grad. Duždev brat koji je vaspitavao devojku i uzeo je za svoju kćer, dolazi sa suzama u očima; pod pazuhom nosi mali zavežljaj i razvija ga. Na opšte čuđenje pokazuje se da je to veliki plašt koji pokriva viteza od glave do nagu. Sama postava vredela je trideset kesa zlata, a cenu lica niko nije bio kadar da izračuna. Najskupoceniji dar je ipak košulja

koja nije kroz prste predena,
ni u sitno brdo uvođena,
ni na razboj ona udarana,
no ko
šulja na prste pletena,
u kolijer upletena guja,
a pod grlom izvedena glava,
baš
se čini kao da je živa
ljuta guja (guja će ga udrit!),
na glavi joj alem kamen dragi,
kade ide momak sa đevojkom
u ložnicu da ne nosi sv'jeće,
nek svijetli alem kamen dragi, —

Miloš je primio darove koji su imali da mu pripadnu; posle uzajamnog čašćenja Srbi odlaze u Žabljak. Usput Miloš, ponesen željom za udvaranjem, približuje se mladoj i oslovljava je. Verenica, koja shodno običajima te zemlje dotada još nije bila videla svoga dragoga, opazivši ga tada, zadivljena njegovom lepotom, zbacuje veo i pruža ruke Milošu. Ivan razljućen tim pokretom pritrčava, preti i priznaje duždevoj kćeri istinu, govoreći joj da Miloš nije njen verenik. «Eno onaj mladić koji jezdi na čelu svite određen je tebi.» Ali duždeva kći, nenavikla na poslušnost i pokoravanje srpskih žena, zaustavlja konja i na starčevo zaprepašćenje izjavljuje odlučnim i smelim glasom:

"Mio svekre, Crnojević-Ivo,
Maksimu si sreću izgubio,
kako s' drugog zetom učinio.
Ra
šta, svekre, da od boga nađeš!
Ako su ga kraste iš
tetile,
ko je mudar i ko je pametan,
tome, svekre, valja razumjeti;
i svak može muke dapanuti;
ako su ga kraste na
šarale,
zdrave su mu oči obadvije,
srce mu je ba
š koje je bilo;
ako l' si se, svekre, prepanuo,
đe je Maksim jo
š tanko dijete,
njega čekah za devet godina,
njega čekah u babovu dvoru,
i jo
š bih ga za devet čekala
u Žabljaku, u va
šemu gradu,
nikom ne bih obraz zastidila,
ni ja rodu, ni ja domu mome.
No ti, svekre, — bogom ti se kunem! —
ja ti vraćaj blago sa jabane,
s
a vašega vojvode Miloša,
te udari na Maksima tvoga,
jal' naprijed ni kročiti neću,
ba
š da ćeš mi oči izvaditi".

Pravi razlog te upornosti bio je to što je devojka primetila Miloševu lepotu. Ivan iznenađen njenim odgovorom poziva Miloša i preklinje ga da umiri tu oholu ženu vraćajući joj darove. Poziva i ostale vojvode, ali ovi ne smeju da se mešaju u to, kad je pogodba već sklopljena. Miloš, dirnut starčevom zabrinutošću, odgovara:

Nijesmo li vjeru učinili:
da mi dara nitko ne dijeli?
A sad ste se tome prisjetili!
Kad si mučan i kad si nevjeran,
more ću ti dara pokloniti
rad' hatara na
še braće krasne:
prva ću ti dara pokloniti —
na poklon ti vranac i đevojka;
— — — — — — — —

i na konju i srebro i zlato,
i poklonit sivoga sokola,
i na poklon sablja
do pojasa;
svega ću ti dara pokloniti,
već ja ne dam cigla do tri marve:
ne dam s glave tastove čelenke,
sa ramena kolaste azdije,
i ja ne dam od zlata ko
šulje,
hoću nosit mojoj zemlji divnoj,
nek pofala mojoj braći bide;
kunem vi se i bogom i vjerom,

ne dam tako tri komata dara!"

Sve vojvode se dive Miloševoj plemenitosti i nekoristoljublju, koji se odriče tako skupocenih darova. Svi veruju da će moći izići iz te nesreće, ali Latinka ne obraćajući pažnju ni na šta glasno doziva Maksima:

"O Maksime, nemala te majka!
Majka nema do tebe jednoga,
a po danas ni tebe ne bilo!
Od koplja ti gradila nosila!
A od š
tita grobu poklopnice!
Crn ti obraz na božem divanu!
Kako ti je danas na megdanu
sa va
šijem vojvodom Milošem;
zašto blago dadoste drugome?
A ni
je mi ni tog žao blaga,
neka nosi, roda g' odnijela!
No mi žao od zlata ko
šulje,
kojuno sam plela tri godine
a sa moje do tri drugarice,
dok su moje oči iskapale
sve pletući od zlata ko
šulju;
mislila sam da ljubim junaka
u košulji od samoga zlata,
a
vi danas dadoste drugome!
No me ču li, đuveglija Makso,
brže vraćaj sa jabane blago!
Ako l' blago povratiti neće
š,
kunem ti se bogom istinijem,
naprijed ti ni kročiti neću,
no ću dobra konja okrenuti,
dognaću ga moru do obale,
pa ću vatit listak
šemišljikov,
a moje ću lice nagrditi,
dok pokaplje krvca od obraza,
po listu ću pisati jaziju,
dodaću je sivome sokolu,
neka nosi staru babu mome,
neka kupi svu latinsku silu,
nek ti hara bijela Žabljaka,
nek ti vraća žalost za sramotu".

Čuvši taj poziv, Maksim ne odgovara, već šiba konja kamdžijom. Kamdžija se triput obavija oko konja i preseca mu kožu do krvi. Konj skače po tri koplja u visinu, a Miloš začuđen tim poigravanjem konja smejući se govori da će Maksim sigurno pasti s konja jer je prestao da gospodari njime. Ali u tom trenutku Maksim se vraća, udara ga u čelo, među oči, ubija, seče mu glavu i odnosi da je pokaže u Žabljaku. Tada Srbi privrženi poginulom vođi zajednički ispaljuju puške na Maksimove ljude; kako pesnik kaže:

pa se staše darivati darom,
a njinijem darom nemilijem:
iz pušaka crvijeh krušaka,

Bitka je opisana pesnički; to je kao neka borba divova, nalik na slavne borbe Lapita sa kentaurima, koje su se vodile u tim istim krajevima. Krv doseže do konjskih kolena, a borci nestaju u oblacima prašine. Starac luta po razbojištu, trudeći se da raspozna poginule i dozna šta se desilo sa njegovim sinom. Prolazi pored Jovana kapetana, onog istog što je pričao o zloslutnim predosećanjima pred bitku. Kapetan ga zaustavlja:

"Moj ujače, Crnojević-Ivo,
čim si mi se tako ponesao:

— — — — — — — —
te ne pitaš nesretna
sestrića,
jesu li mu rane dosadile?"

Starac mu se približava, pita da li ga može spasti, govori mu o svome sinu; pita, ga da ga nije gde video. Kapetan odgovara da je Maksim odjahao prema Žabljaku. Starac odmah žurno polazi tamo. Zatiče sina kako sedi kraj gradske kapije i piše pismo duždu. Maksim piše:

"O moj taste, dužde od Mletaka,
kupi vojsku, svu latinsku zemlju,
te mi haraj bijela Žabljaka,
i ti vodi milu tvoju
šćeru
ni ljubljenu, ni omilovanu:
mene prođe moja gospo
ština,
i država moja kraljevina;
hoću bježat preko zemlje duge,
hoću bježat caru u Stambola,
kako dođem, hoću s' poturčiti".

I zaista otišao je muslimanima, primio muhamedansku veru, stekao sultanovu naklonost i potpomagan od njega, neprestano je pustošio slovenske zemlje kraj Dunava. Čim se raznela vest o Maksimovom odlasku Turcima, Milošev brat (Jovan) prozire otpadnikove namere: «Sada ćemo» — veli — «u njemu imati ogorčenog neprijatelja. Da bih spasao zemlju, moram se žrtvovati». On odlazi k Turcima i takođe prima islam, da bi se suprotstavio Maksimovim namerama. Sultan ga lepo prima i on se na njegovom dvoru devet godina bori sa svojim ogorčenim neprijateljem. Devet godina su služili sultanu; tada je sultan dao Maksimu kao nagradu pašaluk, a drugi takođe njegovom suparniku koji se bio žrtvovao radi spasavanja svojih zemljaka. Njih dvojica su ceo život ratovali međusobno, jedan napadajući hrišćane, a drugi braneći ih; poezija na taj način objašnjava mržnju, koja i do danas postoji među Srbima hrišćanima i muslimanima.

 

Predavanje XX

 

Porodična osećanja kod Slovena. — Pobratimstvo. — Srpski pesnički romani. — Basne (slovenske).

Utorak, 9 marta 1841

Gospodo!

Događaji opevani u poemi, iz koje sam naveo nekoliko odlomaka, imaju veoma veliki istoriski značaj za podunavske Slovene uopšte, a za Crnogorce posebno. Videli smo kako su se poturčili Sloveni pristalice otpadnika Maksima. Kasnije su digli bunu protiv hrišćana i doveli u zemlju Turke. Najzad im je u prošlom veku vladika Danilo (Njegoš) priredio nešto kao Vartolomejsku noć. Na dati znak Crnogorci su se bacili na svoje poturčene zemljake i pobili ih; muslimansko stanovništvo je iščezlo iz zemlje. Zbirka crnogorskih pesama još nije završena. Ne zna se da li je ovaj pokolj poslužio kao početak neke epske poeme. Ali, slobodno je sumnjati u to, jer se epopeja kod Crnogoraca i podunavskih Slovena, počevši od XV veka, počinje drobiti na sitne romanse. Među polugama dejstvovanja ličnosti tih romansa jedna je naročita i karakteristična: duboko porodično osećanje. Porodica je najsvetija slovenska stvar: to je njegov svet. Pesnici ne znaju veće nesreće za svoga junaka od usamljenosti. Otac (koga Srbi zovu babo, preuzimajući taj cenjeni izraz od Turaka), uživa kod dece poslušnost i poštovanje, a starost mu daje znak svetosti. Kod Turaka to poštovanje ima primesu izvesnog straha, neke bojazni, ali kod Slovena, gde mnogoženstvo nije uništilo porodične veze, vlada ljubav.

Posle oca i majke, čiji se savet takođe traži u najvažnijim prilikama, dolazi brat. Nema ništa nežnije kod tih naroda od ljubavi prema bratu. Mnogo takvih primera može se naći u odlomcima starije i novije slovenske poezije. Mlađi brat doznavši da je stariji otišao u hajduke, ostavlja dom i odlazi da ga traži. Gine od ruke brata koji ga nije poznavao. Umirući, nesrećnik upoznaje brata i izdiše radostan, jer je video dragi bratovljev lik, jer je čuo zvuk bratovljevog glasa. Bratom se zaklinje, ta reč se stalno ponavlja, a oni koji nemaju brata, žale se da nemaju kime da se zaklinju. Porodica se javlja u svom punom sastavu u scenama koje se opevaju u romansama, to jest na svadbama i u bitkama.

Postojala je sem toga kod Slovena i naročita vrsta, ili tačnije drugi oblik najbližeg srodstva, naime pobratimstvo. Ono je kod Slovena postojalo od pradavnih vremena. Kakvo god bilo njegovo poreklo, njegove tragove nalazimo još u davnih istoričara; ta institucija bila je poznata Makedoncima, zadržala se dugo kod Tebanaca. Hrišćanstvo je načinilo svetinju od tog običaja, koji je i dan-danas na snazi kod Srba, Bugara, pa čak i Albanaca. Mladi ljudi koji hoće da postanu pobratimi, rođaci po duhu, odlaze u crkvu. Istočna crkva ima u svom ritualu naročitu formulu kojom se blagosilja ta duhovna veza. Tako su, dakle, pobratimi dužni da jedan drugog brane. Sve što imaju, njihovo je zajedničko vlasništvo; mogu uzajamno raspolagati svojim imetkom i životom. Ne iskupiti pobratima, koji je pao u ropstvo, ili ne odbraniti ga u slučaju napada, bila bi najveća sramota. Kad se jedan ženi, drugi je ručni dever devojčin; u ratu, mlađi je konjušar svoga pobratima, a stariji i iskusniji — vođa.

Jednolikost opisa svadbenih svečanosti kod Slovena učinjena je raznovrsnijom pomoću opisa (drukčijih) običaja i obreda, kojih se drže u takvim svečanostima Sloveni poturčenjaci i Sloveni hrišćani, a takođe pomoću raznih načina vaspitavanja dece kod Turaka i Slovena. Devojka, neviđena sve do venčanja, obično ne zna verenika. Brakovi se ugovaraju unapred, a zaključuju ih roditelji obe strane; deca su obavezna da se pokore izboru i roditeljskoj odluci u tom pogledu. Ponekad se širi vest da ovaj ili onaj paša ima kćer čudesne lepote, ali da je još niko nije video, čak je ni sunce nije videlo; kako se izražavaju pesnici i sunčevi zraci bi teško prodrli do nje. Tada se slovenski junak odlučuje da se upusti u opasnosti ne bi li osvojio dragocenu lepotu. Da bi postigao cilj, on upotrebljava mnoštvo podvala, veština i često se izlaže opasnosti da životom plati drskost svojih namera. Obično odlazi paši u janičare. Vreba priliku da sretne devojku. Ponekad mu polazi za rukom da se venča sa njom. Često, stigavši do cilja svojih viteških dela, otkriva da je tobožnja lepotica puna mana i nedostojna njegovog truda; odatle proizilaze najrazličitiji doživljaji.

Pročitaću vam odlomak iz pesme te vrste.

[Ženidba Stojana Jankovića, Vuk III, 21 – prim. red.]

Još od zore nema ni pomena,
udbinjska se otvoriš
e vrata,
i iziđe jedna četa mala,
sa trideset i četiri druga;
pred njome je Lički Mustaj-beže,
Ode beže u Kunor-planinu
da on lovi lova po planini.
Hoda beže tri-četiri dana,
ni
šta bego ulovit ne može;
povrati se Liki i Udbinji.
Kada siđe pod goru jelovu,
uvrati se na vodu čatrnju
da počine i da vode pije;
baci oči pod jelu zelenu,
al' s' od jele razasjale grane.
Kada dođe Mustaj-beže Lički,
pjan katana pod jelikom spava
sav u armi i u čistom zlatu.
Na glavi mu kalpak i čelenke,
Jedan kalpak, devet čelenaka,
pokraj njih je krilo okovano,
valja krilo hiljadu dukata;
na plećima zelena dolama,
na dolami trideset putaca,
sva
ko puce po od litru zlata.

— — — — — — — —
na nogama kovče i čak
šire,
žute mu se noge do koljena,
pobratime, kako u sokola;
iz kovči su sindžiri od zlata,
na sindžirim' sitne titreike
što đevojke nose o gr'ocu;
opasao mukadem pojasa,
za pojasom devet danickinja,
sve u čisto zaljeveno zlato;
o bedri mu sablja okovana,
na sablji su tri balčaka zlatna
i u njima tri kamena draga,
valja sablja tri careva grada;
u krilu mu leži pavtalija,
na njojzi je trideset karika,
svaka pavta od deset dukata,
kod ni
šana od tridest dukata,
viš
e zlata nego ljuta gvožđa;

Navodim samo odlomak tog opisa, veoma dugačkog i podrobnog, u stilu opisa škotskog romanopisca. Turčin, obradovan kad je ugledao toliki plen, sa celom pratnjom se baca na junaka koji spava. Sloven, posle duge borbe u kojoj je ubio nenaliko Turaka, biva bačen u okove i odvučen u polje.

Kad su bili poljem širokijem,
progovara Mustaj-beže Lički:
"Oj boga ti, neznana katano,
otkle li si, od koje l' krajine?
Kako l' tebe po imenu viču?
Kuda li si bio namislio?
Kamo tvoja družina ostala?"
A katana njemu progovara:
"Što me pita
š, Mustaj-beže Lički, —
jesi l' čuo latinsko Primorje,
kod Primorja ri
šćanske Kotare,
i u njima Janković-Stojana?
Ja sam glavom Janković Stojane;
nisam više ni imao druga
osim boga i sebe jednoga,
a nijet sam bio učinio
da se spu
štim do pod tvoju kulu,
da izmamim Hajkunu đevojku,
da odvedem sebe u Kotare,
pa mi ne bi od boga suđeno —
prokleto me liće prevarilo!"

(Kako izgleda, junak je bio pijan.)

Tada reče Mustaj-beže Lički:
"Be aferim, Janković-Stojane!
Ba
š si došo u onoga ruke
koji će te, more, oženiti".

Vuku ga sa sobom i sa rukama vezanim na leđima trijumfalno vode u tvrđavu. Turci okružavaju pratnju, dive se lepom izgledu i junakovom visokom stasu. Ali mu se niko nije toliko divio kao begova sestra, lepa Hajkuna, koja je u tom trenutku sedela na kuli vezući kristalnom iglom na đerđefu od merdžana. Izgled junaka tako ju je zasenio, da odguruje nogom đerđef koji se lomi, i čudi se kako su mogli živog uhvatiti tako snažnog, velikog muškarca i ne ranivši ga čak.

Beg, razoružavši zarobljenika, odnosi njegovo bogato oružje u riznicu, i naređuje da ovoga bace u podrum dubok četiri stotine stopa, gde voda dopire sužnju do kolena, a kosti umrlih sve do ramena. Zadovoljan beg odlazi u mehanu da se napije sa drugovima i ispriča Turcima doživljaj. Za to vreme Hajkuna napušta kulu i silazi u podrum noseći krčag i uže. Ona spušta sužnju krčag vina i pita ga ko je i kako je došao u turske ruke. Sužanj najpre ispražnjuje krčag do dna; čuvši da se devojka zove Hajkuna, odgovara:

O Hajkuna, da te bog ubije,

— — — — — — — —
Ja sam s tebe dopao tavnice.

Priča joj ceo tok pohoda i kako je bio uhvaćen. Hajkuna mu objašnjava da će jedini spas za njega biti poturčenje i dodaje:

poturči se, Janković-Stojane,
a ja ću ti bita vjerna ljuba.
U mog brata Mustaj-bega Ličkog
ta imaju dvije kule blaga,
jedna moja, a druga njegova;
ako bude mrijeti po redu,
hoće nama obje ostanuti".
Progovori Janković Stojane:
"A ne luduj, Hajkuna đevojko!
Boga mi se
ne bih poturčio
da mi dadu Liku i Udbinju.
Ja imadem u Kotarim' blaga
vi
še, bogme, nego u Turaka,
a bolji sam junak od Turaka.
Ako bog da, lijepa đevojko,
sjutra prije polovine dana
okrenuće skakat Kotarani
po Udbinji i oko Udbinje,
izvadiće Stojka
iz tavnice".

Devojka napominje da će to već biti prekasno, jer beg baš sada drži savetovanje i razmišlja kojom smrću da ga umori. Ona odlazi uplakana, pada na zemlju i previja se u neopisivim mukama. Dotrčava beg, preplašen sestrinim stanjem, i pita je šta je uzrok njenoj bolesti.

"Ne pitaj me, brate, Mustaj-beže!
Zabolje me i srce i glava,
svu je mene zima obuzela —
bogme, brate, mrijeti valjade;
već ti sjedi na meke du
šeke
da ti padnem u krioce glavom,
da ja pustim moju gr'ješnu dušu".

Beg dirnut sestrinim suzama grli je, a ona tobož umirući zavlači mu ruku u nedra i izvlači ključ od podruma; sem toga krade mu i ključ od riznice, najzad oslobađa junaka i zajedno beže.

Međutim, roman se ne završava na tome. Odjahavši deo puta, junak u svojoj oholosti i bezbrižnosti hoće da se odmori, iako je tek maločas otišao iz tamnice; leže na travu i predaje se snu. Turkinja bdi nad njim drhteći. Iznenada usnuli junak oseća na licu hladnu rosu: bile su to suze lepe Turkinje, koja je plakala kad je videla kako su Turci izišli iz grada da ga uhvate, ali nije imala hrabrosti da ga probudi. Stojan, probuđen, kao što priliči, ubija sve Turke, zarobljava beta i hoće da mu otseče glavu, ali devojka spasava begu život, zaklinjući ga svetim bratovim imenom.

Sličnih kratkih romana ima oko dvadesetak u Karadžićevoj zbirci.

Nećemo čitati opise dvoboja, predmet iscrpljen u viteškim romanima svih vremena; navešću iz njega samo nekoliko rečenica, kao ilustraciju običaja. Videćete, gospodo, kako Sloveni i Turci jedni druge nazivaju na megdan.

Turski beg piše pismo izazivajući slovenskog vojvodu, koji je nekada ubio njegovog brata. Sloven moli za oproštaj, nudi čak naknadu za prolivenu krv: ubio je Turčina slučajno, u nesrećnom susretu; ali beg odbacuje izvinjenje.

"Ao Bajo, pivljansko kopile,
ja se s tobom pomiriti neću
da mi dade
š hiljadu dukata —
dok ne dođe
š mom bijelu dvoru,
ne poljubiš
hrta među oči,
i kr'ata konja u kopito,
onda mene u skut i u ruku,
i preda mnom u zemljicu crnu".

Ta kazna je bila veoma poznata u srednjem veku. Carevi iz saske i švapske dinastije kažnjavali su često svoje moćne vazale da nose na ramenu psa, pa čak i da ljube psa.

Slovenski vojvoda ne pristaje na takve uslove. Odeven u svilu i kadifu, uzima dva mača, iskovana rukom jednoga oružara, i zajedno sa pobratimom odlazi pod begov grad. Pre toga su već utvrdili mesto, gde treba da održe megdan. Turčin ga je već čekao. Bio je podigao šator i sedeo tamo pijući vino; njegov pobratim, Šaban-aga služio ga je kod trpeze. Slovenski vojvoda Bajo, čim stiže, uđe pod šator, sede na zemlju i reče ovako:

"Dobro jutro, beže Ljuboviću,
u zao čas po me ili po te!"
Pa otpasa dva mača zelena,
begu baci oba preko krila:
"Eto, beže, dva mača zelena,
oba mača od jednog kovača;
ti izberi koga tebi drago,
uzmi boljeg, ostavi gorega
da ne reče
š da je prijevara".

Ta ponuda izbora oružja vezana je za slovenske običaje, gde se svaka deoba vrši na taj način. Pravo izbora kod spornih stvari uvek se daje mlađem bratu, ili neprijatelju, ili pozvanom.

Pesme iz kojih smo navodili odlomke, broje ponekad i po dve do tri stotine stihova. Najduža je poema Ženidba Maksima Crnojevića koja ima 1300 stihova. Neverovatna je stvar da se pesma tolikih razmera mogla sačuvati u pamćenju i prelaziti od usta do usta u toku trista godina. U vreme sporova o pesnicima Homerova vremena, oni koji su pobijali sisteme Vika i Volfa, pitali su se da li je varvarin Homerova vremena mogao da pamti tako ogroman broj stihova.

Može se shvatiti takva lakoća pamćenja kad se radi o lirskoj poeziji, ili bar o lirskim i nadahnutim snažnim osećajnim delovima poeme. Tada pesnik, birajući neki predmet, prilagođavajući se tonu uzora, ima potpunu slobodu delanja. Može ulepšavati izabranu temu i činiti je raznolikijom bez ograničenja. Ali u epopeji postoji osnova, postoje bitni delovi, da tako kažem — materijalni, koje imaginacija ne može da pretstavlja to svojoj volji, koje ne sme da menja: opis mesta, nabrajanje vojski, rodoslova, tako veliki broj ličnih imena; kako to sve učiniti raznolikim i ukrasiti? Pa ipak, to je vrlo zanimljivi deo svake epopeje.

Pesnici-umetnici nikada nisu uspeli u podražavanju tog sastavnog dela. Nabrajanje vojski, takozvani katalog u Tasovoj epopeji, čitamo sa izvesnom dosadom, pa čak i opisi Valtera Skota postaju ponekad preteški, jer nismo sigurni da li su verni. Nasuprot tome istorija se sa punim poverenjem odnosi prema Homerovim poemama, kao i prema slovenskim pesmama.

Da bi se objasnila ta neobična pojava pamćenja, treba znati istoriju i podrobno ispitati stanje tih naroda. Vežbanje nesumnjivo mnogo doprinosi razvijanju pamćenja, ali još ne objašnjava dovoljno ovu pojavu. Slovenski narodi izgleda da imaju izvanredan dar pamćenja, ljubav prema prošlosti. Oni ne izmišljaju tu prošlost, ne stvaraju sebi pretstavu o njoj, ali — može se reći — njihova imaginacija nastanjena u prošlosti, neprekidno i munjevito je oseća, i to ne samo u odnosu na pesničke tradicije, nego čak i na svakidašnjije i običnije stvari. Naprimer prilikom sudskih sporova, obraćaju se starcima, kao nekim narodnim arhivama. Jedan nemački putopisac, koji je nedavno, u zbirci putopisa izdavanih u Štutgartu, objavio nekoliko veoma zanimljivih zapažanja o slovenskom narodu, navodi mnogo primera te čudesne lakoće kojom se oni sećaju minulih vremena. Između ostalog prisustvovao je jednoj neobičnoj sudskoj raspravi. Dogodilo se pre sto godina da je devojka iz moćnog bratstva otišla u selo drugoga bratstva; tamo je srela Venecijanca koji joj je dobacio nekoliko nepristojnih reči. Stanovnici sela nisu ni pomislili da se osvete zbog uvrede. Posle mnogo godina bratstvo je započelo kao neki proces sa selom; počela su neprijateljstva; najzad izišli su na sud da se namire. Stanovnici sela su poricali činjenicu; zapitali su starce; najstariji je tvrdio da je u detinjstvu slušao o tom slučaju sa devojkom. Tako je, dakle, povodom slučaja koji se dogodio prošlog veka, održano suđenje pre nekoliko godina, taj slučaj bio je predmet procesa između dva sela.

Ivan, čiju smo istoriju čitali, toliko je poznata ličnost da se o njemu govori kao da je živeo juče. Strance to ponekad zbunjuje, jer ga nazivaju «našim starim Ivanom». On je umro na početku XV veka. Bez tog trajnog pamćenja nemoguće je shvatiti nastajanje epopeje u narodu. Što više razmišljamo o tom problemu, sve više nas začuđuje srećni sticaj okolnosti koji je dao Ilijadu i Odiseju i kome dugujemo dragocene odlomke slovenske poezije.

Položaj muslimanskih žena prema hrišćanima, žena koje često otimaju vitezi, koje primoravaju da menjaju religiju, čini takođe predmet mnogih pesama. Navešću nekoliko strofa.

Devojka koju je ban odveo u ropstvo neće da ostavi svoju veru i više voli da umre. Oprostivši se, izlazi na čardak kule i baca poslednji pogled na očev dom. Izdaleka vidi taj dom i seosku školu. Uzvikuje:

"Babin dvore, moj veliki jade!
Moj mejtefe, mo
j veliki strahu,
dosta ti sam straha podnijela
dok sam sitnu knjigu naučila!"

Oprostivši se na taj način sa kućom i školom, skuplja oko sebe haljinu, ali zaboravlja da skupi svoju dugu kosu. Skače sa kule, ali joj se kosa zakačinje za rešetku i sirota devojka ostaje da visi u vazduhu. Visila je duge dane, dok joj se vlasi nisu pootkidale jedna po jedna i ona pala na travu. Hrišćanski ban joj je podigao veličanstveni spomenik.

Te scene, čas ozbiljne, čas opet naivne, uvek su ispričane plemenitim stilom. Ne krasi ih samo ozbiljnost nego i plemenitost. Ekštajn koji je pre nekoliko godina prvi objavio zanimljiva razmišljanja o tim interesantnim pesmama i trudio se da ih upozna sa Francuskom, zapazio je to i trudio se da to objasni.

Kako objasniti ovu crtu plemenitosti u naskroz narodnoj poeziji? Nećete tamo naći ni jednog prostačkog izraza. Ekštajn tačno napominje da se prostaštvo rađa u gradovima, da se zemljoradnički i lovački narod svuda izražava plemenito. Prostačko pesništvo oni su nazivali trivijalnim, to jest pesništvom raskršća; građanima je čak dozvoljavano da igraju narodne scene u kojima se pretstavljaju seljak i vojnici, ali gradska farsa bila im je strogo zabranjena i ko je u njoj istupao, gubio je građanska prava. Prva farsa i svi rodovi vezani sa njom izlegli su se u evropskim gradovima u srednjem veku. U Nemačkoj je nastala u Luterovo doba, u vreme izumiranja viteške poezije. (Hans) Zaks, Luterov savremenik, prvi je objavio neuljudne stihove i stvorio vrstu satirične komedije. Ta vrsta ne može da postoji kod naroda kod kojih nema gradova. Satira, dakle, nije pravi slovenski rod; kod njih se neće naći nijedan od elemenata koji se kod zapadnih naroda nazivaju dosetkom, a koji dozvoljava uvek da se nagađa neki osećaj neprijatan, omražen, redak u seoskom životu, kakav je uvek bio slovenski. Ta dosetka, u svom razvoju daje satiru i komediju, a pred kraj — karikaturu. Nasuprot tome, prava narodna poezija teži ka savršenstvu. Kad skrene s puta i padne, izrođava se u preterivanje, postaje ponekad glupa, ali nikada nije smešno. To je zapažanje neobično važno za slovensku poeziju; čak i u najveselijim pesmama, pesmama poljskim ili češkim, nećemo sresti sklonost ka uvredi. Otvorena veselost mogla bi roditi komediju karaktera, ali nikada neće dati nikakvu satiričnu vrstu. Uostalom, satira uvek označava epohu pada velike poezije. Srećom za slovenske zemlje, kod njih se još nije izlegla.

Između romana i ženskih pesama o kojima još treba da govorimo, postoji i jedna srednja vrsta, koju možemo nazvati fantastičnom poezijom; tu je umešan elemenat natprirodnosti. Pretstavnik te natprirodnosti u celoj srpskoj poeziji je jedno fantastično biće zvano vila. Pretstava toga bića je nesumnjivo stranog porekla. To je kao neki genije, gnom, silfida. Vila spaja u sebi sve fantastične osobine tih izmišljenih osoba. Poezija je uvek pretstavlja kao divnu priliku, ona leti kroz vazduh i zabavlja se nagomilavanjem oblaka. Opasno je sresti iznenada za vreme njenih zabava. Putnika odvodi na stranputicu, ponekad mu daje dobre savete, ali više voli da ga obmanjuje. Kao i cela slovenska mitologija, to biće nema ni početka ni kraja, ne zna se odakle potiče i zašto postoji. To je pesnička mašina, vrlo siromašna, koja ne može da zameni mitološki element germanskih i keltskih naroda.

Vila se pojavila u jednoj vrlo staroj pesmi još iz epskog ciklusa, iz ciklusa Nemanjića. Ona savetuje kralja.

Kralj Vukašin zajedno s braćom podiže grad Skadar, kome je pridavao vrlo veliki značaj. Ali neka neznana nesreća stalno je ometala rad; čas su se zidovi rušili, čas nisu nalazili već postavljenih temelja. Najzad, vila govori kralju da nikada neće moći da završi taj posao ako ne naredi da se u temelje grada uzida žena, i to žena iz kraljevske porodice. Tri brata su nadgledala radove, a njihove žene, sa prostotom Homerovih kraljica i princeza, donosile su im jelo. Vila mu kaže da zazida onu koja prva dođe. Braća se savetuju, zaklinju se da će sačuvati tajnu i čekaju šta će se desiti. Ali kralj Vukašin gazi reč, tajno saopštava ženi celu stvar i savetuje je da ostane kod kuće; slično postupa i njegov brat. Samo najmlađi, veran svojoj reči, ćuti. Njegova mlada žena dugo se dvoumi da li da iziđe, jer ima dete u kolevci.

[Zidanje Skadra, Vuk II, 26 – prim. red.]

Prođe vreme gospodskoga ručka,
najzad usta njina stara majka,
te poziva mlade izmećarke,
da odnesu ručak na Bojanu;
al' govori Gojkovica mlada:
"Sedi", veli, "na
ša stara majko,
te ti njijaj čedo u kolevci!
Da ja nosim gospodskoga ručka;
od boga je velika greota,
a od ljudi zazor i sramota,
kod tri snae da
ti nosiš ručak".

Ugledavši mladu ženu kako dolazi, Vukašin doziva trista zidara i naređuje im da se late posla; muž odlazi plačući, ne mogavši da promeni sudbinu. Zidari se prihvataju posla. Žena ih posmatra osmehujući se, ne može još da shvati i smatra to za šalu. Podignuto kamenje i drvo već joj dopire do kolena, najzad preplašena ona preklinje kralja da je spase; doziva muža, svi beže. Tada se obraća neimaru s molbom da joj bar ostavi nekoliko otvora, da može disati. Ali neimar odbija.

"Bogom brate, Rade neimare,
ostavi mi prozor na dojkama,
isturi mi moje b'jele dojke,
kade dođe moj nejaki Jovo,
:
kade dođe, da podoji dojke!"
To je Rade za bratstvo primio,
ostavi joj prozor na dojkama,
pa joj dojke u polje isturi,
kade dođe nejaki Jovane,
kade dođe, da podoji dojke.
Opet, tužna, Rada dozivala:
"Bogom brate, Rade neimare,
ostavi mi prozor na očima:
da ja gledam ka bijelu dvoru
kad će mene Jova donositi
i ka dvoru opet odnositi".

Predanje priča da je ta žena nekim čudom živela još godinu dana, a posle se pretvorila u stenu; još i sada iz stene izbijaju dva izvora: izvor suza i izvor mleka. To je slovenska Nioba. To predanje je verovatno uzeto iz tatarske priče: ideja uziđivanja ljudi ne slaže se sa slovenskim običajima i potseća nas na običaj rasprostranjen kod Mongola.

Druga kraća fantastična poema, puna lepote, opisuje pojavu mladića posle smrti.

[Braća i sestra, Vuk II, 9 – prim. red.]

Rani majka devet mili sina
i desetu š
ćercu mljezinicu;
ranila ih dok ih odranila,
dokle bili sini na ženidbu,
a đevojka bila na udaju.
Nju mi prose mnogi prosioci:
jedno bane, drugo dženerale,
treće prosi iz sela kom
šija.
Majka daje u selo komš
iji
braća daju spreko mora banu.

Devojka neće da primi bana da se ne bi rastala sa porodicom. Tada se braća zaklinju da će joj često dolaziti u posetu; ona najzad pristaje i odlazi preko mora. Ali uzalud čeka više od tri godine, braća se ne pojavljuju, morija je posetila zemlju i svi su pomrli. Sirota Jelica plače dan i noć, moli boga da joj pošalje nekoga od braće, jer je jetrva muči, da je ostavljena, napuštena od porodice, kao osoba lukava i pokvarena. Bog je dirnut njenim suzama:

pa on posla dva svoja anđela:
"Id'te dolje, dva moja anđela,
do bijela groba Jovanova,
Jovanova, brata najmlađega;
va
šijem ga duhom zadanite,
od groba mu konja načinite,
od zemljice mijes'te kolače,
od potkrova režite darove:
spremite ga sestri u pohode".

Anđeli ispunjavaju zapovest i mladić, čudom vaskrsnut, ide u grad. Naređeno mu je da tamo ostane samo nekoliko dana i da se vrati na groblje. Sirota devojka, obradovana šta vidi brata, pita ga zašto je toliko zakasnio i na svaki način hoće da ga isprati, iako joj on to brani. Najzad se sprema za put i kreće zajedno s bratom. Prilaze rodnoj kući. Jelica pita brata zašto je tako tužan i bled, kao da je maločas izišao iz groba. Brat joj tajanstveno odgovara:

Mene jeste golema nevolja;
dok sam osam brata oženio,
i dvorio osam milih snaha;
a kako se braća iženi
še,
devet b'jelih kuća načinismo;
zato sam ti pocrnjeo, sejo!"

Zatim prolaze pored crkve; mladić joj kaže da je u toj crkvi ispustio venčani prsten, udaljuje se i nestaje ga na groblju. Jelica ide za njim, vidi osam grobova, a na devetom nedavno prekopanu zemlju. Ispod zemlje čuje težak uzdah; ona trči k majci; ali u majčinoj kući čuje kukavicu:

To ne bila sinja kukavica,
veće njina ostarila majka.

Majka misli od svoje kćeri da je morija. Slovenski narodi pretstavljaju moriju kao ženu koja moli za gostoprimstvo i trudi se da na svaki način uđe u kuću. Majka hoće da je odagna. Najzad je poznaje; pritrčava joj; grle se i zajedno padaju mrtve.

Vredna pažnje je činjenica da Sloveni uvode u svoje pesme pretstave uzete iz hrišćanske religije, ali izbegavaju praznoverje koje im je svojstveno i o kojem smo već govorili, to jest verovanje u vampire. Slično tome i u keltskoj poeziji retko nailazimo na tragove sujevernih mišljenja o «drugim očima», o kojima se govori u svim tamošnjim narodnim bajkama. Možda, jezivost koju bude te pretstave, odbija pesnika da se bavi njima; u ostalom ta vrsta natprirodnosti nije mogla dolikovati suviše plastičnoj formi srpske poezije, pa je bila sasvim uklonjena iz nje. Sem vile koja u sebi nema ništa strašno, ništa uzvišeno niti duboko, tu nije dozvoljena nijedna druga pretstava te vrste.

Vampiri sasvim pripadaju narodnim bajkama. Nedavno je jedan češki autor, koga smo već navodili, objavio vrlo interesantne bajke; reći ću nekoliko reči o njima, da bih vam stvorio izvesnu pretstavu o tom praznoverju koje se izleglo među Slovenima, a koje su primili mnogi stari i mladi narodi.

Kao što sam govorio, verovanje u vampire prihvata dvostruku dušu, dvostruko srce; dvostruku dušu, dobru i zlu; ali posle smrti, a ponekad i za života vampira, dejstvuje samo jedno, đavolsko srce, ono je uzrok svih njihovih nesreća. Tako čoveka koji ima đavolsko srce u dvadesetoj, pa čak i u osamdestoj godini života, nagovaraju njegova braća vampiri. Samo on može da razume njihove reči i znakove. On se tajno iskrada iz kuće i idući za mesečevom svetlošću, pronalazi njihov sabat, gde se savetuju kako da ubijaju ljude ili stoku.

Vampiri se poznaju po bledom licu, dalje po onom sjaju očiju, opisanom u poemi Melmoth od engleskog pesnika Maturina koji je taj opis preuzeo iz narodnih pesama, a takođe i od Bajrona.

Po jednoj češkoj bajci neki prosjak zadržao se jednom u slovenskom selu za vreme kuge; ušao je u jednu kuću i ugledao mačku koja je mjaučući trčala iz ugla u ugao. Zagledavši se pažljivo u mačkine oči, primeti u njima neku sličnost sa očima poznate mu žene. On izvadi nož i otseče šapu stvorenju koje iznenada zaćuta. Zaraza odmah prestade; ali prosjak, susrevši kasnije ženu paroha iz toga mesta, prepozna u njoj tajanstvenu mačku, ugleda čak da ima zavijenu ruku; nedostajao joj je upravo otsečen prst.

Mnoštvo sličnih bajki kruži po slovenskim zemljama. U njima je naročito neobičan način pomoću koga se raspoznaju vampiri, kako jedan drugom pomažu, a ponekad se i bore između sebe. Umrli, koji pripada vampirima, dugo se brani pred drugovima koji prilaze k njemu i vuku ga hrvući se strašno s njim; to prestaje kad zapeva petao. Vampiri imaju svoj vlastiti jezik: skupljen je mali rečnik, nekoliko desetina veoma čudnih izraza, tobože vampirskog narečja, čije poreklo nije otkriveno. Vredi napomenuti da su stari grčki pesnici, izgovarajući imena mesta, govorili da se na jeziku bogova ta mesta nazivaju drukčije, i navode ponekad nazive iz rečnika božanskog jezika. Nema jedinstvenog mišljenja o tome kakva pretstava je poslužila kao osnova takve tradicije.

Međutim, verovanje u vampire, kako sam napomenuo maločas, iako je bilo opšte priznato i nadahnulo toliko bajki koje su preuzeli čak i zapadni pesnici, isključeno je iz slovenske poezije. Naime, o tom praznoverju se govori sa strahom, a slovenski stil nije sposoban da slobodno zavlada takvim predmetom.

Ostaje nam još da dobacimo pregršt pojedinosti o idiličnoj poeziji, o poeziji zvanoj ženskom, jer je sastavljaju i pevaju skoro isključivo žene i mladići. U toj poeziji nemoguće je sprovesti sistematsku podelu. Ako se klasifikuje prema školskim vrstama, deli se na lirsku i lirsko-epsku poeziju, kao što su to pokušali neki autori.

 

Predavanje XXI

 

Verenica Kraljevića Marka i venecijanski dužd. — Srpske pesme; kako su nastajale. — Hasanaginica. — Vuk na dvoru kneza Miloša; na koji način je sakupio svoju zbirku. — Još nekoliko reči o Crnoj Gori.

Petak, 12 marta 1841

Gospodo!

Napominjući da je komični i satirični element bio stran slovenskoj poeziji, dodao sam da ta poezija ne odbacuje iskrenu veselost, punu ukusa i prostodušnu. Zaboravio sam bio značajnu scenu iz junačke poeme, koja opeva istoriju ženidbe Kraljevića Marka.

Kraljević Marko, dobivši ruku bugarske princeze, vraća se kući sa sjajnom pratnjom, sastavljenom, kako to običaj zahteva, od njegovih prijatelja i drugova. Na svadbu je bio pozvao kao kuma venecijanskog dužda. Usled jednog događaja, koji pesnik ne opisuje, venecijanski dužd je video vereničino lice i kod njega je buknula strast prema njoj; on hoće da je odvede. Trebalo je najpre potkupiti princezinog devera, Markovog rođaka. Dužd mu nudi punu čizmu dukata; dever odbija. Dužd udvaja sumu; najzad verolomni rođak, potkupljen duždevim darovima, odvodi ovoga u vereničin šator. Venecijanac joj govori nežnosti, ne štedi obećanja; ali verenica, preplašena njegovim dolaskom, objašnjava mu da bi bio samrtni greh voleti kuma i čudi se iako se on ne plaši božje kazne:

Bolan kume, dužde od Mletaka,
Pod nam' će se zemlja provaliti.

Dužd koji je don-Žuan svoje vrste, nabraja joj sve žene kojima se udvarao, a među kojima su bile i njegove kume, i dodaje:

Nijednom se zemlja ne provali,
nit se nebo više nas prolomi...

Tada verenica, tražeći neki izgovor, govori da se zaklela da nikad neće dozvoliti da je voli neko ko ima bradu i primorava Venecijanca da obrije bradu. Najzad kaže da se boji da Marko ne primeti, i ne znajući čak ni gde se nalazi šator njenog verenika, pita da li je Marko daleko. Dužd je umiruje i pokazuje joj rukom kraljevićev šator koji se nalazi na kraju logora. Tada se devojka izvlači i trči pravo Marku, koji je najpre naljućen njenim dolaskom, neuobičajenim kod Slovena. Posle toga on doznaje zašto je pobegla, i odlazi duždu da ga pita šta se desilo sa verenicom. Dužd hoće ceo događaj da preokrene na šalu, govori da nije znao u kom vremenu živi i u kom narodu, koji ne zna za šalu. Marko pokazuje otsečenu bradu, dokaz njegove krivice. Započinje borba i Marko ubija venecijanskog dužda i sve Venecijance.

Taj odlomak je komična scena. Grci, takođe, početak svoje komedije pripisuju Homeru kod koga nalazimo ličnost Tersita, uzor za Aristofanovu komediju. Ali gornja komična scena ispričana je mirno i ozbiljno. Ne zaboravimo da ta pričanja uvek teku iz usta slepih staraca. Oni bi smatrali za uvredu svoga dostojanstva kad bi sebi dozvolili neku šalu ili bar i jednu dvosmislenu reč.

Što se tiče ženskih pesama, pošto se te pevaju samo po kućama i na skupovima momaka i devojaka, veoma je teško skupiti ih: one se javljaju samo posredstvom slepih žena, koje u odnosu na ženske pesme vrše onu istu ulogu koju vrše starci prema epskim pesmama. Ali starci ponekad popravljaju kompoziciju dela, dok starice, naprotiv, često kvare srpske pesme, jer uništavaju onaj miris, onu muzikalnost stila kaja čini njihovu glavnu osobinu.

Nema ničega privlačnijeg od stila tih pesama; on nadvišava čak i pravilnost i izrazitost epskog stila. To je vrhunac savršenstva koji je mogao da dosegne slovenski stil. Ta lepota potiče nesumnjivo iz čistote običaja toga naroda, iz skromnosti njegovog života. Kao što je nemoguće podržavati naivne dečje gestove, isto tako umetnost nije kadra da falsifikuje devičansku nevinost slovenske narodne pesme.

Slovenska pesma se ne da uključiti ni u jednu poznatu, školsku ustaljenu vrstu. Nije to ni lirska ni lirsko-epska, ni dramska poezija. Takve poezije nije bilo kod Grka; jedva joj se trag sačuvao u nekoliko dela Grčke antologije, ali i tamo to su samo male sličice osećanja, ponekad sentencije koje, kako izgleda, nemaju nikakav cilj, nikakvu svrhu. Kasnije su sicilijanski Grci, upoznavši dobro svoje narodne pesme, uznapredovali i stvorili vrstu poznatu pod imenom idile. Teokrit joj je dao dramski karakter, ali ju je često kvario uvodeći u nju suviše izveštačene zamisli. Ostali veliki pesnici kao Mošus i Bion, dali su idili pre lirsku formu; ali u svojoj prvobitnoj čistoti ta vrsta postoji samo kod Slovena. Iznad svega tu iznenađuje harmonija, to jest savršeno prilagođavanje forme, tesna povezanost između osećanja i reči, između namere i izraza. Osećanje koje ne nalazi ton koji mu odgovara, postaje izrugivanje, a promašen gest — grimasa; to se svaki čas događa germanskim pesnicima srednjeg veka, dok su slovenski pesnici oslobođeni te mane.

Pročitaću vam nekoliko tih pesmica da biste dobili pretstavu o njima. Evo najpre Devojačka skromnost, pesmica isticana kao najlepša od svih kritičara koji su se bavili srpskom poezijom.

[Srpska djevojka, Vuk I, 599 – prim. red.]

U Milice duge trepavice,
prekrile joj rumen' jagodice,
jagodice i bijelo lice.
Ja je gledah tri godine dana;
ne mogoh joj oči sagledati,
crne oči, ni bijelo lice,
već sakupih kolo đevojaka,
i u kolu Milicu đevojku, —
ne bih li joj oči sagledao.
Kada kolo na travi igra
še,
bješ
e vedro, pak se naoblači.
Po oblaku zas'jeva
še munje,
sve đevojke k nebu pogleda
še,
al' ne gleda Milica đevojka,
već preda se u zelenu travu.
Đevojke joj tiho govori
še:
"Oj Milice, naša drugarice,
il' si luda, il' odviše mudra,
te sve gledaš u zelenu travu,
a ne gledaš
s nama u oblake,
đe se munje viju po oblaku?"
Al' govori Milica đevojka:
"Nit' sam luda, nit' odvi
še mudra,
nit' sam vila — da zbijam oblake,
već đevojka — da gled
am preda se."

Postoji nekoliko odlomaka te vrste kod grčkih pesnika. Evo druge pesmice:

[Djevojka se tuži đulu, Vuk I, 392 – prim. red.]

Đul djevojka pod đulom zaspala,
đul se kruni, te djevojku budi.
Djevojka je đulu govorila:
"A moj đule, ne kruni se n
a me!
Nije meni do š
tano je tebi,
već je meni do moje nevolje:
mlad me prosi, za stara me daju.
Star je vojno trula javorina;
vjetar duva, javorinu ljulja;
ki
ša ide, javorina trune.
Mlad je vojno ruža napupila,
vjetar duva, ruža se razvija;
a od ki
še biva veselija;
sunce sija, ona rumenija".

To je pesmica druge vrste. Takvih pesmica nema mnogo. Preovlađuju proste pesmice, nalik na grčke, naročito one najstarije, iz Grčke antologije.

Evo još jedne pesmice, pesmice devojke koja traži dragog u gaju i nalazi njegovu odeću na livadi.

[Žalostiva draga, Vuk I, 483 – prim. red.]

S večera je kiša udarila,
u po noći poledica pala.
Ja
se digo da potražim draga,
i ja nađo zelenu livadu;
na livadi mog draga dolama,
na dolami svilena marama,
na marami srebrna ta
mbura,
kod tambure zelena jabuka.
Ja razmišlja misli svakojake:
ako bi mu dolamu uzela,
mlad je zelen, bojim se ozepš
će;
ako bi mu maramu uzela,
maramu sam u milosti dala;
ako bi mu tamburu uzela,
tamburu su moja braća dala.
A ja misli sve na jedno sm
isli:
zagriš
ću mu zelenu jabuku, —
neka znade, da sam dolazila,
da sam moje drago oblazila.

Evo sličice u grčkom stilu:

[Djevojka je imanje do vijeka, Vuk I, 453 – prim. red.]

Sedi moma u gradini,
brazdu brazdi, vodu mami —
da namami u gradinu,
da zaliv
a rano cveće,
rano cveće: bel bosiljak,
bel bosiljak, žut karanfil.
Gde brazdila, tu zaspala:
vrgla glavu u bosiljak,
vrgla ruke u karanfil,
vrgla noge u vodicu,
pokrila se tankom krpom;
izbila je sitna rosa,
kao letnju prepelicu,
k'o jesenju luben
icu.
Otud ide ludo mlado,
ludo mlado neženjeno,
uvati se za dva koca,
pa preskoči u gradinu,
pa govori ludo mlado:
"Da l' da berem kitu cveća?
Da l' da ljubim mladu momu?
Kita cveća mal do podne, —
mlada moma mal do veka!"

A evo i drugih:

PESMA

[Kod Vuka: Pjevala bih, al’ ne mogu sama. – prim. prev.]

Pjevala bih, al' ne mogu sama,
dragog mi je zaboljela glava,
pak će čuti, te će zažaliti,
i reći će da ne hajem zanjga.
A ja hajem, i du
šicu dajem;
kud gođ hodim, na srcu ga nosim —
kao mati čedo p
remaleno.

BUĐENjE

[Kod Vuka: Slavuj da ne pjeva rano. – prim. prev.]

Slavuj-pile, mori, ne poj rano, —
ej Nedeljo, mori, dilbero! —
ne budi mi gospodara:
sama sam ga uspavala,
sama ću ga i buditi:
otići ću u gradinu,
uzabraću struk bosiljka,
ud'riću ga po obrazu:
"Ustaj, ago, ustaj, drago!"
I on će se probuditi.

SPOMENIK

[Kod Vuka: Kako žali djevojka. – prim. prev.]

Pod Budimom ovce plandovale;
otisla se st'jena od Budima,
te pobila svilorune ovce,
i ubila dva mlada ovčara:
Šećer-Marka i Andriju Zlato.
Marka žali i otac i majka,
a Andriju ni otac ni majka,
nego jedna iz sela djevojka;
žalila ga, pa je govorila:
"Jaoj, Andro, moje čisto zlato!
Ako bih te u pjesmu pjevala,
pjesma ide od usta do usta,
pa će doći u pogana usta.
Ako bih te u rukave
vezla,
rukav će se odmah izderati,
pa će tvoje ime poginuti.
Ako bih te u knjigu pisala,
knjiga ide od ruke do ruke,
pa će doći u pogane ruke."

SREDSTVO ZA ULEPŠAVANjE

[Kod Vuka: Opet djevojka i lice. – prim. prev.]

Devojka je lice umivala,
umivajuć' licu besedila:
"Da znam, lice, da će te star ljubit',
ja bi i
šla u goru zelenu,
sav bi pelen po gori pobrala,
iz njega bi vodu iscedila,
i njom bi te svako jutro prala;
kad star ljubi, neka mu je gorko!
A da znadem da će mlad ljubiti,
ja bi i
šla u zelenu bašču,
svu bi ružu po ba
šči pobrala,
pak bi vodu iz nje iscedila,
i njom bi te svako jutro prala;
kad mlad ljubi, neka mu miri
še,
nek miriše, i nek mu je drago!
Volim s mladim po gori oditi,
neg' sa starim po bijelu dvoru;
volim s mladim na kamenu spati
neg' sa starim u mekanoj svili."

PROKLETSTVO

[Kod Vuka: Zejnina kletva. – prim. prev.]

Vezir Zejna po bostanu vezla,
po bostanu i po đulistanu.
Majka Zejnu na večeru zvala:
"Odi, Zejno, večer' večerati,
večerati
šećerli-baklavu!"
Zejna majci tijo odgovara:
"Večerajte, mene ne čekajte!
Nije meni do va
še večere,
već je meni do moje nevolje:
danas mi je dragi dolazio,
i veliki zulum počinio:
po ba
šči mi cveće počupao,
na đerđefu svilu zamrsio.
Kun' ga, majko, obe da kunemo!
Tavnica mu moja nedra bila!
Ruke moje — sindžir oko vrata!
Usta moja oči mu ispila!"

Tih nekoliko navoda daju nam pretstavu o skoro svim vrstama pesama, iako su najprostije i najmnogobrojnije. Poslednja pesma je valjda jedina u kojoj nalazimo neku vrstu ironije.

U ozbiljniju vrstu spada sledeća:

[Kletve djevojačke, Vuk I, 368 – prim. red.]

Umre Konda jedini u majke.
Žao majci Kondu zakopati,
zakopati daleko od dvora,
već ga nosi u zelenu ba
šču,
te ga kopa pod žutu neranču.
Svako ga je jutro oblazila:
"Sine Konda, jel
' ti zemlja teška,
il' su teške daske javorove?"
Progovara Konda iz zemljice:
"Nije meni, majko, zemlja teška,
nit' su teš
ke daske javorove,
već su te
ške kletve devojačke:
kad uzdi
šu, do boga se čuje;
kad zakunu, sva se zemlja
trese;
kad zaplaču, i bogu je žao!"

Harmonija etila i predmeta proizilazi pre svega odatle što te pesme nastaju spontano. Ta poezija je lepo cveće, čiji su se svi pupoljci razvili spontano i u pravo vreme. Evo kako nastaju pesme ove vrste: devojke i momci na šetnjama i zabavama izražavaju u nekoliko stihova neko osećanje ili neku misao. U trenucima pesničkog uzbuđenja, kad civilizovani čovek traži olovku da bi nacrtao pejsaž, ili doziva drugove da se dive lepoti prirode, Srbin pevuši u sebi strofu, a ako uhvati pravu poeziju, nema potrebe da je ponavlja, jer prema zakonu sveta duha, zakona isto tako sigurnog kao i fizički zakoni, istinita forma postaje večita; lako se pamti, utiskuje se u pamćenje; neće je zaboraviti ni stvaralac, ni oni što su ga slušali. Isto tako kao što, naprimer, u Francuskoj ponavljaju duhovitu reč, dosetku, koja za nekoliko dana obilazi celu zemlju, isto tako u Srbiji istinski poetsku sličicu, melodioznu strofu, ponavljaju svi oni koji su je čuli, i ona postaje vlasništvo društva. Takvi pesnički trenuci dolaze svakome, svako ih je doživeo u svom životu. Strofe sastavljene međusobno na taj način čine pesme, a te pesme su ponekad zajednička tvorevina. Ali narod se ne trudi da razvije te motive, što može, a ponekad i mora, da čini umetnik ako ne želi da se ponavlja i postane zanatlija. Tamo poezija postoji u svojoj elementarnoj snazi, to su neke vrste začeci umetnosti. Kako nam slovenska epopeja daje pretstavu šta su bile grčke rapsodije pre Homera, tako u srpskim pesmama vidimo istoriju idile kod Grka.

Sadržaj i forma spajaju se još kod tih prvobitnih pesama, nisu odvojene. Kasnije umetnost razdvaja elemente i razvija ih; tada se javlja raznolikost stilova. Na kraju ti stilovi, sve raznolikiji, podležu rastvaranju i prelaze u prozu. Čim retorika označi razliku između plemenitih i običnih izraza, između uzvišenih i običnih fraza, između kićenog i uzvišenog stila, može se videti početak proze.

U slovenskoj poeziji vrste stilova dodiruju se međusobno i mešaju, u njima se javljaju razlike jedino zavisne od osećanja, od misli koje izražavaju, ali u samoj formi nema tako velikih suprotnosti. Šta bi, naprimer, rekli u Francuskoj, kad bi neko u usta slavnog tragičara, među stihove Korneja i Rasina, stavio stih Maroa, Desogijea ili Beranžea? Ko bi bio sposoban da shvati takvu mešavinu? Eto kod Slovena se to dešava. Ženska pesma, njen odlomak, savršeno se sliva sa junačkom poezijom, ako im je ritam isti. Junačka poezija se lako pretvara u dramu; dovoljno je izdvojiti tirade i razdeliti ih osobama, da bi se od njih stvorila dramska scena, dobri pozorišni komadi.

Jedan od savremenih slovenskih pisaca, čovek velikog talenta, Milutinović, napisao je nedavno tragediju koja je doživela veliko priznanje u slovenstvu. U toj tragediji on često navodi: cele odlomke iz poeme o Kosovskom boju, iz koje smo čitali delove. Reči kneza Lazara, odgovori njegove žene navode se doslovno. Pesnik je uskladio svoju tragediju sa tonom narodne poezije i uspeo da svom delu da starodavni kolorit, a istovremeno i ton narodne prostote.

Ritam pesme znatno se razlikuje od ritma epopeje. Sve grčke forme, sa izvesnim otstupanjima svojstvenim srpskom jeziku, mogu se tu naći, počevši od kratkog adoniskog metra, pa do umetničkih kompozicija alkejske i safičke strofe. Skoro sve se tu može naći, naročito u strofama ženskih pesama.

Ženska pesma isto tako lako prelazi u ozbiljan i tragičan ton. Jedno od najlepših dela te vrste je pesma o smrti Hasan-agine žene, prva koja je u Evropi objavljena i upoznata. Opat Fortis ju je čuo kad je pevana i preveo je. Preštampana je i na francuskom jeziku. Gete, iznenađen njenom jednostavnošću, preveo ju je na nemački i na taj način pružio mogućnost da se upozna slovenska poezija. Čudna stvar, Gete, koji je tražio značenje pesme iz tri prevoda, jer sam nikada nije učio slovenske jezike, dao je ipak najverniji prevod, pogađajući uvek tačno greške prevodilaca. To je muslimanska pesma. Poturčeni Sloveni, koji ispovedaju islam, takođe pevaju slovenskim jezikom; još se nisu odrekli svoga maternjeg jezika.

HASANAGINICA

[Vuk III, 80 – prim. red.]

Šta se b'jeli u gori zelenoj?
Al' je snijeg, al' su labudovi?
Da je snijeg, već bi okopnio;
labudovi već bi poletjeli.
Nit' je snijeg, nit' su labudovi,
nego
šator age Hasan-age;
on boluje od ljutijeh rana.
Oblazi ga mati i sestrica,
a ljubovca od stida ne mogla.

(Hasan misli da nije došla zato što se stidi njegovog poraza i obuzima ga gnev.)

Kad li mu je ranam' bolje bilo,
on poruči vjernoj ljubi svojoj:
"Ne čekaj me u dvoru b'jelomu,
ni u dvoru, ni u rodu momu!"
Kad kaduna r'ječi razumjela,

još
je jadna u toj misli stala
jeka stade konja oko dvora.
Tad pobježe Hasanaginica
da vrat lomi kule niz pendžere;
za njom trče dv'je ćere djevojke:
"Vrati nam se, mila majko na
ša;
nije ovo babo Hasan-aga,
već daidža Pinterović beže".
I vrati se Has
anaginica,
ter se vješa bratu oko vrata:
"Da moj brate, velike sramote —
gdje me š
alje od petero djece!"
Beže muči, ni
šta ne govori,
već se ma
ša u džepe svione,
i vadi joj knjigu opro
šćenja
da uzimlje potpuno vjenčanje,
da gre s njime majci unatrage.
Kad kaduna knjigu proučila,
dva je sina u čelo ljubila,
a dv'je ćere u rumena lica;
a s malahnim u be
šici sinkom
od'jelit se nikako ne mogla,
već je bratac za ruke uzeo
i jedva je s sinkom rastavio,
ter je meće k sebi na konjica;
s njome grede dvo
ru bijelomu.
U rodu je malo vr'jeme stala,
malo vr'jeme, ni nedjelju dana;
dobra kada i od roda dobra,
dobru kadu prose sa svih strana,
a najviš
e imoski kadija.
Kaduna se bratu svome moli:
"Aj tako te ne želila, braco,
nemoj mene davat ni za koga,
da ne puca jadno srce moje
gledajući sirotice svoje".
Ali beže ni
šta ne hajaše,
već nju daje imoskom kadiji.
Jo
š kaduna bratu se moljaše
da napiše listak b'jele knjige,
da je šalje imoskom kadiji:
"Djevojka te l'jepo pozdravljaše
a u knjizi l'jepo te moljaše:
kad pokupiš
gospodu svatove
i kad pođe
š njenom b'jelu dvoru,
dug pokrivač nosi na djevojku —
kada bude agi mimo dvora
da ne vidi sirotice svoje".
Kad kadiji b'jela knjiga dođe,
gospodu je svate pokupio;
svate kupi, grede po djevojku.
Dobro s
vati došli do djevojke,
i zdravo se povratili s njome;
a kad bili agi mimo dvora,
dv'je je ćerce s pendžera gledahu,
a dva sina pred nju ishođahu,
tere svojoj majci govorahu:
"Svrati nam se, mila majko na
ša,
da mi tebe užinati damo".
Kad to čula Hasa
naginica,
starješini svata govorila:
"Bogom brate, svata starješina,
ustavi mi konje uza dvora,
da darujem sirotice moje".
Ustaviš
e konje uza dvora.
Svoju djecu l'jepo darovala:
svakom sinu nože pozlaćene,
svakoj ćeri čohu do poljane;
a malomu u be
šici sinku,
njemu šalje uboš
ke haljine.
A to gleda junak Hasan-aga,
pak dozivlje do dva sina svoja:
"Hod'te amo, sirotice moje,
kad se neće smilovati na vas
majka va
ša srca kamenoga".
Kad to čula Hasanaginica,
b'jelim licem u zemlju udrila;
uput se je s
dušom rastavila
od žalosti, gledajuć sirote.

Mnogo sličnih pesama nalazi se među delima muhamedanskih pesnika, ali, uopšte uzevši, i kad su snažnije i tragičnije, nemaju takvo savršenstvo forme. Muslimani, iako se i služe slovenskim jezikom i svim formama stila rasprostranjenim u Slovenstvu, ipak uvek imaju u svojim pesmama urođen u istočnim ljudima sklonost ka preterivanju, koja je, kako izgleda, iz Korana prešla bosanskim i albanskim Slovenima. Forma tu uvek pritiskuje misao, a ponekad se misli izmiču formi i lome je. Evo, naprimer, strofe, u kojoj pesnik opisuje moć devojčinog pogleda. Obraća se gradu Travniku i ovako govori:


Što se ono Travnik zamaglio?!
Ili gori, il' ga kuga mori?
Il' ga Janja očim' zapalila? —

I odgovara:


Niti gori, nit' ga kuga mori,
već ga Janja očim' zapalila,
izgore
še dva nova dućana,
dva dućana, i nova mehana,
i me
šćema, gdje kadija sudi.

Stih izgleda šaljiv, a muslimanski pesnik ga je ipak pisao sasvim ozbiljno. U drugoj jednoj pesmi majka preklinje devojku, koja je uništila mir njenih sinova; preti da će sinove zatvoriti u kulu. Devojka odgovara najspokojnije da će njeno oko prodreti kroz zidove, polomiti gvozdene kapije i do temelja prevrnuti zidove kule. U tom preterivanju vidi se istočnjački duh.

Sve te pesme uzete su iz Vukove zbirke. Izišla su već četiri toma, a izići će još pet ili šest, jer su tek nedavno počeli objavljivati zbirke tih pesama. Najteže je bilo skupiti ženske pesme, jer, kako sam maločas rekao, stare žene ih kvare svojim načinom pevanja, a mlade neće da ih pevaju javno niti pred stranim osobama i na molbu odgovaraju ljutito da nisu slepe babe da bi ih pevale. Vuk ih je prikupio najpre od dece, kojoj je rekao da pevaju, a devojke su se kasnije prihvatile da to poprave i popune praznine. Na taj način mogla se skupiti, sastaviti cela pesma.

Romansa još postoji u slovenskim zemljama. Duh koji je stvorio te pesme, još je živ; epski duh je, izgleda, oslabio. Romanse se još i danas često sastavljaju i pevaju.

Vuk naročito mnogo duguje jednom čuvenom pevaču, jednom od najveštijih u toj umetnosti, koga sam već spomenuo: nekada je on bio hajduk, a kasnije putujući trgovac. Kad ga je Vuk upoznao bio je u velikoj bedi; živeo je od toga što je nosio suvarke u grad i svaki dan ih prodavao za nekoliko groša. Vuk ga je uzeo k sebi, hranio ga je i pojio, a posle ga je smestio u manastir, gde su prema njemu vrlo lepo postupali i gde je ispričao oko sto epskih pesama i romansa. Naročito je popravio veliki broj pesama koje je Vuk bio skupio od drugih, jer je isto tako dobro pevao kao što je i recitovao. Ali na nesreću u to vreme buknu srpski ustanak; pesnik napusti manastir i prihvati se oružja. Kasnije je poginuo od turske ruke. Dugo vremena je bio hajduk. Vuk je pričao da je s obzirom da je bio hajduk bio to vrlo pošten i pravedan čovek.

Kasnije je taj isti Vuk, otišavši na dvor kneza Miloša (koji je upravo pre nekoliko meseci zbačen sa prestala), pokušavao da tamo skupi sve pevače u zemlji. Miloš, koji je sam jedva znao da se potpiše, bio je veliki ljubitelj poezije. Vuk beše čuo za pevača po imenu Milija, koji je naročito dobro pevao poemu o ženidbi Maksima Crnojevića, koju smo već čitali i koja je najveća i najvažnija. Zamolio je kneza da pronađe pesnika. Miloš naredi da ga dovedu živog ili mrtvog. Pronađen je i doveden; ali su Vukove nade bile obmanute. Najpre, pesnik je bio star i sav pun rana od jatagana i sabalja koje je bio zadobio za vreme svog dugog hajdukovanja, a sem toga mogao je da peva samo kad se napije rakije. Nije recitovao nego je pevao i nije se smeo prekidati. Stenografska veština tamo nije bila poznata; zato da bi zapisali njegove stihove, trebalo je skupiti nekoliko zapisivača, koji su pokušavali da hvataju strofe kako su izlazile iz pevačevih usta, jer kad bi mu neko smetao, nije hteo ponovo da počinje istu pesmu. Prosvećeni ljudi na Miloševom dvoru, oni koji su služili u ruskoj vojsci, a naročito oni koji su svršili nemačke škole, gledali su to sa čuđenjem i ismejavali književnika Vuka i pevača; nisu mogli da shvate zašto se oni toliko trude da skupe te pesme; najzad su sirotog pevača ubedili da se sa njim sprdaju, da se Vuk sa njim zabavlja kao sa dvorskom budalom. Uvređeni pevač je jednoga dana pobegao sa kneževa dvora, tako da ga više nisu mogli uhvatiti.

Treći pevač, isto tako znamenit, bio je po zanimanju hajduk. Vuk ga je pronašao u zatvoru. Bio je ubio neku ženu, kako je govorio, čarobnicu, koja je bila bacila čini na njegovo dete. To se događalo 1820 godine; Vuk je od njega doznao mnogo pesama velike vrednosti.

Ta zbirka će sačuvati bar uspomenu na pesničko stanje zemlje, jer je nemoguće predvideti kakva će biti budućnost te zemlje.

Na sreću, Turci nisu narušili domaći život Srba. Isto tako ni austriske vlasti nisu se upinjale da sistematski uništavaju njihovu nacionalnost. Uopšte uzevši Austrija se malo interesuje njima; u knjizi za školsku upotrebu, izdatoj pre nekoliko godina u Beču, rečeno je da Crnogorci pripadaju tatarskom plemenu. Dozvoljavaju im da žive mirno po njihovim starim običajima i drevnim pesmama.

Francuske vlasti koje su za vreme Napoleona bile zauzele te krajeve, zadale su osetan udarac slovenskoj narodnosti, pokušavajući da uvedu svoj sistem prefekture, biskupija i žandarmerije, ne hoteći da se upoznaju sa stanjem umova i sa duhovnim stanjem zemlje. Na taj način su uvredile narod, a naročito dalekovidije ljude, koji su se plašili prebrzog uticaja tako nagle reforme. Austriskim i turskim vlastima polazilo je za rukom da u Crnoj Gori prikupe pukove a ponekad i cele armije; francuske vlasti, naprotiv, svuda su nailazile na otpor. Najzad, tadašnji zapovednik, maršal Marmon, pokušao je da svuda izgradi puteve, da započne velike radove u Crnoj Gori i kroz zemlju sprovede vojni drum. Crnogorci su bili toliko razumni da su odbacili tu zamisao: u njihovoj zemlji ni do danas nema ni drumova ni običnih puteva.

Niko očito nije mislio da u toj zemlji ove može ostati po starom i da tamo nema mnogo štošta da se učini radi poboljšanja stanja. Ipak stranci, Nemci, koji su nedavno posetili tu zemlju i dugo razmišljali o njenom duhovnom, književnom i političkom stanju, ne ustežu se da kažu da se tamo treba čuvati svih stranih uticaja; kad bi Srbi i Crnogorci jednom pustili u zemlju strane špekulante, doživeli bi sudbinu galskih plemena, čije su mesto zauzeli Rimljani istiskujući ih silom iz sopstvene zemlje. Ti narodi su dužni da u svojoj religiji, u svom narodnom običaju traže začetke svih reformi i svoje buduće civilizacije; dužni su da nauče da ponekad služe svojoj otadžbini ne tražeći platu, kako to uvek čine; dužni su da se bar malo oslobode svojih mana, pohlepe i zavisti; ispravno bi postupili, uvodeći u svojoj zemlji bilo kakvu redovnu vlast, ali neka se ni najmanje ne žure da dovode inostrane učitelje, da bi od njih učili znanosti i umetnosti, koje ponekad mogu da budu opasne.

Takvo je mišljenje Nemaca, koji uopšte uzevši nisu mnogo naklonjeni slovenskom rodu. Autor, čije mišljenje navodim, završava rečima, da bi se digla narodna moć na viši stepen, taj narod je mora razmnožiti u samom sebi.

 

Predavanje XXII

 

Razna tumačenja srpske poezije. — ...

Petak, 19 marta 1841

Gospodo!

Ko ne zna Slovenski jezik, a hteo bi da pročita u celini poeme, iz kojih smo navodili odlomke, može ih upoznati u engleskom prevodu Bauringa, a još bolje u nemačkom prevodu koji je izdala gospođica Tereza Jakob pod imenom Talvj, u prevodu nepotpunom ali vrlo vernom.

U Francuskoj je jedan veoma poznati pisac objavio 1825 ili 1827 godine anonimno zbirku slovenskih pesama. Zbirka je načinila veliki utisak u severnim zemljama. Autor je tvrdio da odlično poznaje ilirski jezik, da je posetio tamošnje zemlje i da je iskoristio pričanje slavnog slovenskog pevača Maljanovića; dodao je i njegovu sliku i biografiju. U toj zbirci, izuzevši već poznatu vam u prevodu baladu pod naslovom Hasanaginica, autor je za sve pesme tvrdio da su neobjavljene. Slovenski pesnici, ne mogavši da dopru do originala, počeli su da prevode ili tačnije ponovo prevode na slovenske jezike francuski prevod. Međutim u francuskom delu su zapažene neke osobine strane slovenskoj poeziji, a između ostalog i vrlo duge priče o duhovima i vampirima, koji, kao što smo govorili, nemaju pristupa u tu poeziju, kao nešto što pripada narodnim bajkama. To je izazvalo podozrenje kod nekih slovenskih pesnika. Tada je ruski pesnik Puškin napisao pismo francuskom piscu i zapitao ga za pojedinosti otkrića. Autor je otvoreno priznao prevaru. Govorio je da je zaista imao nameru da otputuje u slovenske zemlje, ali je mislio da je mnogo sigurnije unapred dati opis puta, predati ga knjižaru, pa onda, za dobijen novac, otputovati i uveriti se kakve razlike postoje između stvarnosti i dela njegove mašte. Objavio je tobožnji prevod iz, kako kaže, dve pobude: najpre, da bi ismejao narodnu poeziju, lokalni kolorit, u kome su se svi kupali u to vreme. Bilo je to u vreme borbe romantičara i klasičara; svi su govorili o narodnoj poeziji, a Forijalovo izdanje je izazvalo opšte oduševljenje. Gomila podržavalaca bacila se na tu vrstu i tako je zloupotrebila, da kasnije nisu čak hteli ni da veruju u postojanje slovenske poezije; smatrali su je za izmišljotinu duhovitog francuskog pisca. Tu je možda ležao uzrok neuspeha stvarnih prevoda koji su se pojavili kasnije, između ostalih i prevod gospođe Vojar; on je vrlo veran, iako je napravljen sa nemačkog prevoda Tereze Jakob.

Vreme je da se rastanemo sa istorijom srpske književnosti. Doveli smo je do XIV veka, veka u kome su, kako izgleda, nastale epske poeme i sve romansne priče. Taj narod će i dalje živeti zatvoren u svoju prošlost, predodređen da bude muzičar i pesnik celog slovenskog plemena, ne predosećajući čak ni da će jednoga dana postati najveći književni ponos Slovena.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —